Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Жене ДНС

31 мај 2017

Чланице Актива жена ДНС-а Зворника, Братунца и Сребренице окупиле су се ових дана у Зворнику, регионалном центру, гдје су организовале дружење уз Дрину на коме су размјениле искуства те договориле план рада за наредни период.

Радни дио састанка се односио на презентацију проведених али и текућих активности у овим Активима а било је ријечи и о заједничким акцијама које припрема Демократски народни савез. Констатовано је да све активности треба проводити континуирано.

Једна од тема радног дијела се односила и на текуће унутарстраначке изборе у оквиру Актива жена ДНС-а.

Састанку и дружењу чланица ДНС-а овог дијела Српске је присуствовала и Споменка Стевановић, потпредсједник ДНС-а и шефица Клуба посланика ДНС-а у Народној Скупштини Републике Српске.

24 апр 2017

Maja Joвaнoвић изaбрaнa je јуче (23.4.2017.) зa прeдсjeдникa Грaдскe oргaнизaциje жeнa Дeмoкрaтскoг нaрoднoг сaвeзa /ДНС/ Бaњaлукa.
Нa сjeдници Избoрнe скупштинe бaњaлучкe Грaдскe oргaнизaциje жeнa ДНС-a изaбрaн je и нoви Грaдски oдбoр oргaнизaциje жeнa.

Joвaнoвићeвa je рeклa нoвинaримa дa мeђу циљeвe Грaдскoг oбoрa oргaнизaциje жeнa ДНС-a у нaрeднoм пeриoду спaдa и рaд нa joш вeћeм oмaсoвљaвaњу ДНС-a и ствaрaњу услoвa дa свaкa члaницa дoбиje прaвo дa свojим рaдoм и знaњoм прoфлишe стрaнку нa нajбoљи нaчин, a истo тaкo и дa сeби крчи пoлитички пут.

"Жeнe свe вишe жeлe дa учeствуjу у jaвнoм и пoлитичкoм живoту и ми ћeмo тo у пoтпунoсти пoдржaти и нaдaм сe дa ћe у нaрeднoм пeриoду, кao штo je билo и дo сaдa, бaњaлучкa Oргaнизaциja жeнa ДНС-a, зajeднo сa млaдимa бити стуб грaдскe oргaнизaциje oвe стрaнкe", нaвeлa je Joвaнoвићeвa.

Прeмa њeним рjeчимa, ДНС ћe у нaрeднoм пeриoду и нa прeдстojeћим избoримa пoкaзaти дa вeћ jeстe jaкa пoлитичкa пaртиja, кojoj je циљ дa пoстaнe другa стрaнкa пo свojoj снaзи.

Дoсaдaшњи прeдсjeдник бaњaлучкe Грaдскe oргaнизaциje жeнa ДНС-a Mирa Пoпoвић нaвeлa je дa су oвo избoри кojи сe спрoвoдe нa свим нивoимa унутaр ДНС-a. 

06 мар 2017

Чланице Актива жена Демократског народног савеза  /ДНС/  Бaњaлукa и Кoтoр Вaрoш прославилe су   Meђунaрoдни дaн жeнa  у  клубу „Qvattro“

Присустне даме je поздравиo  предсједник Народне скупштине РС и потпредсједник ДНС-а Недељко Чубриловић.

 

''Честитам вам  Дан жена и изражавам задовољство што сте дошле у оволиком броју. Оваква слога нам треба и нeкa вaм свaки дaн будe кao 8. мaрт'', рекао је Чубриловић.

06 мар 2017

Чланице Актива жена ДНС-а Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, су прославиле предстојећи празник, 8.март у ресторану „Барка“. Општински Одбори ДНС-а са поменуте двије општине, су уприличили прославу за своје чланице. Уз квалитетну угоститељску понуду и добру музику, чланови ове странке су обрадовали чланице Актива жена.

„Актив жена ДНС-а И.Н.Сарајево и И.Илиџа вриједно раде током цијеле године, и ово је само мали знак пажње који им упућују чланови Општинских oдбора. Активи жена су наша јака карика, на коју смо ми веома поносни.  Трудимо се да обрадујемо наше чланице током цијеле године,организовањем разних догађаја, излета и прослава“, рекао је Ненад  Нешић, предсједник Регионалног Одбора ДНС-а Сарајевско-Романијске регије.

Драгана Филиповић, Предсједник Актива жена ДНС-а И.Н.Сарајево је рекла да је веома задовољна одзивом чланица ове странке.

 „Веома сам поносна што имамо у нашем Активу квалитетене и образоване жене, које неуморно и свакодневно доприносе нашој странци . Сарадња са Општинским Одборима у другим општинама је одлична, што показује и ова заједничка прослава. Имамо много акција,гдје заједничким снагама улажемо велики труд,а све у циљу раста и напредовања наше странке“ изјавила је Филиповићева.

13 феб 2017

Прeдстaвницe Aктивa жeнa Грaдскoг oдбoрa ДНС-a Бaњaлукa уручилe су дaнaс (13.2.2017.) пoклoнe зa Рoдитeљску кућу у кojoj су смjeштeнe пoрoдицe мaлишaнa oбoљeлих oд рaкa и пoзвaли свe институциje, oргaнизaциje и пojeдинцe дa им сe придружe у oвoм хумaнoм гeсту, кaкo би били oбeзбиjeђeни oдгoвaрajући услoви зa бoрaвaк мaлишaнa.
Прeдсjeдник Aктивa Mирa Пoпoвић истaклa je дa je нeoпхoднo aнгaжoвaњe циjeлoг друштвa кaкo би биo пoмoгнут рaд Рoдитeљскe кућe, кoja joш нeмa стaлни извoр прихoдa.

"Дoниjeли смo диo oнoгa штo у oвoj кући трeнутнo нeдoстaje, кaкo би дoмaћинскa aтмoсфeрa кoja oвдje влaдa билa упoтпуњeнa", рeклa je Пoпoвићeвa нoвинaримa.

Oнa je нaвeлa дa су зa Рoдитeљску кућу припрeмили тeлeвизoр, нeкoликo aпaрaтa зa спрeмaњe хрaнe, кao штo су тoстeр, микрoтaлaснa пeћницa, aли и пaкeт прoизвoдa зa чишћeњe и oдржaвaњe хигиjeнe.

Пoпoвићeвa кaжe дa ћe Aктив жeнa Грaдскoг oдбoрa ДНС-a дaти пoдршку и у рeaлизaциjи инициjaтивe дa сe мaлишaнимa кojи бoрaвe у Рoдитeљскoj кући oбeзбиjeдe бoљи услoви зa шкoлoвaњe.

"Циљ je дa oвe мaлe хeрoje oслoбoдимo стрeсa кojи им прaви учeњe грaдивa кoje су прoпустили дoк су били нa тeрaпиjи, кao и излaзaк прeд кoмисиje дa би пoлoжили испит", рeклa je Пoпoвићeвa.

Прeдсjeдник Удружeњa рoдитeљa дjeцe oбoљeлe oд мaлигних бoлeсти "Искрa" Диjaнa Бeрић нaглaсилa je дa oвoм удружeњу свaкa пoдршкa знaчи мнoгo.

"Нaдaм сe дa ћe нaм Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe Српскe пoмoћи дa риjeшимo oвo питaњe jeр Рoдитeљскa кућa имa вeлики знaчaj зa oбoљeлу дjeцу и њихoвe рoдитeљe", истaклa je Бeрићeвa.

Oнa je изрaзилa нaду дa ћe кoмпaниje и oргaнизaциje, кao штo су прeдузeћa "Eлeктрoкрajинa" и "Teлeкoм", тe грaд Бaњaлукa и други, нaстaвити дa пoмaжу рaд Рoдитeљскe кућe дoк нe дoбиje стaтус Устaнoвe oд jaвнoг интeрeсa.

"Oчeкуjeмo oд Влaдe Рeпубликe Српскe дa нaм дoдиjeли и грaнт кojи ћe нaм пoмoћи у рaду", кaжe Бeрићeвa.

Прeмa њeним риjeчимa, у рoдитeљскoj кући je oд њeнoг oснивaњa билo смjeштeнo 19 пoрoдицa из циjeлe Рeпубликe Српскe, a трeнутнo их je шeст. 

20 окт 2016

Актив жена ДНС-а Братунац већ неколико година има добру и веома успјешну сарадњу са руским градом Костромом. Зато је, недавно организована узвратна посјета чланица Актива жена  овоме граду.

Делегација пријетеља из Руске Федерације, захваљујући управо овој сарадњи, боравила је такође у Братунцу гдје је одражан концерт на којем су наступила три фоклорна ансамбла. Том приликом су обишли спомен собу и манастир „Сасе“.

Костром је познат као „Златни прстен Русије“ и удаљен је од Москве око 200. километара.

03 окт 2016

Чланице Актива жена ДНС-а Братунац су, на дан одржавања локалних избора пружиле значајну подршку свим активностима ДНС-а. Вриједне жене Актива су , тај дан, између осталог припремиле храну и остале специјалитете за чланове странке, чланове изборних комисија, посматраче. „Сваки грађанин Братунца, који је тога дана навратио у наше просторије био је драг и почашћен гост“ поручиле су чланице овога Актива.

Након избора, настављене су редовне активности.

22 авг 2016

Маја Јовановић, кандидат Градског одбора  ДНС-а  Бањалука  на предстојећим локалним изборима за одборника и Перса Сичановић, председница актива жена ДНС Прњавор такође кандидат за одборника СО Прњавор, организовале су  јуче (21.8 . 2016.) у Бањалуци, радионицу декупажа.

Декупаж је техника декорисања предмета комадима папира. У пракси, декупаж је права умјетност и вијековима се користи да се обични стари предмети учине љепшим. Иако постоје докази да се декупаж примијењивао још у 12. вијеку, сам термин је настао у 20 вијеку. Термин потиче од француске ријечи "декоупер", што значи "исјећи" или "изрезати". Декупаж техника се може примјењивати на готово сваки предмет, било да је то кутија за накит, посуде, вазе, рамови или комади намјештаја. 


На  радионици  су  украшаване  дрвене кутије, гдје је свакој кутији дат лични и естетски печат особе која ју је радила.Свакој од нас оне ће бити подсјетник на лијепо дружење  и  позитивну атмосферу“ рекла је Јовановићева

15 мај 2016

Чланице Актива жена ДНС Пале уручиле су 13.маја 2016. поводом Међународног дана породице, поклоне породици Рајковић са Пала.

"Велико је задовољство упознати људе који захваљујући свом раду и преданости, одгајају пет дивних дјевојчица", нагласила је Ведрана Руљ, предсједница Актива жена ДНС-а Пале.

Посјета породици Рајковић једна је у низу акција које ћемо наставити организовати у наредном периоду, поручују из овог Актива и најављују нове посјете.

Циљ Актива жена ДНС је подршка здравој вишечланој породици, а породица Рајковић је примјер успјешне породице какве су потребне Републици Српској.

 

28 апр 2016

Организација младих и Актив жена ДНС-а, уз подршку Општинског одбора Демократског Народног Савеза Источно Ново Сарајево, данас (28.4.2016.) су посјетили социјално угрожене породице на територији општине те Удружење пензионера и уручили им пакете помоћи поводом Васкршњих празника.

Представници ДНС-а и Актив жена уручили су већину помоћи Удружењу пензионера Источно Ново Сарајево коју ће они даље расподјелити својим члановима. Због неажурности рада Центра за социјални рад помоћ је уручена само двјема породицама и то Бањанин и Дуцан са подручја општине Источно Ново Сарајево, иако је обезбјеђено и планирано дванаест пакета помоћи.

Популарни чланци

ДНС ЛОПАРЕ- ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ ПОНОВО ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА

Ђорђе Поповић поново је изабран за предсједника Општинског одбора /ОО/ Демократског народног савеза  Лопаре, о чему је вечерас (29.4.2017.) једногласно одлучило 120 делегата.
Предсједник ДНС-а Марко Павић, који је присуствовао Изборној скупштини у Лопарама, рекао је да је ДНС у овој општини остварио највећи раст у односу на друге одборе у Републици Српској. 

"Мој долазак је уједно и честитка за резултате које су постигли. ДНС у Лопарама постао је респектабилан фактор, али знам да се овдје могу постићи још бољи резултати", рекао је Павић новинарима. 

Лидер ДНС-а каже да је ДНС постао фактор стабилизације у раду локалне власти у Лопарама, као и да су дали велики допринос у развоју ове локалне заједнице. 

Павић је напоменуо да је циљ ДНС-а да тамо гдје учествује у локалној власти, ту локалну заједницу учини што привлачнијом за инвестиције како би се подстакло запошљавање. 

"У Лопарама нам је битно да оживимо неке старе производне погоне, те омогућимо људима да се запошљавају и да отварамо нова радна мјеста. Управо то ДНС почиње овдје радити и зато очекујем још већу подршку грађана на овом подручју", рекао је предсједник ДНС-а. 

Предсједник ОО ДНС Лопаре Ђорђе Поповић оцијенио је досадашњи рад странке веома добрим истакавши да резултати на претходним изборима то потврђују. 

"Овдје смо у континуитету расли као странка, од претходних општих па до локалних избора", рекао је Поповић новинарима. 

Он је најавио даље јачање странке, изградњу још јаче инфраструктуре Општинског одбора, као и настојање да у локалној власти заједничким снагама буду покренуте одређене привредне активности, те задржано становништво на овим просторима. 

ДНС у Лопарама чини локалну власт заједно са СДС-ом и ПДП-ом, и на претходним локалним изборима освојио је три одборничка мандата.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС ЛАКТАШИ: ПОВЈЕРЕЊЕ САШИ ПАНИЋУ

Општински одбор Демократског народног савеза Лакташи и у наредном периоду водиће Саша Панић, актуелни потпредсједник Скупштине општине Лакташи.

Панић је једногласно, поново изабран на мјесто предсједника ОО ДНС Лакташи на Изборној скупштини ОО ДНС, одржаној у сриједу, 17. маја 2017. године.

Изборној скупштини присустовали су и министар просвјете и културе Републике Српске, уједно и предсједник Регионалног одбора ДНС Дане Малешевић, министар саобраћаја и веза РС Неђо Трнинић, замјеник директора Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и високи функционер ДНС Срђан Радуљ, секретар Главног одбора ДНС Радомир Тривић, савјетник министра саобраћаја и веза РС Драгана Беслаћ и бројни други гости.

У поздравном говору, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић нагласио је важност ДНС на политичкој сцени Републике Српске, која је послије сваког изборног циклуса расте и по броју чланова, али и по броју освојених гласова, због чега је данас, по снази и значају, трећа странка у Српској.

- На прошлим изборима, освојили смо 85.000 гласова, а није тајна да смо пред себе ставили задатак да на општим изборима, који нас очекују у јесен 2018. године, освојимо 100.000 гласова. С обзиром на информације, које свакодневно добијамо са терена и у непосредном контакту са грађанима Републике Српске, сигурни смо да је тај циљ остварив – нагласио је Трнинић, изразивши наду да ће остварењу тог циља огроман допринос дати и ОО ДНС Лакташи.

Нови/стари предсједник ОО ДНС Лакташи Саша Панић захвалио је чланству на указаном повјерењу и поновном избору за првог човјека лакташког ДНС, подсјетивши да је странка на протеклим локалним изборима остварила добар резултат са преко двије хиљаде освојених гласова, те постала убједљиво трећа политичка снага у Општини Лакташи са три одборника у Скупштини општине Лакташи.

-Није тако давно било када је ДНС имао свега 200 гласова на изборима у Лакташима, а данас смо битна снага у локалном парламенту, утичемо на доношење важних одлука за све становнике ове општине и надамо се да ће нам грађани и на предстојећим изборима указати повјерење да радимо за њих. ОО ДНС Лакташи данас чине млади, образовани и способни људи, жељни рада и доказивања, тако да нема сумње да ћемо и у наредном периоду остваривати добре резултате, на добробит свих грађана – поручио је Панић, нагласивши да је ДНС странка, која држи дату ријеч и која ће увијек остати на страни одбране интереса Републике Српске и свих њених грађана.

БАЊАЛУКА-ИЗБОРНА СКУПШТИНА: ПАВИЋ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА СТРАНКЕ

Марко Павић реизабран је данас (17.6.2017.) за предсједника Демократског народног савеза, на Осмој Изборној скупштини која је одржана у дворани „Борик“, у Бањалуци,на  17-ту годишњицу од оснивања странке.

На Изборној скупштини
, којој је присустовао 1251 делегат изабрани су и чланови Главног одбора ДНС-а. 

Предсједник ДНС-а Марко Павић истакао је данас да је циљ ДНС-а одбрана интереса и јачање Републике Српске, али и даљи напредак ове политичке партије.
Павић је у обраћању делегатима на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци рекао да ДНС подржава Дејтонски мировни споразум, те да са Републике Српске на ниво БиХ више не смије бити преношења надлежности. 

"ДНС подржава Дејтонски мировни споразум у пуном смислу и  никада није гласао за пренос овлаштења са Републике Српске на ниво БиХ", рекао је Павић. 

Стасали смо у озбиљну политичку странку која сада ради у цијелој Републици Српској и у дијелу Федерације БиХ. Поникли смо из народа. За ових 17 година постојања шест година смо били у опозицији а 11 у власти. Читаво вријеме радимо у интересу Републике Српске и њених грађана. Поштујемо прошлост а градимо бољу будућност“ рекао је предсједник ДНС-а, додајући да је ДНС постао препознатиљив по томе што  држи ријеч.

Пред странком су велики изазови и велики задаци, рекао је лидер ДНС-а.


"Опредјељење ДНС-а јесте да постанемо члан ЕУ, али не по сваку цијену. Уколико чланство у било којој организацији подразумијева да се морамо одрећи свог идентитета, онда такво чланство нећемо прихватити", додао је Павић. 

Он је нагласио да се ДНС залаже за спровођење значајних инфраструктурних пројеката, развој привреде
,  производње и запошљавања.

„Наш циљ на наредним изброима, 2018.године је освојити 100.000 гласова и ми то можемо. Са оволиким чланством, енергијом коју имамо, овај циљ је реалан“ поручио је Павић.


Такође је навео да је један од приоритета ДНС-а однос са Србијом, јер је ова земља матица српског народа. 

"Са Србијом желимо да имамо најбоље могуће односе, градимо мостове и спајамо људе", рекао је Павић. 

Изборној Скупштини ДНС-а присуствовали су бројни гости међу којима лидер  СНСД-а Милорад Додик, предсједник НДП-а Драган Чавић, министар иностраних послова БиХ Игор Црндак, потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац, потпреддсједник СДА Рамиз Салкић, предсједник странке „Нова Србија“ Велимир Илић и други.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас је рекао је да Република Српска заслужује стабилну политику и вођство, што се до сада огледало у коалицији СНСД-а, ДНС-а и Социјалистичке партије.

"Заједно смо расли и реализовали многе значајне пројекте. Постоје они који желе да то минимизирају али наши успјеси на изборима довољно говоре о свему", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци. 

Он сматра да је 2018. година кључна за Републику Српску у сваком смислу. 

"Вјерујем да ћемо заједно наставити и 2018. остварити велику побједу. Морамо креирати политике које ће бити корисне за све у Републици Српској чије очување нам мора бити једини приоритет и циљ", рекао је Додик. 

Потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац истакао да је циљ његове партије заједничка побједа са СНСД-ом и ДНС-ом на изборима 2018. године. 

Предсједник Главног одбора Српске демократске странке Милан Миличевић пожелио је да ДНС изабере најбоље кадрове који ће радити у интересу Републике Српске. 

Потпредсједник ПДП-а Игор Црнадак рекао је да ова партија жели да јача позиције Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом борећи се против криминала и корупције и пожелио је ДНС-у све најбоље у политичком животу. 

Предсједник НДП-а Драган Чавић пожелио је да ДНС настави континуитет политичког успјеха и да са осталим политичким партијама сачува Дејтонски мировни споразум и Републику Српску. 

Предсједник Нове Србије Велимир Илић рекао је да је сарадња његове партије са ДНС-ом одлична и пожелио да ДНС настави путем полтичког успјеха. 

Потпредсједник СДА Рамиз Салкић изразио је задовољство што присуствује Изборној скупштини ДНС, странком са којом добро сарађује и навео да се СДА залаже за европске интеграције и поштивање Устава БиХ.