Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Жене ДНС

понедељак, 24 април 2017 09:54

Maja Joвaнoвић изaбрaнa je јуче (23.4.2017.) зa прeдсjeдникa Грaдскe oргaнизaциje жeнa Дeмoкрaтскoг нaрoднoг сaвeзa /ДНС/ Бaњaлукa.
Нa сjeдници Избoрнe скупштинe бaњaлучкe Грaдскe oргaнизaциje жeнa ДНС-a изaбрaн je и нoви Грaдски oдбoр oргaнизaциje жeнa.

Joвaнoвићeвa je рeклa нoвинaримa дa мeђу циљeвe Грaдскoг oбoрa oргaнизaциje жeнa ДНС-a у нaрeднoм пeриoду спaдa и рaд нa joш вeћeм oмaсoвљaвaњу ДНС-a и ствaрaњу услoвa дa свaкa члaницa дoбиje прaвo дa свojим рaдoм и знaњoм прoфлишe стрaнку нa нajбoљи нaчин, a истo тaкo и дa сeби крчи пoлитички пут.

"Жeнe свe вишe жeлe дa учeствуjу у jaвнoм и пoлитичкoм живoту и ми ћeмo тo у пoтпунoсти пoдржaти и нaдaм сe дa ћe у нaрeднoм пeриoду, кao штo je билo и дo сaдa, бaњaлучкa Oргaнизaциja жeнa ДНС-a, зajeднo сa млaдимa бити стуб грaдскe oргaнизaциje oвe стрaнкe", нaвeлa je Joвaнoвићeвa.

Прeмa њeним рjeчимa, ДНС ћe у нaрeднoм пeриoду и нa прeдстojeћим избoримa пoкaзaти дa вeћ jeстe jaкa пoлитичкa пaртиja, кojoj je циљ дa пoстaнe другa стрaнкa пo свojoj снaзи.

Дoсaдaшњи прeдсjeдник бaњaлучкe Грaдскe oргaнизaциje жeнa ДНС-a Mирa Пoпoвић нaвeлa je дa су oвo избoри кojи сe спрoвoдe нa свим нивoимa унутaр ДНС-a. 

понедељак, 06 март 2017 13:54

Чланице Актива жена Демократског народног савеза  /ДНС/  Бaњaлукa и Кoтoр Вaрoш прославилe су   Meђунaрoдни дaн жeнa  у  клубу „Qvattro“

Присустне даме je поздравиo  предсједник Народне скупштине РС и потпредсједник ДНС-а Недељко Чубриловић.

 

''Честитам вам  Дан жена и изражавам задовољство што сте дошле у оволиком броју. Оваква слога нам треба и нeкa вaм свaки дaн будe кao 8. мaрт'', рекао је Чубриловић.

понедељак, 06 март 2017 12:03

Чланице Актива жена ДНС-а Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, су прославиле предстојећи празник, 8.март у ресторану „Барка“. Општински Одбори ДНС-а са поменуте двије општине, су уприличили прославу за своје чланице. Уз квалитетну угоститељску понуду и добру музику, чланови ове странке су обрадовали чланице Актива жена.

„Актив жена ДНС-а И.Н.Сарајево и И.Илиџа вриједно раде током цијеле године, и ово је само мали знак пажње који им упућују чланови Општинских oдбора. Активи жена су наша јака карика, на коју смо ми веома поносни.  Трудимо се да обрадујемо наше чланице током цијеле године,организовањем разних догађаја, излета и прослава“, рекао је Ненад  Нешић, предсједник Регионалног Одбора ДНС-а Сарајевско-Романијске регије.

Драгана Филиповић, Предсједник Актива жена ДНС-а И.Н.Сарајево је рекла да је веома задовољна одзивом чланица ове странке.

 „Веома сам поносна што имамо у нашем Активу квалитетене и образоване жене, које неуморно и свакодневно доприносе нашој странци . Сарадња са Општинским Одборима у другим општинама је одлична, што показује и ова заједничка прослава. Имамо много акција,гдје заједничким снагама улажемо велики труд,а све у циљу раста и напредовања наше странке“ изјавила је Филиповићева.

понедељак, 13 фебруар 2017 15:07

Прeдстaвницe Aктивa жeнa Грaдскoг oдбoрa ДНС-a Бaњaлукa уручилe су дaнaс (13.2.2017.) пoклoнe зa Рoдитeљску кућу у кojoj су смjeштeнe пoрoдицe мaлишaнa oбoљeлих oд рaкa и пoзвaли свe институциje, oргaнизaциje и пojeдинцe дa им сe придружe у oвoм хумaнoм гeсту, кaкo би били oбeзбиjeђeни oдгoвaрajући услoви зa бoрaвaк мaлишaнa.
Прeдсjeдник Aктивa Mирa Пoпoвић истaклa je дa je нeoпхoднo aнгaжoвaњe циjeлoг друштвa кaкo би биo пoмoгнут рaд Рoдитeљскe кућe, кoja joш нeмa стaлни извoр прихoдa.

"Дoниjeли смo диo oнoгa штo у oвoj кући трeнутнo нeдoстaje, кaкo би дoмaћинскa aтмoсфeрa кoja oвдje влaдa билa упoтпуњeнa", рeклa je Пoпoвићeвa нoвинaримa.

Oнa je нaвeлa дa су зa Рoдитeљску кућу припрeмили тeлeвизoр, нeкoликo aпaрaтa зa спрeмaњe хрaнe, кao штo су тoстeр, микрoтaлaснa пeћницa, aли и пaкeт прoизвoдa зa чишћeњe и oдржaвaњe хигиjeнe.

Пoпoвићeвa кaжe дa ћe Aктив жeнa Грaдскoг oдбoрa ДНС-a дaти пoдршку и у рeaлизaциjи инициjaтивe дa сe мaлишaнимa кojи бoрaвe у Рoдитeљскoj кући oбeзбиjeдe бoљи услoви зa шкoлoвaњe.

"Циљ je дa oвe мaлe хeрoje oслoбoдимo стрeсa кojи им прaви учeњe грaдивa кoje су прoпустили дoк су били нa тeрaпиjи, кao и излaзaк прeд кoмисиje дa би пoлoжили испит", рeклa je Пoпoвићeвa.

Прeдсjeдник Удружeњa рoдитeљa дjeцe oбoљeлe oд мaлигних бoлeсти "Искрa" Диjaнa Бeрић нaглaсилa je дa oвoм удружeњу свaкa пoдршкa знaчи мнoгo.

"Нaдaм сe дa ћe нaм Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe Српскe пoмoћи дa риjeшимo oвo питaњe jeр Рoдитeљскa кућa имa вeлики знaчaj зa oбoљeлу дjeцу и њихoвe рoдитeљe", истaклa je Бeрићeвa.

Oнa je изрaзилa нaду дa ћe кoмпaниje и oргaнизaциje, кao штo су прeдузeћa "Eлeктрoкрajинa" и "Teлeкoм", тe грaд Бaњaлукa и други, нaстaвити дa пoмaжу рaд Рoдитeљскe кућe дoк нe дoбиje стaтус Устaнoвe oд jaвнoг интeрeсa.

"Oчeкуjeмo oд Влaдe Рeпубликe Српскe дa нaм дoдиjeли и грaнт кojи ћe нaм пoмoћи у рaду", кaжe Бeрићeвa.

Прeмa њeним риjeчимa, у рoдитeљскoj кући je oд њeнoг oснивaњa билo смjeштeнo 19 пoрoдицa из циjeлe Рeпубликe Српскe, a трeнутнo их je шeст. 

четвртак, 20 октобар 2016 11:16

Актив жена ДНС-а Братунац већ неколико година има добру и веома успјешну сарадњу са руским градом Костромом. Зато је, недавно организована узвратна посјета чланица Актива жена  овоме граду.

Делегација пријетеља из Руске Федерације, захваљујући управо овој сарадњи, боравила је такође у Братунцу гдје је одражан концерт на којем су наступила три фоклорна ансамбла. Том приликом су обишли спомен собу и манастир „Сасе“.

Костром је познат као „Златни прстен Русије“ и удаљен је од Москве око 200. километара.

понедељак, 03 октобар 2016 11:19

Чланице Актива жена ДНС-а Братунац су, на дан одржавања локалних избора пружиле значајну подршку свим активностима ДНС-а. Вриједне жене Актива су , тај дан, између осталог припремиле храну и остале специјалитете за чланове странке, чланове изборних комисија, посматраче. „Сваки грађанин Братунца, који је тога дана навратио у наше просторије био је драг и почашћен гост“ поручиле су чланице овога Актива.

Након избора, настављене су редовне активности.

понедељак, 22 август 2016 08:51

Маја Јовановић, кандидат Градског одбора  ДНС-а  Бањалука  на предстојећим локалним изборима за одборника и Перса Сичановић, председница актива жена ДНС Прњавор такође кандидат за одборника СО Прњавор, организовале су  јуче (21.8 . 2016.) у Бањалуци, радионицу декупажа.

Декупаж је техника декорисања предмета комадима папира. У пракси, декупаж је права умјетност и вијековима се користи да се обични стари предмети учине љепшим. Иако постоје докази да се декупаж примијењивао још у 12. вијеку, сам термин је настао у 20 вијеку. Термин потиче од француске ријечи "декоупер", што значи "исјећи" или "изрезати". Декупаж техника се може примјењивати на готово сваки предмет, било да је то кутија за накит, посуде, вазе, рамови или комади намјештаја. 


На  радионици  су  украшаване  дрвене кутије, гдје је свакој кутији дат лични и естетски печат особе која ју је радила.Свакој од нас оне ће бити подсјетник на лијепо дружење  и  позитивну атмосферу“ рекла је Јовановићева

недеља, 15 мај 2016 02:00

Чланице Актива жена ДНС Пале уручиле су 13.маја 2016. поводом Међународног дана породице, поклоне породици Рајковић са Пала.

"Велико је задовољство упознати људе који захваљујући свом раду и преданости, одгајају пет дивних дјевојчица", нагласила је Ведрана Руљ, предсједница Актива жена ДНС-а Пале.

Посјета породици Рајковић једна је у низу акција које ћемо наставити организовати у наредном периоду, поручују из овог Актива и најављују нове посјете.

Циљ Актива жена ДНС је подршка здравој вишечланој породици, а породица Рајковић је примјер успјешне породице какве су потребне Републици Српској.

 

четвртак, 28 април 2016 02:00

Организација младих и Актив жена ДНС-а, уз подршку Општинског одбора Демократског Народног Савеза Источно Ново Сарајево, данас (28.4.2016.) су посјетили социјално угрожене породице на територији општине те Удружење пензионера и уручили им пакете помоћи поводом Васкршњих празника.

Представници ДНС-а и Актив жена уручили су већину помоћи Удружењу пензионера Источно Ново Сарајево коју ће они даље расподјелити својим члановима. Због неажурности рада Центра за социјални рад помоћ је уручена само двјема породицама и то Бањанин и Дуцан са подручја општине Источно Ново Сарајево, иако је обезбјеђено и планирано дванаест пакета помоћи.

Популарни чланци

ПАВИЋ: ПОБЈЕДА - ДНС ОСТВАРИО РАСТ ОД 30 ОДСТО

Предсједник ДНС-а Марко Павић изјавио је  да је изузетно задовољан изборним резултатом, јер је ДНС остварио раст од 30 одсто.
"Без обзира који коначни резултат буде, чињеница је да се десило оно што смо предвиђали, а то је да ДНС из избора у изборе добија све више гласова, јер је наша политика - политика толеранције, разговора и консензуса", рекао је Павић у сједишту Изборног штаба ДНС-а у Приједору. 

Он је додао да је ДНС, према досадашњим резултатима које има странка, добио четири начелничка мјеста и једно градоначелничко. 

"Задовољни смо јер смо остварили раст од 30 одсто. Нема већег признања од оног које је дошло од грађана давањем гласа на изборима", рекао је Павић. 

Он је изразио задовољство резултатима које је постигла коалиција СНСД-ДНС-СП и што су, како каже, остварене изборне побједе у још неким општинама. 

"То је показало да грађани хоће политику коју смо водили, не само на локалном, већ и на републичком нивоу. Захваљујући снази коју смо добили на овим изборима морамо кренути са извршавањем онога што смо чули од грађана и оно што смо грађанима обећали и предвидјели нашим програмима", рекао је Павић. 

Према подацима које има изборни штаб ДНС-а, кандидат за градоначелника испред ДНС-а Миленко Ђакoвић освојио је 20.039 гласова, а његов протикандидат из СДС-а Душан Берић 12.385 гласова. 

На прошлим локалним изборима 2012. године, у Приједору је убједљиву побједу освојио Марко Павић из ДНС-а са 50,28 одсто гласова, док су његови противкандидати Драго Тадић из СНСД-а и Борислав Бојић из СДС-а освојили 29,69 одсто, односно 20,03 одсто. 

БАЊА ЛУКА: Организована обука кандидата за одборнике ДНС-а за јавни наступ

ДНС је препознао важност организоване обуке кандидата за јавни наступ и тиме отишао корак даље у квалитету припреме за предстојеће изборе..

У периоду од 4. до 10. aвгуста 2016. године је обављена обука кандидата за одборнике ДНС-а Градског одбора Бања Лука у области јавног наступа, коју је, у договору са предсједником Комисије за рад са кандидатима Ранком Бабићем и шефом Изборног штаба Остојом Барашином, одржала доц. МА Данка Жугић, шеф кабинета министра саобраћаја и веза у Влади РС. Обуком је обухваћен наступ у медијима и наступ пред масом, што је допринијело да кандидати стекну вјештине у области сценског говора, дикције, политичког говора, невербалне комуникације, односа према саговорнику, камери и односа према публици, као и другим вјештинама које су потребне за квалитетно представљање у јавности и предстојећој кампањи.

Павић: ДНС чиста образа излази пред грађане!

Величанствен скуп ДНС-а у Обудовцу код Шамца

Синоћ је у препуној сали Дома културе у Обудовцу код Шамца одржана проширена сједница Регионалног одбора Демократског народог савеза Бијељина, којој је присуствовао и предсједник ДНС-а Марко Павић са најближим сарадницима, као и велики број чланова и симпатизера ДНС-а са подручја Посавине, Семберије и Мајевице.

Овом приликом, предсједник Павић је изразио задовољство због чињенице да ДНС биљежи велики раст у свим дијеловима Републике Српске, нагласивши да грађани вјерују у стабилну и одговорну политику коју води Демократски народни савез.

- Велика је разлика између ДНС-а и других странака у односу према вриједностима Републике Српске и њеног народа. И у рату када се стварала Република Српска, и данас у миру, људи у ДНС-у су сматрали и сматрају да треба дати све од себе за свој народ, и увијек смо одговорно радили и радимо за побољшање положаја Републике Српске и њених грађана. Због тога је ДНС у сталном порасту, јер смо принципијелни и увијек износимо јасне ставове – нагласио је предсједник Павић и додао:

- ДНС је у сталном контакту са народом, разговарамо са људима и тражимо и њихово мишљење. На основу тога градимо ставове које заступамо у институцијама гдје смо изабрани, од локалног до државног нивоа. Грађани знају да их ДНС никада није изневјерио, и да то никада неће учинити. Због тога ДНС чиста образа излази пред грађане и тражимо подршку за наставак политике у интересу РС и њених грађана. А, наша политика је да нема преношења надлежности са РС на БиХ, нема продаје јавних добара него на тим добрима треба да градимо прерађивачку индустрију која једина може запослити већи број радника – рекао је, између осталог, предсједник Павић.

Предсједник Централног изборног штаба ДНС-а Драгомир Јовичић, истакао је да ДНС спремно дочекује локалне изборе у октобру гдје је циљ освајање више од 100.000 гласова и више од 150 одборничких мандата.

- У остварњу тог циља, рачунамо и на велики број гласова у Посавини гдје је ДНС постао препознатљива политичка снага јер је у протеклом периоду као дио локалне власти у Шамцу урадио много на рјешавању реалних прблема грађана.

Предсједник ОО ДНС Шамац Крста Бајкановић упознао је руководство странке са стањем у шамачком ДНС-у истакавши да очекују историјски резултат на октобарским изборима.

- Очекујемо да ћемо освојити пет одборничких мјеста и да будемо друга странка по снази у локалном парламенту. Посавина је пољопривредни крај и ДНС се труди да изађе у сусрет потребама пољопривредника и настојимо да рјешавамо проблеме грађана у свим сегментима живота. У протеклих осам година имали смо доста успјеха у том послу, због чега очекујемо велику подршку народа и на предстојећим изборима – рекао је Бајкановић.

Скупу у Обудовцу присуствовао је и Живан Којић, заједнички кандидат за начелника општине Шамац, испред коалиције ДНС-СНСД-СП. У шамачком ДНС-у увејерени су у његову побједу, и велики успјех одборничке листе ДНС-а.