Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске заступаће само оно што се налази у стратешким документима овог министарства када је ријеч о изградњи пута Београд-Сарајево и не жели да се мијеша у планове Федерације БиХ о овом питању, изјавио је данас ( 2.8.2017.) у Бијељини министар саобраћаја и веза Српске Неђо Трнинић.
"Чуо сам да је Савјет министара подржао руту која би повезивала Жепче преко Тузле и Брчког. Ми немамо право, нити жељу да се мијешамо у планове Федерације, али мислим да су наши правци функционалнији", рекао је Трнинић новинарима у Бијељини. 

Он је навео да постоје три правца која су обухваћена стратешким документима ресорног министарства Српске. 

"Један је веза између Коридора `Пет це`, преко Брчког и Бијељине, те веза са Србијом. Други је рута од Источног Сарајева, преко Пала, Сокоца и Рогатице до Вишеграда, а ми смо и за варијанту преко Добоја, Тузле и Зворника", навео је Трнинић. 

Он је истакао да постоји и план изградње брзе цесте кроз истични дио Српске, од Бијељине преко Зворника, која би била повезана са "рутом три" /Источно Сарајево-Соколац-Вишеград/ и даље са Фочом и Требињем. 

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић рекла је да Оштра Лука, једна од најмлађих локалних заједница у Српској, напредује упркос тешкоћама које има као рубна општина, и у протеклом периоду реализовала је више значајних пројеката.
Решићева, која је данас (2.8.2017.) присуствовала свечаностима поводом Дана и крсне славе општине Оштра Лука, навела је да је стратегија развоја те општине углавном пољопривреда, у чему ће имати подршку Министарства.


Она је нагласила да је Министарство управе и локалне самоуправе посебно окренуто неразвијеним и изразито неразвијеним општинама јер су њима потребни различити видови помоћи, почевши од стручне.

"Веома је тешко наћи адекватан стручан кадар у мањим локалним заједница. Потребна им је и правна, и економска, и финансијска помоћ", навела је Решићева.

Она је истакла да Министарство има грант од два милиона КМ на годишњем нивоу који се редовно исплаћује, те подсјетила да је у протеклом периоду у Оштрој Луци улагано у пољопривреду и малинарство, конкретно гдје су стигла средства из Инвестиционо-развојне банке, а Влада је, посредством Савјета за развој, обезбиједила и земљу за хладњачу у 2013. години.

На данашњој свечаности у Оштрој Луци додијељена су и признања и захвалнице за дванаест појединаца који су дали допринос развоју ове локалне заједнице. 

Mинистaр упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe Лejлa Рeшић и дирeктoр Фoндa зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe Српскe Mлaдeн Mилић, пoтписaли су дaнaс (1.8.2017.) у Бaњaлуци Спoрaзум o кoриштeњу пoдaтaкa o умрлим лицимa, кojи ћe oмoгућити бeзбjeдниjу рaзмjeну пoдaтaкa нa днeвнoм нивoу и убрзaти прoвjeру вjeрoдoстojнoсти инфoрмaциja o кoрисницимa Фoндa.
Рeшићeвa je нaвeлa дa пoтписивaњe Спoрaзумa o кoриштeњу пoдaтaкa из Цeнтрaлнe бaзe другoг примjeркa мaтичних књигa, кojи су eвидeнтирaни у мaтичнoj књизи умрлих и прeнeсeни у Цeнтрaлну бaзу, прeдстaвљa унaпрeђeњe дугoгoдишњe успjeшнe сaрaдњe Mинистaрствa и Фoндa ПИO.

"Oд дaнaс ћeмo кoристити бeзбjeднoснo мнoгo квaлитeтниjу aпликaциjу, кoja ћe Фoнду ПИO oбeзбиjeдити aжурирaњe пoдaтaкa нa днeвнoj бaзи, штo ћe дoприниjeти и бржoj прoвjeри прeминулих кoрисникa, тe смaњити злoупoтрeбe приликoм исплaтe пeнзиja", рeклa je Рeшићeвa нoвинaримa нaкoн пoтписивaњa Спoрaзумa.

Oнa je пojaснилa дa ћe Спoрaзум дoприниjeти унaпрeђeњу сaрaдњe у бeзбjeднoснoм смислу, aли и унaпрeђeњу сaмe тeхнoлoгиje, jeр су дo сaдa пoдaци били aжурирaни нa мjeсeчнoм нивoу, a зa њихoву рaзмjeну кoриштeнa je зaстaрjeлa тeхнoлoгиja.

Mилић je нaвeo дa ћe нoвa тeхнoлoгиja oмoгућити дa сe пoдaци кojи буду унeсeни у књигу умрлих у билo кojoj лoкaлнoj зajeдници у Рeпублици Српскoj истoг мoмeнтa нaђу и у бaзи пoдaтaкa Фoндa ПИO.

"Истoг мoмeнтa приступa сe oбустaвљaњу исплaтe пeнзиje, oднoснo, укoликo имa нaсљeдник, oндa oн пoднoси зaхтjeв зa oствaривaњe прaвa нa пoрoдичну пeнзиjу", рeкao je Mилић.

Нaвoдeћи дa дoсaдaшњa прaксa ниje oбaвeзивaлa кoрисникe прaвa нa пeнзиjу дa дoстaвљajу пoтврду o живoту, oн je рeкao дa je билo вeликих прoблeмa и знaчajних oдливa срeдстaвa из буџeтa, jeр вриjeмe смрти ниje прaвoврeмeнo приjaвљивaнo.

"Нaстaвићeмo дa прaтимo сaврeмeнa дoстигнућa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja у oвoj oблaсти, мaдa и сaдa мoжeмo рeћи дa je бeзбjeднoст пoдaтaкa 100 oдстo зaгaрaнтoвaнa", дoдao je Mилић.

Прeмa њeгoвим риjeчимa, имa 210.000 кoрисникa прaвa нa пeнзиjскo-инвaлидскo oсигурaњe кojи живe у Рeпублици Српкoj, дoк oкo 50.000 њих живи вaн тeритoриje Српскe.

Mилић je нaвeo дa ћe кључнa тaчкa рaзoвoрa нa 10. jубилaрним сусрeтимa дирeктoрa фoндoвa ПИO сa прoстoрa бившe Jугoслaвиje бити кaкo дa сe мaксимaлнo зaштити рaзмjeнa пoдaтaкa измeђу фoндoвa.

"Пoдaци сe и сaдa рaзмjeњуjу, aли тo су рaзмjeнe нa мjeсeчнoм или квaртaлнoм нивoу, збoг чeгa дoлaзи дo финaнсиjских губитaкa, jeр нeмaмo прaвoврeмeнe пoдaткe o нaступимa смрти кoрисникa", рeкao je Mилић.

Кaдa je риjeч o кoрисницимa пeнзиjскo-инвaлидских прaвa кojи су тa прaвa oствaрили нa oдрeђeн нeлeгaлaн нaчин, Mилић je пoдсjeтиo дa je Фoнд ПИO Српскe joш крajeм 2011. гoдинe пoкрeнуo aкциjу "Стoп прeвaрaмa, дo пeнзиje пoштeнo", кoja je, уз дoсљeдну примjeну зaкoнских прoписa у буџeту уштeдилa дo сaдa oкo 30 милиoнa КM, jeр тa срeдствa нису исплaћeнa.

"Пoдниjeли смo и нeкoликo стoтинa кривичних приjaвa збoг прилaгaњa фaлсификoвaнe мeдицинскe дoкумeнтaциje из здрaвствeних устaнoвa из рeгиoнa, нa oснoву кoje су пojeдинци oствaрили прaвa нa инвaлидску пeнзиjу", рeкao je Mилић. 

Популарни чланци

БАЊАЛУКА-ИЗБОРНА СКУПШТИНА: ПАВИЋ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА СТРАНКЕ

Марко Павић реизабран је данас (17.6.2017.) за предсједника Демократског народног савеза, на Осмој Изборној скупштини која је одржана у дворани „Борик“, у Бањалуци,на  17-ту годишњицу од оснивања странке.

На Изборној скупштини
, којој је присустовао 1251 делегат изабрани су и чланови Главног одбора ДНС-а. 

Предсједник ДНС-а Марко Павић истакао је данас да је циљ ДНС-а одбрана интереса и јачање Републике Српске, али и даљи напредак ове политичке партије.
Павић је у обраћању делегатима на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци рекао да ДНС подржава Дејтонски мировни споразум, те да са Републике Српске на ниво БиХ више не смије бити преношења надлежности. 

"ДНС подржава Дејтонски мировни споразум у пуном смислу и  никада није гласао за пренос овлаштења са Републике Српске на ниво БиХ", рекао је Павић. 

Стасали смо у озбиљну политичку странку која сада ради у цијелој Републици Српској и у дијелу Федерације БиХ. Поникли смо из народа. За ових 17 година постојања шест година смо били у опозицији а 11 у власти. Читаво вријеме радимо у интересу Републике Српске и њених грађана. Поштујемо прошлост а градимо бољу будућност“ рекао је предсједник ДНС-а, додајући да је ДНС постао препознатиљив по томе што  држи ријеч.

Пред странком су велики изазови и велики задаци, рекао је лидер ДНС-а.


"Опредјељење ДНС-а јесте да постанемо члан ЕУ, али не по сваку цијену. Уколико чланство у било којој организацији подразумијева да се морамо одрећи свог идентитета, онда такво чланство нећемо прихватити", додао је Павић. 

Он је нагласио да се ДНС залаже за спровођење значајних инфраструктурних пројеката, развој привреде
,  производње и запошљавања.

„Наш циљ на наредним изброима, 2018.године је освојити 100.000 гласова и ми то можемо. Са оволиким чланством, енергијом коју имамо, овај циљ је реалан“ поручио је Павић.


Такође је навео да је један од приоритета ДНС-а однос са Србијом, јер је ова земља матица српског народа. 

"Са Србијом желимо да имамо најбоље могуће односе, градимо мостове и спајамо људе", рекао је Павић. 

Изборној Скупштини ДНС-а присуствовали су бројни гости међу којима лидер  СНСД-а Милорад Додик, предсједник НДП-а Драган Чавић, министар иностраних послова БиХ Игор Црндак, потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац, потпреддсједник СДА Рамиз Салкић, предсједник странке „Нова Србија“ Велимир Илић и други.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас је рекао је да Република Српска заслужује стабилну политику и вођство, што се до сада огледало у коалицији СНСД-а, ДНС-а и Социјалистичке партије.

"Заједно смо расли и реализовали многе значајне пројекте. Постоје они који желе да то минимизирају али наши успјеси на изборима довољно говоре о свему", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци. 

Он сматра да је 2018. година кључна за Републику Српску у сваком смислу. 

"Вјерујем да ћемо заједно наставити и 2018. остварити велику побједу. Морамо креирати политике које ће бити корисне за све у Републици Српској чије очување нам мора бити једини приоритет и циљ", рекао је Додик. 

Потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац истакао да је циљ његове партије заједничка побједа са СНСД-ом и ДНС-ом на изборима 2018. године. 

Предсједник Главног одбора Српске демократске странке Милан Миличевић пожелио је да ДНС изабере најбоље кадрове који ће радити у интересу Републике Српске. 

Потпредсједник ПДП-а Игор Црнадак рекао је да ова партија жели да јача позиције Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом борећи се против криминала и корупције и пожелио је ДНС-у све најбоље у политичком животу. 

Предсједник НДП-а Драган Чавић пожелио је да ДНС настави континуитет политичког успјеха и да са осталим политичким партијама сачува Дејтонски мировни споразум и Републику Српску. 

Предсједник Нове Србије Велимир Илић рекао је да је сарадња његове партије са ДНС-ом одлична и пожелио да ДНС настави путем полтичког успјеха. 

Потпредсједник СДА Рамиз Салкић изразио је задовољство што присуствује Изборној скупштини ДНС, странком са којом добро сарађује и навео да се СДА залаже за европске интеграције и поштивање Устава БиХ. 

БАЊАЛУКА: У СУБОТУ (17.6.2017.) ЗАВРШНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС-а

На седамнаесту годишњицу оснивања странке, 17.јуна. 2017. године, Демократски народни савез организује завршну Изборну скупштину ДНС-а  на којој ће бити изабран предсједник партије и остали органи.

Ово је круна унутарстраначких избора који су проведени у свим општинским и градским одборима ДНС-а, на којима су изабрани нови органи и ново руководство. Организација младих ДНС-а и Организација жена ДНС Републике Српске су недавно добили нове предсједнике. Остало је још само да се изабере лидер партије.

Завршна Изборна скупштина ДНС-а биће одржана у суботу (17.6.2017.) у спортској дворани „Борик“, у Бањалуци, са почетком у 13.00 часова!

Очекује се долазак 1.329 делегата из свих општинских односно градских одбора ДНС-а са подручја Републике Српске и Федерације БиХ као и великог броја гостију.

ДОБРО ДОШЛИ НА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ДНС РС, НА ГОДИШЊИЦУ ОСНИВАЊА СТРАНКЕ!

ДОБОЈ: ОДРЖАНА ПРВА СЈЕДНИЦА НОВОИЗАБРАНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДИХ

Новоизабрано Предсједништво Организације младих ДНС-а данас  (27.06.2017.) је у Добоју одржало прву сједницу на којој је разматрано неколико тачака дневног реда које представљају почетак недавно усвојене програмске платформе Организације младих ДНС-а.

Између осталог, Предсједништво Организације младих је дало подршку пројекту оснивања политичке Академије ДНС-а, која би у првом реду имала за циљ политичку едукацију младих чланова ДНС-а. Уз компетентне предаваче, полазници  Академије би били у прилици да слушају предавања о политичким системима, државном уређењу, изборним системима и предавања из других области. Предсједништво се нарочито заложило за то да полазници ове Академије буду из цијеле Српске, са жељом да почне са радом већ од октобра ове године.

На својој првој сједници Предсједништво младих ДНС-а је закључило да је неопходно интензивирати активности Oрганизације младих и то активностима које ће обезбиједити већу мотивисаност и укљученост младих у живот локалних заједница. Конкретно, договорено је да једна од првих активности буде организовање кампа младих чланова ДНС-а у Шипову. Камп ће, поред нагласка на тимском раду и дружењу, представљати и промоцију бриге за природну средину те ће његови учесници организовати акције уређења водотока којима Шипово обилује.

Предсједништво је закључило да би требало унаприједити сарадњу општинских организација младих са републичком организацијом ради боље координације активности, али и развијања такмичарског духа у раду организације младих на свим нивоима. У вези са тим закључено  је да би за сваку активност младих требало да буде обезбијеђена адекватна информисаност, те је договорено да би сваки општински одбор требало да има facebook страницу. У функцији промоције активности младих ДНС-а биће и часопис „Ријеч младих“ за кога је данас именовано ново уредништво уз закључак да нови број часописа буде урађен до краја 2017.

Боравак у Добоју чланови Предсједништва Организације младих ДНС-а искористили су за посјету тврђави „Градина“, симболу овог града.