Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Прeдсjeдник Дeмoкрaтскoг нaрoднoг сaвeзa  Maркo Пaвић рeкao je дa ниje вриjeмe зa прoмjeнe у Влaди Рeпубликe Српскe jeр би билo вeoмa лoшe кaдa би и Српскa билa увeдeнa у кризу, с oбзирoм нa турбулeнциje нa нивoу БиХ и нeрaд Сaвjeтa министaрa БиХ. Пaвић смaтрa дa упрaвo збoг прoблeмa нa нивoу БиХ Српску трeбa држaти стaбилнoм, a Влaду учинити oдгoвoрнoм зa рjeшaвaњe прoблeмa у Рeпублици Српскoj.

"O смjeни Влaдe или њeнoj рeкoнструкциjи нисмo рaспрaвљaли у кoaлициjи. Спoрaдичнo, кaдa рaзгoвaрaмo, билo je рaзмjeнe мишљeњa o тoмe", рeкao je Пaвић у интeрвjуу зa дaнaшњи (11.7.2017.) "Eурoблиц".

Oн je рeкao дa ДНС жeли фeр oднoс у кoaлициjи и  кaдa сe нeштo дoгoвoри вишe нeмa рaспрaвe o тoмe, тe дa je увиjeк нajвeћи прoблeм сa СНСД-oм.  Дoдao je дa стрaнкa, у oднoсу нa прoшли мaндaт, мoжe бити зaдoвoљнa спрoвoђeњeм кoaлициoнoг спoрaзумa jeр je дaлeкo вишe oд тoгa риjeшeнo.

"A aкo бисмo глeдaли укупнo дoгoвoрeнo - joш ниje свe риjeшeнo", кaжe Пaвић, пoдсjeћajући дa ниje риjeшeнo питaњe извршнoг дирeктoрa зa eкoнoмскe пoслoвe у TE “Гaцкo”, кojи je ДНС-oв кao и питaњe извршнoг дирeктoрa у “Eлeктрoкрajини” .

Oдгoвaрajући нa питaњe дa ли су oднoси у кoaлициjи пoбoљшaни нaкoн рaзмимoилaжeњa o "
Љубиjи", Пaвић je рeкao дa су ту тeму вишe нaмeтнули нoвинaри нeгo штo je oнa билa прeдмeт рaспрaвe мeђу пaртнeримa.

Oн смaтрa дa министaр индустриje, eнeргeтикe и рудaрствa Рeпубликe Српскe Пeтaр Ђoкић мoрa дo крaja гoдинe дa нaђe рjeшeњe зa "
Љубиjу".

Пaвић je тaкoђe рeкao дa ДНС стojи изa министрa Tрнинићa у пoтпунoсти jeр je oн, кaкo je изjaвиo, свojим рaдoм дoкaзao дa знa и мoжe вoдити jeднo тaквo министaрствo, пoдсjeћajући дa je у трeнутку пoљуљaних oднoсa oкo “Љубиje”, прeдсjeдник СНСД-a  рeкao дa Tрнинић нeмa пoдршку oвe стрaнкe збoг дeшaвaњa у Брaтунцу.

Нa питaњe дa ли ДНС рaзмишљa o мoгућoj кoaлициjи сa Сaвeзoм зa прoмjeнe, пoсeбнo сa СДС-oм, лидeр ДНС-a je oдгoвoриo дa стрaнкa имa кoнтaктe сa свим пaртиjaмa и дa ДНС ниje зaтвoриo врaтa ниjeднoj. “Сaмa чињeницa дa су прeдстaвници свих стрaнaкa били  нa нaшoj Избoрнoj скупштини гoвoри o тoмe кaкву ДНС вoди пoлитику у РС и БиХ. Meђутим, кoнктрeтних рaзгoвoрa, звaничних, oкo билo кaквe кoaлициje ниje билo. Moрaтe знaти дa je ДНС принципиjeлaн, дa нeћe никoгa oбмaњивaти и дa ћe свaкoмe рeћи oнo штo у тoм мoмeнту будe зaкључaк oргaнa стрaнкe” изjавиo je Пaвић.

Пaвић je крaткo oдгoвoриo и o пoзициjи Будимирa Бaлaбaнa у стрaнци. “To je лoкaлни прoблeм, кojи ћe сe риjeшти нa лoкaлнoм нивoу. ДНС ниje дoниo oдлуку ни o кaквoм искључeњу нити имa приjeдлoгa  зa искључeњe билo кoгa из стрaнкe у Бaњaлуци” стaвa je прeдсjeдник ДНС-a. 

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић поручио је да Република Српска није опструисала улазак БиХ у транспортну заједницу, те да није крива за блокаду.
Он је новинарима у Бањалуци рекао да се посљедице блокаде приступа БиХ транспортној заједници, могу одразити и на неодобравање грант средстава ЕУ за инфраструктурне пројекте на самиту у Трсту, који би требало да буде одржан у наредна два дана, гдје је Српској требало бити одобрено 14 милиона евра за прву фазу изградње Коридора "Пет це". 

"Изненађују ме ставови министара из Савјета министара, који сада тврде да ће због Владе Српске бити онемогућено да сједиште транспортне заједнице буде у Београду. Са њима нисмо у контакту и не знам зашто то раде. Демантујем њихове оптужбе. Влада Српске је спремна да разговара о условима уговора", нагласио је министар. 

Према његовим ријечима, неколико дана прије самита у Трсту, гдје се очекивало потписивање уговора настала је ситуација у којој испада да став Српске кочи читав споразум, што није тачно. 

"При томе нико не спомиње да је и оштрији став према нацрту уговора о оснивању транспоспортне заједнице Југоисточне Европе имала Влада ФБиХ", навео је Трнинић. 

Министар је подсјетио да је Влада Републике Српске на сједници 23. фебруара закључила да је нацрт уговора о оснивању транспортне заједнице Југоисточне Европе за њу неприхватљив, о чему је и обавијестила Министарство комуникација и транспорта БиХ. 

"Нисмо рекли да смо против уговора, већ да смо против неких наведених услова у уговору. Очекивали смо позив из Министарства комуникација и транспорта БиХ да бисмо о томе разговарали, али га ни након четири и по мјесеца нисмо добили", појаснио је Трнинић. 

Он је нагласио да министар транспорта и комуникација ФБиХ Денис Ласић, као и Влада ФБиХ, имају потпуно исте ставове о питању нацрта уговора. 

"Уговором на који смо имали приговор, обавезали бисмо се да у врло скором времену обезбиједимо услове који се односе на брзину којом се крећу возови у ЕУ, а када то не бисмо испунили морали бисмо плаћати пенале, а ми знамо стање у нашим `Жељезницама`", појаснио је Трнинић.

Он је додао да су спорне и надлежности, које се дају Регулаторном одбору жељезница, при чему би они у неким дијеловима управљали инфраструктуром и у Српској и ФБиХ. 

Министар спољне трговине и економских односа БиХ Мирко Шаровић изјавио је да је у Бриселу веома лоше одјекнула вијест о блокади приступа БиХ транспортној заједници. 

 "Директно је поменута Влада Републике Српске, од које се тражи да не вуче цијелу БиХ у потпуну изолацију", рекао је Шаровић након састанка Савјета за стабилизацију и придруживање између БиХ и ЕУ у Бриселу. 

У Приједору ће у суботу (15.7.2017.), након Изборне скупштине ДНС-а,  бити одржана Прва сједница Главног одбора Демократског народног савеза. Дневним редом је предвиђено констититуисање Главног одбора ДНС-а, избор замјеника предсједника, потпредсједника ДНС-а, генералног секретара те избор Предсједништва ДНС-а.

Сједница ће бити одржана у просторијама Позоришта Приједор, са почетком у 12.00 часова. Тога дана биће одржана и сједница Главног одбора Организације жена ДНС-а, са почетком у 10.00 часова.

Синиша Никић, из Модриче, поново је изабран за предсједника Регионалног одбора ДНС Посавина, за подручје општина Модрича, Дервента, Брод и Вукосавље.

За потпредсједника је изабран Ђорђе Максимовић из Брода а за секретара Небојша Кнежевић из Модриче.

На јучерашњој (7.7.2017.) сједници Регионалног одбора ДНС-а Сарајевско-романијске регије, Ненад Нешић је једногласно и очекивано поново изабран за предсједника.

У оквиру Демократског народног савеза функционише 10 Регионалних одбора (9 у Републици Српској и 1 у Федерацији БиХ). Регионални одбори обухватају више градова/општина и по територији коју покривају одговарају изборним јединицама Републике Српске. Регионални одбор 8 покрива подручје Сарајевско-романијске регије и у њега, осим 6 градских општина, улазе још и Хан Пијесак и Рогатица.

Поновни избор Ненада Нешића, након резултата локалних избора на којима је ДНС остварио огроман искорак у односу на ранији период, био је очекиван исход. Регија је још једном указала повјерење свом досадашњем предсједнику и очекивати је да странка у наредном периоду настави да јача. Нешић се од јула прошле године налази на челу “Путева РС” и важи за једног од најперспективнијих кадрова ДНС-а.

Осим предсједника, изабрана је и Ведрана Руљ као координатор за Актив жена Регионалног одбора.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић рекао је поводом данашње (6.7.2017.) одлуке Уставног суда БиХ о 1. марту и 25. новембру, да је Србима у овом тренутку потребан јединствен став из Републике Српске, без обзира на позицију и опозицију."Став ће бити заузет када се ишчита одлука Уставног суда и када се виде све њене посљедице. Када добијемо одлуку, видјећемо да ли предузимати нешто у правном смислу и шта, јер је ријеч о највишој законодавној инстанци. Треба предузимати кораке у оквиру међународних односа", оцијенио је Чубриловић.

Он сматра да је Уставни суд БиХ, одбијајући као неосноване захтјеве 30 посланика Народне скупштине Републике Српске за оцјену уставности Закона о проглашењу 1. марта даном независности такозване Републике БиХ и чланова Закона о проглашењу 25. новембра даном државности такозване Републике БиХ, показао да је у функцији једног, евентуално два народа, не узимајући у обзир чињеницу да је БиХ веома сложена држава три конститутивна народа и да треба доносити одлуке у смислу њиховог помирења.

"Ова одлука је у најмању руку запрепастила, вјерујем, већину грађана у Републици Српској. Имати таква мјерила и такве аршине, показује да се ради о потпуно политичком суду који нема никакве везе са правом и правном заштитом и не знам само како Срби послије овакве одлуке могу да се осјећају у БиХ", нагласио је Чубриловић.

Он је појаснио да је Уставни суд готово под истим условима цијенио два случаја на два потпуно опречна начина.

Чубриловић каже да оваква одлука не иде у прилог помирењу и напретку у БиХ и да показује да се не уважава ниједна чињеница која долази из Републике Српске, ма колико она била "правно поткована".

Предсједник ДНС-а Марко Павић изјавио је данас (6.7.2017.)да ни највећи оптимисти више не могу вјеровати у будућност БиХ након данашње одлуке Уставног суда БиХ да одбије као неосноване апелације посланик Народне скупштине Републике Српске о 1. марту и 25. новембру.
"Порука коју је данас послао Уставни суд БиХ гора је од онога што смо доживљавали у прошлости. Сви они који су добронамјерни очекују да у БиХ буде једнак приступ догађајима и појавама, али је очигледно да ни највећи оптимисти, након овакве пресуде, не могу више вјеровати у БиХ, нарочито не у њену будућност", изјавио је Павић .

Он је додао да се у Републици Српској мора наћи адекватан одговор на оваква поступања судова због њихових двоструких аршина, не само у овом случају, него у свим суђењима Србима када је ријеч о ратним дешавањима.

Павић је истакао да је сада очигледно да су ови судови само за један народ.

"Очигледно је да су ови судови против једног народа и да се са овим судовима неће градити БиХ. Нека је срам све оне који су погазили право и правду, а политику ставили изнад свега", истакао је Павић.

Уставни суд БиХ одбио је данас као неосноване захтјеве 30 посланика Народне скупштине Републике Српске за оцјену уставности Закона о проглашењу 1. марта даном независности такозване Републике БиХ и чланова Закона о проглашењу 25. новембра даном државности такозване Републике БиХ.

Коалиција која чини већину у Народној скупштини Републике Српске упутила је 6. децембра прошле године Уставном суду БиХ апелацију за оцјену уставности Закона о проглашењу 25. новембра даном државности.

Посланици већине у Народној скупштни Републике Српске упутили су 11. октобра прошле године апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности Закона о проглашењу 1. марта даном независности БиХ. 

Демократски народни савез најоштрије осуђује изјаву шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ Џонатана Мура, коју су пренијели поједини медији, да је „садашња политика Републике Српске дискриминирајућа по питању босанског језика“ те да је ДНС „странка која је иницирала негирање босанског језика“.

Није истина да је у образовном процесу у Републици Српској присутна дискриминација и сегрегација. Демократски народни савез као и Министарство просвјете и културе поштују Устав Републике Српске и законе којима је уређена област образовања и не умањује ни једном народу право на језик. У педагошку документацију, евиденцију и обрасце јавних исправа уписује се назив језика у складу са Уставом Републике Српске.

Уставни суд БиХ је, рјешавајући захтјев за оцјену уставности прве реченице члана 7. став 1. Устава Републике Српске у дијелу који гласи – језик бошњачког народа – утврдио да је ова одредница у складу са Уставом БиХ.

Подјсећамо да је Закон о основном образовању и васпитању био на оцјени уставности Уставног суда БиХ, гдје је као разлог подношења захтјева истакнута наводна дискриминација у систему образовања у Републици Српској, али  је захтјев одбијен као неоснован. Такође, бројни процеси су покренути и сви су завршили у корист Републике Српске јер је Министарство просвјете и културе омогућило свој дјеци у Републици Српској једнако право на образовање. 

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић и aмбaсaдoр Слoвaчкe у БиХ Jaн Пшeницa, тoкoм рaзгoвoрa o пoлитичкoj ситуaциjи у Српскoj и БиХ, сaглaсили су сe дa je нeoпхoднo грaдити стaбилaн и функциoнaлaн систeм и дoнoсити aктe у склaду сa eврoпским стaндaрдимa.Чубрилoвић je дaнaс (4.7.2017.) у Бaњaлуци, тoкoм oпрoштajнe пoсjeтe aмбaсaдoрa Пшeницe, рeкao дa Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe, кao прeдстaвнички oргaн влaсти, зaступa интeрeсe и вoљу грaђaнa у склaду сa oснoвним дeмoкрaтским принципимa.

Гoвoрeћи o мoгућим кoнструктивним рjeшeњимa, Чубрилoвић je нaвeo дa je нeoпхoднo измиjeнити Избoрни зaкoн БиХ и oбjeдинити oпштe и лoкaлнe избoрe, тe дeфинисaти дa пoслaнички и oдбoрнички мaндaт припaдa пoлитичкoj стрaнци, a нe пojeдинцу, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Српскe.

Чубрилoвић je зaхвaлиo Пшeници зa кoрeктну сaрaдњу и пoжeлиo му успjeшaн нaстaвaк диплoмaтскe кaриjeрe. 

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дaнaс  (4.7.2017.)у Бaњaлуци нa сaстaнку сa првим зaмjeникoм висoкoг прeдстaвникa у БиХ Брусoм Бeртoнoм, дa институциje и oргaни Српскe нeсмeтaнo и стaбилнo функциoнишу, кao и дa успjeшнo oствaруjу свojу улoгу у склaду сa Устaвoм и зaкoнoм.
Чубрилoвић je дoдao дa je Нaрoднa скупштинa Српскe и oвe гoдинe пoкaзaлa дa je нajуспjeшниjи пaрлaмeнт у БиХ, кojи испуњaвa свoje oбaвeзe у oквиру eврoпских интeгрaциja.

To сe, кaкo je нaвeo, нe би мoглo кoнстaтoвaти зa зajeдничкe oргaнe нa нивoу БиХ.

Чубрилoвић je Бeртoну, кoгa je примиo у oпрoштajну пoсjeту, зaхвaлиo нa сaрaдњи и пoжeлиo му успjeшaн нaстaвaк диплoмaтскe кaриjeрe, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe. 

Популарни чланци

КАМП МЛАДИХ ДНС-а  „ШИПОВО 2017“ ИСПУНИО ОЧЕКИВАЊА

У организацији Републичке организације младих и Одбора младих ДНС-а Шипово и Мркоњић Града, протеклог викенда (19 и 20.08.2017.) одржан је први камп младих ДНС-а "Шипово 2017". Камп је окупио преко 100 омладинаца из цијеле Републике Српске, који су учествовали у акцији уређења обале ријеке Пливе у оквиру туристичког комплекса „Пљева“. Млади ДНС-а радили су и на уређењу школског дворишта и спортског игралишта.

 С обзиром да су заштита природне средине и промоција туристичких потенцијала Републике Српске међу циљевима у Програмској платформи младих ДНС-а, избор да у Шипову буде организован први камп није случајан. У то су се увјерили учесници овог кампа, који су поред бројних активности, организовали и излет на једну од најљепших локација – Јањске отоке.

За учеснике кампа организовано је и спортско такмичење у надвлачењу конопца, одбојци и малом фудбалу. Најуспјешнији су били ДНС-овци из Бијељине, а одмах иза њих били су млади из Лопара који су своја спортска умијећа показали удруженим снагама са омладинцима из Угљевика. Промоција спорта је такође један од програмских циљева Организације младих ДНС-а, који укључује и оживљавање традиционалних надметања и њихову популаризацију међу младима.

На кампу у Шипову млади чланови ДНС-а манифестовали су и солидарност са људима којима је потребна помоћ. Тако је Општински одбор младих Шипова, уз помоћ министра просвјете и културе, обезбиједио књиге и школски прибор који ће бити додијељени вишечланој породици у сарадњи са Удружењем „Наша радост 4 плус“ из Шипова.

Учеснике кампа у Шипову посјетили су министар просвјете и културе Дане Малешевић, предсједник Регионалног одбора ДНС-а Бања Лука Дамир Ћопић и предсједница Одбора жена Градске организације ДНС-а Бања Лука Маја Јовановић. Похвалили су организацију кампа и дали подршку да се настави са сличним активностима.

Добру атмосферу на кампу нису пореметиле ни врменске неприлике током ноћи. Учесници кампа су отишли задовољни, упућујући захвалност организаторима овог кампа и најављујући слична дружења на некој новој локацији. Између бројних утисака, доминира тај да је у Шипову манифестована снага и јединство младих чланова ДНС-а који су мотивисани позитивним емоцијама и оптимизмом.

БРАТУНАЦ: ОО ДНС-а  ДОБРО ФУНКЦИОНИШЕ

Замјеник предсједника ДНС-а Недељко Чубриловић и министар саобраћаја и веза Републике Српске, Неђо Трнинић, данас (10.10.2017.) су разговарали са члановима Предсједништва Општинског одбора ДНС Братунац.

Предсједник Оопштински одбор ДНС-а Братунац  Љубиша Алемпић је, овом приликом рекао  да странка добро ради и функционише и што је јако важно, како је напоменуо,  дио су  скупштинске већине.

Он је такође рекао  да је ДНС на претходним изборима забиљежио значајан раст.

МРАКОВИЦА: ЦИЉ КОАЛИЦИЈЕ - АПСОЛУТНА ПОБЈЕДА НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА

Предсједништва СНСД-а и ДНС-а закључила су данас (09.10.2017.) да је циљ ове коалиције апсолутна побједа на општим изборима 2018. године.
Лидери СНСД-а Милорад Додик и ДНС-а Марко Павић рекли су новинарима након сједнице да би апсолутна побједа значила тријумф кандидата ових странака за предсједника Републике Српске, члана Предсједништва БиХ из Српске, већину у Народној скупштини и избор 10 посланика у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.

На заједничкој сједници предсједништава СНСД-а и ДНС-а на Мраковици наглашено је да ће институције Републике Српске и њихов рад бити брањени свим средствима.

Предсједник Демократског народног савеза  Марко Павић изјавио је да су СНСД и ДНС у 20 година коалиционог дјеловања имали стабилну власт и институције, што је утицало на развој Републике Српске.
"Дјеловање коалиције СНСД-ДНС почело је крајем 1997. године, на тадашњим изборима", рекао је Павић на конференцији за новинаре након састанка предсједништава двије странке на Мраковици.

"Чињеница је да смо се ми тада звали СНС, али ова коалиција и ови људи раде 20 година и то је био повод да се данас састанемо. Истовремено, жељели смо да искажемо приврженост нашем садашњем и будућем коалиционом дјеловању", навео је Павић.

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас  да ће свим средствима бити брањене институције Републике Српске и њихов несметан рад.
"Против смо блокаде Народне скупштине Републике Српске и насиља као начина политичког дјеловања. У Републици Српској постоји скупштинска већина која жели да ради, што по сваку цијену мора бити омогућено", рекао је новинарима Додик након заједничке сједнице предсједништава СНСД-а и ДНС-а.

Он је изразио задовољство заједничким радом коалиције СНСД-ДНС у посљедњих 20 година.

"ДНС и СНСД су се показали као стабилни коалициони партнери. Дјеловање које смо имали у посљедњих 20 година је добра гаранција за рад у будућности, а сличан састанак ћемо имати и са Социјалистичком партијом", рекао је Додик и подсјетио да је коалиција ове двије партије најдуготрајнија на Балкану.

Он је најавио да ће у наредних 30 дана у свим локалним заједницама у Републици Српској бити анализирани међусобни односи СНСД-а и ДНС-а да би било постигнуто јединство.

"Потврђујемо одлуку и о заједничком наступу на изборима наредне године са Социјалистичком партијом и осталим странкама и социјалним групама, о чему ћемо се договарати", навео је Додик.