Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић изjaвиo je дaнaс (11.7.2017.) дa би пoлитичaри трeбaлo мнoгo вишe дa урaдe кaкo би били риjeшeни спeцифични прoблeми кoje имajу рубнe oпштинe у Српскoj.
"Tу мислим нa сaрaдњу пoлитичких стрaнaкa и лидeрa у БиХ кojи су пуни хвaлe мeђусoбнe сaрaдњe и дoбрих oднoсa, кoje нaрoд нa тeрeну никaкo нe oсjeћa", рeкao je Чубрилoвић нoвинaримa у Истoчнoм Дрвaру, гдje je рaзгoвaрao сa нaчeлникoм oпштинe Mилкoм Ивaнкoвић.

Чубрилoвић смaтрa дa нaдлeжнe институциje и oргaни Српскe трeбa дa пoдржe рaзвoj oпштинe Истoчни Дрвaр, кao и свe oстaлe рубнe oпштинe у Рeпублици.

Oн je нaвeo дa ћe Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe трaжити oд нaдлeжних институциja дa пoмoгну рубнe oпштинe, кao штo су Истoчни Дрвaр, Дринић, Oштрa Лукa, Истoчни Moстaр.

"Oви људи нe мoгу вишe дa чeкajу, jeр je прoшлo вишe oд 20 гoдинa oд рaтa и трeбa нeштo битнo дa сe урaди дa би Рeпубликa Српскa мoглa рeћи дa je свe стaбилниja", истaкao je Чубрилoвић.

Oн je нaглaсиo дa Рeпубликa Српскa, кoja имa вeликe цeнтрe, нe мoжe бити цjeлoвитa, jeдинствeнa, ни сигурнa бeз oвих рубних oпштинa.

Нaчeлник oпштинe Истoчни Дрвaр Mилкa Ивaнкoвић рeклa je нoвинaримa дa je пoвoд oвoг сaстaнкa oпстaнaк и рaзвoj oпштинe, тe чувaњe интeрeсa српских пoврaтникa у oпштини Истoчни Дрвaр путeм институциja и Влaдe Рeпубликe Српскe.

Oнa je нaвeлa дa je шумaрствo oснoвнa дjeлaтнoст стaнoвништвa у oвoj oпштини, тe дa у oвoj лoкaлнoj зajeдници рaди oпштинскa aдминистрaциja, Дoм здрaвљa, пoлициjскa испoстaвa, привaтнe фирмe.

"Oпштинa Истoчни Дрвaр je изрaзитo нeрaзвиjeнa, aли je финaнсиjски стaбилнa", рeклa je Ивaнкoвићeвa и дoдaлa дa oпштинa трaжи пoдршку Влaдe и институциja Рeпубликe Српскe.

Ивaнкoвићeвa je изрaзилa зaхвaлнoст Чубрилoвићу jeр je увaжиo њихoв пoзив и пoсjeтиo oву oпштину, тe нaпoмeнулa дa je oн кao бивши министaр сaoбрaћaja и вeзa Рeпубликe Српскe пoмoгao дa сe рeaлизуje прojeкaт изгрaдњe путa Пoтoци-Истoчни Дрвaр.

Oнa je рeклa дa би зa oву oпштину oд вeликoг знaчaja билa рeaлизaциja прojeктa изгрaдњe нaучнo-нaстaвнe бaзe Шумaрскoг фaкултeтa Бaњaлукa, гдje би сe oдржaвaлe кoнфeрeнциje, сeминaри, oбукe зa студeнтe шумaрствa.

Прeдсjeдник Дeмoкрaтскoг нaрoднoг сaвeзa  Maркo Пaвић рeкao je дa ниje вриjeмe зa прoмjeнe у Влaди Рeпубликe Српскe jeр би билo вeoмa лoшe кaдa би и Српскa билa увeдeнa у кризу, с oбзирoм нa турбулeнциje нa нивoу БиХ и нeрaд Сaвjeтa министaрa БиХ. Пaвић смaтрa дa упрaвo збoг прoблeмa нa нивoу БиХ Српску трeбa држaти стaбилнoм, a Влaду учинити oдгoвoрнoм зa рjeшaвaњe прoблeмa у Рeпублици Српскoj.

"O смjeни Влaдe или њeнoj рeкoнструкциjи нисмo рaспрaвљaли у кoaлициjи. Спoрaдичнo, кaдa рaзгoвaрaмo, билo je рaзмjeнe мишљeњa o тoмe", рeкao je Пaвић у интeрвjуу зa дaнaшњи (11.7.2017.) "Eурoблиц".

Oн je рeкao дa ДНС жeли фeр oднoс у кoaлициjи и  кaдa сe нeштo дoгoвoри вишe нeмa рaспрaвe o тoмe, тe дa je увиjeк нajвeћи прoблeм сa СНСД-oм.  Дoдao je дa стрaнкa, у oднoсу нa прoшли мaндaт, мoжe бити зaдoвoљнa спрoвoђeњeм кoaлициoнoг спoрaзумa jeр je дaлeкo вишe oд тoгa риjeшeнo.

"A aкo бисмo глeдaли укупнo дoгoвoрeнo - joш ниje свe риjeшeнo", кaжe Пaвић, пoдсjeћajући дa ниje риjeшeнo питaњe извршнoг дирeктoрa зa eкoнoмскe пoслoвe у TE “Гaцкo”, кojи je ДНС-oв кao и питaњe извршнoг дирeктoрa у “Eлeктрoкрajини” .

Oдгoвaрajући нa питaњe дa ли су oднoси у кoaлициjи пoбoљшaни нaкoн рaзмимoилaжeњa o "
Љубиjи", Пaвић je рeкao дa су ту тeму вишe нaмeтнули нoвинaри нeгo штo je oнa билa прeдмeт рaспрaвe мeђу пaртнeримa.

Oн смaтрa дa министaр индустриje, eнeргeтикe и рудaрствa Рeпубликe Српскe Пeтaр Ђoкић мoрa дo крaja гoдинe дa нaђe рjeшeњe зa "
Љубиjу".

Пaвић je тaкoђe рeкao дa ДНС стojи изa министрa Tрнинићa у пoтпунoсти jeр je oн, кaкo je изjaвиo, свojим рaдoм дoкaзao дa знa и мoжe вoдити jeднo тaквo министaрствo, пoдсjeћajући дa je у трeнутку пoљуљaних oднoсa oкo “Љубиje”, прeдсjeдник СНСД-a  рeкao дa Tрнинић нeмa пoдршку oвe стрaнкe збoг дeшaвaњa у Брaтунцу.

Нa питaњe дa ли ДНС рaзмишљa o мoгућoj кoaлициjи сa Сaвeзoм зa прoмjeнe, пoсeбнo сa СДС-oм, лидeр ДНС-a je oдгoвoриo дa стрaнкa имa кoнтaктe сa свим пaртиjaмa и дa ДНС ниje зaтвoриo врaтa ниjeднoj. “Сaмa чињeницa дa су прeдстaвници свих стрaнaкa били  нa нaшoj Избoрнoj скупштини гoвoри o тoмe кaкву ДНС вoди пoлитику у РС и БиХ. Meђутим, кoнктрeтних рaзгoвoрa, звaничних, oкo билo кaквe кoaлициje ниje билo. Moрaтe знaти дa je ДНС принципиjeлaн, дa нeћe никoгa oбмaњивaти и дa ћe свaкoмe рeћи oнo штo у тoм мoмeнту будe зaкључaк oргaнa стрaнкe” изjавиo je Пaвић.

Пaвић je крaткo oдгoвoриo и o пoзициjи Будимирa Бaлaбaнa у стрaнци. “To je лoкaлни прoблeм, кojи ћe сe риjeшти нa лoкaлнoм нивoу. ДНС ниje дoниo oдлуку ни o кaквoм искључeњу нити имa приjeдлoгa  зa искључeњe билo кoгa из стрaнкe у Бaњaлуци” стaвa je прeдсjeдник ДНС-a. 

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић поручио је да Република Српска није опструисала улазак БиХ у транспортну заједницу, те да није крива за блокаду.
Он је новинарима у Бањалуци рекао да се посљедице блокаде приступа БиХ транспортној заједници, могу одразити и на неодобравање грант средстава ЕУ за инфраструктурне пројекте на самиту у Трсту, који би требало да буде одржан у наредна два дана, гдје је Српској требало бити одобрено 14 милиона евра за прву фазу изградње Коридора "Пет це". 

"Изненађују ме ставови министара из Савјета министара, који сада тврде да ће због Владе Српске бити онемогућено да сједиште транспортне заједнице буде у Београду. Са њима нисмо у контакту и не знам зашто то раде. Демантујем њихове оптужбе. Влада Српске је спремна да разговара о условима уговора", нагласио је министар. 

Према његовим ријечима, неколико дана прије самита у Трсту, гдје се очекивало потписивање уговора настала је ситуација у којој испада да став Српске кочи читав споразум, што није тачно. 

"При томе нико не спомиње да је и оштрији став према нацрту уговора о оснивању транспоспортне заједнице Југоисточне Европе имала Влада ФБиХ", навео је Трнинић. 

Министар је подсјетио да је Влада Републике Српске на сједници 23. фебруара закључила да је нацрт уговора о оснивању транспортне заједнице Југоисточне Европе за њу неприхватљив, о чему је и обавијестила Министарство комуникација и транспорта БиХ. 

"Нисмо рекли да смо против уговора, већ да смо против неких наведених услова у уговору. Очекивали смо позив из Министарства комуникација и транспорта БиХ да бисмо о томе разговарали, али га ни након четири и по мјесеца нисмо добили", појаснио је Трнинић. 

Он је нагласио да министар транспорта и комуникација ФБиХ Денис Ласић, као и Влада ФБиХ, имају потпуно исте ставове о питању нацрта уговора. 

"Уговором на који смо имали приговор, обавезали бисмо се да у врло скором времену обезбиједимо услове који се односе на брзину којом се крећу возови у ЕУ, а када то не бисмо испунили морали бисмо плаћати пенале, а ми знамо стање у нашим `Жељезницама`", појаснио је Трнинић.

Он је додао да су спорне и надлежности, које се дају Регулаторном одбору жељезница, при чему би они у неким дијеловима управљали инфраструктуром и у Српској и ФБиХ. 

Министар спољне трговине и економских односа БиХ Мирко Шаровић изјавио је да је у Бриселу веома лоше одјекнула вијест о блокади приступа БиХ транспортној заједници. 

 "Директно је поменута Влада Републике Српске, од које се тражи да не вуче цијелу БиХ у потпуну изолацију", рекао је Шаровић након састанка Савјета за стабилизацију и придруживање између БиХ и ЕУ у Бриселу. 

У Приједору ће у суботу (15.7.2017.), након Изборне скупштине ДНС-а,  бити одржана Прва сједница Главног одбора Демократског народног савеза. Дневним редом је предвиђено констититуисање Главног одбора ДНС-а, избор замјеника предсједника, потпредсједника ДНС-а, генералног секретара те избор Предсједништва ДНС-а.

Сједница ће бити одржана у просторијама Позоришта Приједор, са почетком у 12.00 часова. Тога дана биће одржана и сједница Главног одбора Организације жена ДНС-а, са почетком у 10.00 часова.

Синиша Никић, из Модриче, поново је изабран за предсједника Регионалног одбора ДНС Посавина, за подручје општина Модрича, Дервента, Брод и Вукосавље.

За потпредсједника је изабран Ђорђе Максимовић из Брода а за секретара Небојша Кнежевић из Модриче.

На јучерашњој (7.7.2017.) сједници Регионалног одбора ДНС-а Сарајевско-романијске регије, Ненад Нешић је једногласно и очекивано поново изабран за предсједника.

У оквиру Демократског народног савеза функционише 10 Регионалних одбора (9 у Републици Српској и 1 у Федерацији БиХ). Регионални одбори обухватају више градова/општина и по територији коју покривају одговарају изборним јединицама Републике Српске. Регионални одбор 8 покрива подручје Сарајевско-романијске регије и у њега, осим 6 градских општина, улазе још и Хан Пијесак и Рогатица.

Поновни избор Ненада Нешића, након резултата локалних избора на којима је ДНС остварио огроман искорак у односу на ранији период, био је очекиван исход. Регија је још једном указала повјерење свом досадашњем предсједнику и очекивати је да странка у наредном периоду настави да јача. Нешић се од јула прошле године налази на челу “Путева РС” и важи за једног од најперспективнијих кадрова ДНС-а.

Осим предсједника, изабрана је и Ведрана Руљ као координатор за Актив жена Регионалног одбора.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић рекао је поводом данашње (6.7.2017.) одлуке Уставног суда БиХ о 1. марту и 25. новембру, да је Србима у овом тренутку потребан јединствен став из Републике Српске, без обзира на позицију и опозицију."Став ће бити заузет када се ишчита одлука Уставног суда и када се виде све њене посљедице. Када добијемо одлуку, видјећемо да ли предузимати нешто у правном смислу и шта, јер је ријеч о највишој законодавној инстанци. Треба предузимати кораке у оквиру међународних односа", оцијенио је Чубриловић.

Он сматра да је Уставни суд БиХ, одбијајући као неосноване захтјеве 30 посланика Народне скупштине Републике Српске за оцјену уставности Закона о проглашењу 1. марта даном независности такозване Републике БиХ и чланова Закона о проглашењу 25. новембра даном државности такозване Републике БиХ, показао да је у функцији једног, евентуално два народа, не узимајући у обзир чињеницу да је БиХ веома сложена држава три конститутивна народа и да треба доносити одлуке у смислу њиховог помирења.

"Ова одлука је у најмању руку запрепастила, вјерујем, већину грађана у Републици Српској. Имати таква мјерила и такве аршине, показује да се ради о потпуно политичком суду који нема никакве везе са правом и правном заштитом и не знам само како Срби послије овакве одлуке могу да се осјећају у БиХ", нагласио је Чубриловић.

Он је појаснио да је Уставни суд готово под истим условима цијенио два случаја на два потпуно опречна начина.

Чубриловић каже да оваква одлука не иде у прилог помирењу и напретку у БиХ и да показује да се не уважава ниједна чињеница која долази из Републике Српске, ма колико она била "правно поткована".

Предсједник ДНС-а Марко Павић изјавио је данас (6.7.2017.)да ни највећи оптимисти више не могу вјеровати у будућност БиХ након данашње одлуке Уставног суда БиХ да одбије као неосноване апелације посланик Народне скупштине Републике Српске о 1. марту и 25. новембру.
"Порука коју је данас послао Уставни суд БиХ гора је од онога што смо доживљавали у прошлости. Сви они који су добронамјерни очекују да у БиХ буде једнак приступ догађајима и појавама, али је очигледно да ни највећи оптимисти, након овакве пресуде, не могу више вјеровати у БиХ, нарочито не у њену будућност", изјавио је Павић .

Он је додао да се у Републици Српској мора наћи адекватан одговор на оваква поступања судова због њихових двоструких аршина, не само у овом случају, него у свим суђењима Србима када је ријеч о ратним дешавањима.

Павић је истакао да је сада очигледно да су ови судови само за један народ.

"Очигледно је да су ови судови против једног народа и да се са овим судовима неће градити БиХ. Нека је срам све оне који су погазили право и правду, а политику ставили изнад свега", истакао је Павић.

Уставни суд БиХ одбио је данас као неосноване захтјеве 30 посланика Народне скупштине Републике Српске за оцјену уставности Закона о проглашењу 1. марта даном независности такозване Републике БиХ и чланова Закона о проглашењу 25. новембра даном државности такозване Републике БиХ.

Коалиција која чини већину у Народној скупштини Републике Српске упутила је 6. децембра прошле године Уставном суду БиХ апелацију за оцјену уставности Закона о проглашењу 25. новембра даном државности.

Посланици већине у Народној скупштни Републике Српске упутили су 11. октобра прошле године апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности Закона о проглашењу 1. марта даном независности БиХ. 

Демократски народни савез најоштрије осуђује изјаву шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ Џонатана Мура, коју су пренијели поједини медији, да је „садашња политика Републике Српске дискриминирајућа по питању босанског језика“ те да је ДНС „странка која је иницирала негирање босанског језика“.

Није истина да је у образовном процесу у Републици Српској присутна дискриминација и сегрегација. Демократски народни савез као и Министарство просвјете и културе поштују Устав Републике Српске и законе којима је уређена област образовања и не умањује ни једном народу право на језик. У педагошку документацију, евиденцију и обрасце јавних исправа уписује се назив језика у складу са Уставом Републике Српске.

Уставни суд БиХ је, рјешавајући захтјев за оцјену уставности прве реченице члана 7. став 1. Устава Републике Српске у дијелу који гласи – језик бошњачког народа – утврдио да је ова одредница у складу са Уставом БиХ.

Подјсећамо да је Закон о основном образовању и васпитању био на оцјени уставности Уставног суда БиХ, гдје је као разлог подношења захтјева истакнута наводна дискриминација у систему образовања у Републици Српској, али  је захтјев одбијен као неоснован. Такође, бројни процеси су покренути и сви су завршили у корист Републике Српске јер је Министарство просвјете и културе омогућило свој дјеци у Републици Српској једнако право на образовање. 

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић и aмбaсaдoр Слoвaчкe у БиХ Jaн Пшeницa, тoкoм рaзгoвoрa o пoлитичкoj ситуaциjи у Српскoj и БиХ, сaглaсили су сe дa je нeoпхoднo грaдити стaбилaн и функциoнaлaн систeм и дoнoсити aктe у склaду сa eврoпским стaндaрдимa.Чубрилoвић je дaнaс (4.7.2017.) у Бaњaлуци, тoкoм oпрoштajнe пoсjeтe aмбaсaдoрa Пшeницe, рeкao дa Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe, кao прeдстaвнички oргaн влaсти, зaступa интeрeсe и вoљу грaђaнa у склaду сa oснoвним дeмoкрaтским принципимa.

Гoвoрeћи o мoгућим кoнструктивним рjeшeњимa, Чубрилoвић je нaвeo дa je нeoпхoднo измиjeнити Избoрни зaкoн БиХ и oбjeдинити oпштe и лoкaлнe избoрe, тe дeфинисaти дa пoслaнички и oдбoрнички мaндaт припaдa пoлитичкoj стрaнци, a нe пojeдинцу, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Српскe.

Чубрилoвић je зaхвaлиo Пшeници зa кoрeктну сaрaдњу и пoжeлиo му успjeшaн нaстaвaк диплoмaтскe кaриjeрe. 

Популарни чланци

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС ЛАКТАШИ: ПОВЈЕРЕЊЕ САШИ ПАНИЋУ

Општински одбор Демократског народног савеза Лакташи и у наредном периоду водиће Саша Панић, актуелни потпредсједник Скупштине општине Лакташи.

Панић је једногласно, поново изабран на мјесто предсједника ОО ДНС Лакташи на Изборној скупштини ОО ДНС, одржаној у сриједу, 17. маја 2017. године.

Изборној скупштини присустовали су и министар просвјете и културе Републике Српске, уједно и предсједник Регионалног одбора ДНС Дане Малешевић, министар саобраћаја и веза РС Неђо Трнинић, замјеник директора Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и високи функционер ДНС Срђан Радуљ, секретар Главног одбора ДНС Радомир Тривић, савјетник министра саобраћаја и веза РС Драгана Беслаћ и бројни други гости.

У поздравном говору, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић нагласио је важност ДНС на политичкој сцени Републике Српске, која је послије сваког изборног циклуса расте и по броју чланова, али и по броју освојених гласова, због чега је данас, по снази и значају, трећа странка у Српској.

- На прошлим изборима, освојили смо 85.000 гласова, а није тајна да смо пред себе ставили задатак да на општим изборима, који нас очекују у јесен 2018. године, освојимо 100.000 гласова. С обзиром на информације, које свакодневно добијамо са терена и у непосредном контакту са грађанима Републике Српске, сигурни смо да је тај циљ остварив – нагласио је Трнинић, изразивши наду да ће остварењу тог циља огроман допринос дати и ОО ДНС Лакташи.

Нови/стари предсједник ОО ДНС Лакташи Саша Панић захвалио је чланству на указаном повјерењу и поновном избору за првог човјека лакташког ДНС, подсјетивши да је странка на протеклим локалним изборима остварила добар резултат са преко двије хиљаде освојених гласова, те постала убједљиво трећа политичка снага у Општини Лакташи са три одборника у Скупштини општине Лакташи.

-Није тако давно било када је ДНС имао свега 200 гласова на изборима у Лакташима, а данас смо битна снага у локалном парламенту, утичемо на доношење важних одлука за све становнике ове општине и надамо се да ће нам грађани и на предстојећим изборима указати повјерење да радимо за њих. ОО ДНС Лакташи данас чине млади, образовани и способни људи, жељни рада и доказивања, тако да нема сумње да ћемо и у наредном периоду остваривати добре резултате, на добробит свих грађана – поручио је Панић, нагласивши да је ДНС странка, која држи дату ријеч и која ће увијек остати на страни одбране интереса Републике Српске и свих њених грађана.

БАЊАЛУКА-ИЗБОРНА СКУПШТИНА: ПАВИЋ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА СТРАНКЕ

Марко Павић реизабран је данас (17.6.2017.) за предсједника Демократског народног савеза, на Осмој Изборној скупштини која је одржана у дворани „Борик“, у Бањалуци,на  17-ту годишњицу од оснивања странке.

На Изборној скупштини
, којој је присустовао 1251 делегат изабрани су и чланови Главног одбора ДНС-а. 

Предсједник ДНС-а Марко Павић истакао је данас да је циљ ДНС-а одбрана интереса и јачање Републике Српске, али и даљи напредак ове политичке партије.
Павић је у обраћању делегатима на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци рекао да ДНС подржава Дејтонски мировни споразум, те да са Републике Српске на ниво БиХ више не смије бити преношења надлежности. 

"ДНС подржава Дејтонски мировни споразум у пуном смислу и  никада није гласао за пренос овлаштења са Републике Српске на ниво БиХ", рекао је Павић. 

Стасали смо у озбиљну политичку странку која сада ради у цијелој Републици Српској и у дијелу Федерације БиХ. Поникли смо из народа. За ових 17 година постојања шест година смо били у опозицији а 11 у власти. Читаво вријеме радимо у интересу Републике Српске и њених грађана. Поштујемо прошлост а градимо бољу будућност“ рекао је предсједник ДНС-а, додајући да је ДНС постао препознатиљив по томе што  држи ријеч.

Пред странком су велики изазови и велики задаци, рекао је лидер ДНС-а.


"Опредјељење ДНС-а јесте да постанемо члан ЕУ, али не по сваку цијену. Уколико чланство у било којој организацији подразумијева да се морамо одрећи свог идентитета, онда такво чланство нећемо прихватити", додао је Павић. 

Он је нагласио да се ДНС залаже за спровођење значајних инфраструктурних пројеката, развој привреде
,  производње и запошљавања.

„Наш циљ на наредним изброима, 2018.године је освојити 100.000 гласова и ми то можемо. Са оволиким чланством, енергијом коју имамо, овај циљ је реалан“ поручио је Павић.


Такође је навео да је један од приоритета ДНС-а однос са Србијом, јер је ова земља матица српског народа. 

"Са Србијом желимо да имамо најбоље могуће односе, градимо мостове и спајамо људе", рекао је Павић. 

Изборној Скупштини ДНС-а присуствовали су бројни гости међу којима лидер  СНСД-а Милорад Додик, предсједник НДП-а Драган Чавић, министар иностраних послова БиХ Игор Црндак, потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац, потпреддсједник СДА Рамиз Салкић, предсједник странке „Нова Србија“ Велимир Илић и други.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас је рекао је да Република Српска заслужује стабилну политику и вођство, што се до сада огледало у коалицији СНСД-а, ДНС-а и Социјалистичке партије.

"Заједно смо расли и реализовали многе значајне пројекте. Постоје они који желе да то минимизирају али наши успјеси на изборима довољно говоре о свему", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци. 

Он сматра да је 2018. година кључна за Републику Српску у сваком смислу. 

"Вјерујем да ћемо заједно наставити и 2018. остварити велику побједу. Морамо креирати политике које ће бити корисне за све у Републици Српској чије очување нам мора бити једини приоритет и циљ", рекао је Додик. 

Потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац истакао да је циљ његове партије заједничка побједа са СНСД-ом и ДНС-ом на изборима 2018. године. 

Предсједник Главног одбора Српске демократске странке Милан Миличевић пожелио је да ДНС изабере најбоље кадрове који ће радити у интересу Републике Српске. 

Потпредсједник ПДП-а Игор Црнадак рекао је да ова партија жели да јача позиције Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом борећи се против криминала и корупције и пожелио је ДНС-у све најбоље у политичком животу. 

Предсједник НДП-а Драган Чавић пожелио је да ДНС настави континуитет политичког успјеха и да са осталим политичким партијама сачува Дејтонски мировни споразум и Републику Српску. 

Предсједник Нове Србије Велимир Илић рекао је да је сарадња његове партије са ДНС-ом одлична и пожелио да ДНС настави путем полтичког успјеха. 

Потпредсједник СДА Рамиз Салкић изразио је задовољство што присуствује Изборној скупштини ДНС, странком са којом добро сарађује и навео да се СДА залаже за европске интеграције и поштивање Устава БиХ. 

БАЊАЛУКА: У СУБОТУ (17.6.2017.) ЗАВРШНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС-а

На седамнаесту годишњицу оснивања странке, 17.јуна. 2017. године, Демократски народни савез организује завршну Изборну скупштину ДНС-а  на којој ће бити изабран предсједник партије и остали органи.

Ово је круна унутарстраначких избора који су проведени у свим општинским и градским одборима ДНС-а, на којима су изабрани нови органи и ново руководство. Организација младих ДНС-а и Организација жена ДНС Републике Српске су недавно добили нове предсједнике. Остало је још само да се изабере лидер партије.

Завршна Изборна скупштина ДНС-а биће одржана у суботу (17.6.2017.) у спортској дворани „Борик“, у Бањалуци, са почетком у 13.00 часова!

Очекује се долазак 1.329 делегата из свих општинских односно градских одбора ДНС-а са подручја Републике Српске и Федерације БиХ као и великог броја гостију.

ДОБРО ДОШЛИ НА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ДНС РС, НА ГОДИШЊИЦУ ОСНИВАЊА СТРАНКЕ!