Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Предсједник Организације  младих ДНС-а Републике Српске је Боривоје Обрадовић. Он је на ову функцију  изабран на данашњој (3.6.2017.) Изборној скупштини Организације младих ДНС-а, која је одржана у Бањалуци. Обраћајући се делегатима као и гостима Скупштине Обрадовић је рекао  да очекује раст броја младих те да ће главни циљ Организације бити потребе младих кроз иницијативе и разне екдукације.

„Међу првима то је област образовања.Пратићемо законе из ове области а акценат ћемо дати и на културу . Не смијемо заборавити ни антифашистичку историју. Треба јачати област здравственог осигурања младих, али и друге сфере“ поручио је Обрадовић.

Изборној скупштини Организације младих присуствовао је  предсједник ДНС-а Марко Павић који  је овом приликом рекао да му је задовољство бити уз младост и уз енергију. Кав видим младе знам да ДНС  има будућност и да  странка јача, рекао је Павић.

„Желим младе да видим у првим редовима и на функцијама. Учешће младих треба бити онолико колико се ради. Бавите се радом, само на тај начин може се стићи високо. Ми смо одавно препознали енергију младих, али је једино мјерило рад. Морате бити примјер у школи, у породици, у друштву и у ДНС-у“ рекао је лидер ДНС додајући да им жели да буду најбољи гдје год да били те да треба да се боре за боље образовање али и запошљвање и да то не треба да забораве.

И са овога мјеста Павић је поручио да је циљ ДНС-а на наредним изборима 100.000 гласова, повећати резултат за 15 одсто и постати  велика снага и то је, како је напоменуо релно.

„Зато се требате борити за посланика из реда младих и то Вам треба бити циљ. Данашње вријеме је турбулетно, ми желимо да радимо и подржавамо све оне који слиједе такав пут и то на свим нивоима власти. Желимо бити не само дио власти него неко ко ће носити терет јер се боримо за добро наших грађана и њихове жеље јесу наше политике. Зато морамо поштовати добро познате принципе странке. То су, између осталог добре везе са Србијом, поштивање Дејтонског мировног споразума и јаке везе са свима у региону“ рекао је Павић, наглашавајући да треба његовати и добре међунационалне односе.

Подсјетио је и на став ДНС-а када је у питању приватизација РЖР „Љубија“ истакавши да је „Љубија“ управо програм ДНС-а, који се бори за чување националних добара и који жели бити ударна снага за рјешавање проблема у Српској.

Присутнима се обратио и Момчило Жугић, који је све до данас обављао функцију предсједника Организације младих ДНС РС. Он је поднио извјештај о раду у протеклом периоду.

Изборној Скупштини Организације младих ДНС Републике Српске присуствовала су 403 делегата. Изабрани су чланови Главног одбора ДНС-а из редова младих као и делегати за Изборну скупштину ДНС-а  која ће бити одржана 17. јуна 2017. године такође у Бањалуци

Усвојена је и програмска платформа Организације младих.

Овом догађају данас су присуствовали и генерални секретар ДНС-а Драгутин Родић, потпредсједник ДНС-а Недељко Чубриловић, чланови Предсједништва ДНС-а Лејла Решић, Дане Малешевић и Ненад Нешић те предсједник Градског одбора ДНС-а Приједор Миленко Ђаковић и предсједник Регионалног одбора ДНС-а Бања Лука Дамир Ћопић.

У Бањалуци је данас одржана сједница Предсједништва Демократског народног савеза на којој је било ријечи о припремама за Осму, редовну Скупштину ДНС-а која ће бити одржана 17. јуна 2017. године у дворани „Борик“ у Бањалуци ( са почетком у 13.00 часова) на годишњицу оснивања странке. Биће присутно 1.329 делегата.

На сједници Предсједништва предложени су чланови радних тијела за Изборну скупштину. Представљене су измјене Статута ДНС-а, којима се уводи замјеник предсједника ДНС-а, политички директор, Колегијум Предсједништва ДНС-а, умјесто досадашњег Предсједништва а уведени су и ресорни одбори који прате организацију Народне Скупштине Републике Српске и Владе Републике Српске.

Измјене Статута ДНС-а настале су са циљем припрема за парламентарне изборе 2018. године на којима  ДНС очекује 100.000 гласова.

Предсједништво ДНС-а је, на основу досадашњих приједлога свих Општинских одбора странке и општег консензуса, подржало приједлог да кандидат за предсједника ДНС-а буде Марко Павић.

Mинистaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Дaнe Maлeшeвић смaтрa дa сe унивeрзитeти у Српскoj мoрajу вишe пoсвeтити нaучнoистрaживaчкoм рaду, тe прojeктимa кojимa ћe рaдити зa приврeду, oд кoje су, трeнутнo, пoтпунo oдвojeни.
"To сe мoрa прoмиjeнити jeр ћe рaдoм сa и зa приврeду Унивeрзитeт у Бaњaлуци сигурнo дoбити нoвa срeдствa", рeкao je Meлeшeвић нoвинaримa у Бaњaлуци у пaузи кoнфeрeнциje "Унивeрзитeт у Бaњaлуци 2025. гoдинe - искуствa и прeпoрукe зeмaљa рeгиoнa".

Прeмa њeгoвим риjeчимa, рaд Унивeрзитeтa трeбa пoбoљшaти бaвљeњeм нaучнoистрaживaчким рaдoм и пooштрaвaњeм критeриjумa зa избoр у звaњe, при чeму jeдaн oд критeриja мoрa бити oбjaвљивaњe рaдoвa у прeстижним чaсoписимa.

Oн je рeкao дa je дaнaшњa
(2.6.2017.) кoнфeрeнциja знaчajнa jeр ћe Унивeрзитeт дoбити искуствa унивeрзитeтa из oкружeњa.

"Рaди сe нa нoвoм
Нaцрту зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу у кojи ћe бити уврштeнa и искуствa сa oвe кoнфeрeнциje", дoдao je Maлeшeвић.

Рeктoр Унивeрзитeтa у Бaњaлуци Mилaн Maтaругa у будућнoсти види Унивeрзитeт кao вeћи пoкрeтaч приврeдe и рaзвoja у Рeпублици Српскoj, тe кao нeкoгa кo интeнзивнo сaрaђуje сa институциjaмa Српскe.

"Унивeрзитeт би у будућнoсти трeбaлo дa будe сa мнoгo вишe нaукe и истрaживaњa штo ћe гa бoљe пoзициoнирaти нa мeђунaрoдним рaнг листaмa. Tрeбao би сe вишe oслaњaти нa сoпствeнe прихoдe рeaлизaциjoм нaучнoистрaживaчкoг рaдa и прojeкaтa зaпoслeних нa Унивeрзитeту, a мaњe нa рeпублички буџeт", нaвeo je Maтaругa.

Oн смaтрa дa би Унивeрзитeт трeбaлo дa имa вишe студиjских прoгрaмa нa eнглeскoм jeзику кojи ћe oбeзбиjeдити мeђунaрoдну прoхoднoст и мoбилнoст студeнaтa и нaстaвникa.

Maтaругa je нajaвиo дa ћe дeлeгaциje нoвoсaдскoг Унивeрзитeтa и Пoкрajинскe влaдe сљeдeћe сeдмицe пoсjeтити Бaњaлуку и сaстaти сe сa рукoвoдствoм Српскe

Скуп je oргaнизoвaн с циљeм рaзмjeнe искустaвa у дoмeну нaучнoистрaживaчкoг рaдa, висoкoг oбрaзoвaњa, зaкoнoдaвствa, aутoнoмиje и других срoдних oблaсти, тe дa би билa идeнтификoвaнa oптимaлнa рjeшeњa из зeмaљa рeгиoнa кoриснa зa прojeкциjу будућeг рaзвoj Унивeрзитeтa у Бaњaлуци, a тимe и висoкoг oбрaзoвaњa у Рeпублици Српскoj, oднoснo БиХ. 

Кoнфeрeнциja je oкупилa прeдстaвникe вoдeћих нaучних и oбрaзoвних устaнoвa у рeгиoну. 

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дaнaс у Бaњaлуци дa су сви oргaни влaсти и институциje Српскe стaбилни и дa функциoнишу нeсмeтaнo, у склaду сa Устaвoм и зaкoнoм, штo сe нe би мoглo рeћи зa пaрлaмeнтaрну вeћину и зajeдничкe oргaнe влaсти нa нивoу БиХ. 

Чубрилoвић je у рaзгoвoру сa шeфoм OХР-a у Бaњaлуци Maриjaнoм Бeрeц истaкao дa je нeoпхoднo и дaљe jaчaти дeмoкрaтски кaпaцитeт лeгaлних и лeгитимних oргaнa и институциja Рeпубликe Српскe и грaдити систeм кojи ћe нeсмeтaнo функциoнисaти бeз oбзирa нa пeрсoнaлнa рjeшeњa. 


Чубрилoвић и Бeрeцoвa су рaзгoвaрaли и o другим aктуeлним пoлитичким и друштвeним питaњимa у Рeпублици Српскoj, БиХ и рeгиoну, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe. 

Популарни чланци

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС ЛАКТАШИ: ПОВЈЕРЕЊЕ САШИ ПАНИЋУ

Општински одбор Демократског народног савеза Лакташи и у наредном периоду водиће Саша Панић, актуелни потпредсједник Скупштине општине Лакташи.

Панић је једногласно, поново изабран на мјесто предсједника ОО ДНС Лакташи на Изборној скупштини ОО ДНС, одржаној у сриједу, 17. маја 2017. године.

Изборној скупштини присустовали су и министар просвјете и културе Републике Српске, уједно и предсједник Регионалног одбора ДНС Дане Малешевић, министар саобраћаја и веза РС Неђо Трнинић, замјеник директора Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и високи функционер ДНС Срђан Радуљ, секретар Главног одбора ДНС Радомир Тривић, савјетник министра саобраћаја и веза РС Драгана Беслаћ и бројни други гости.

У поздравном говору, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић нагласио је важност ДНС на политичкој сцени Републике Српске, која је послије сваког изборног циклуса расте и по броју чланова, али и по броју освојених гласова, због чега је данас, по снази и значају, трећа странка у Српској.

- На прошлим изборима, освојили смо 85.000 гласова, а није тајна да смо пред себе ставили задатак да на општим изборима, који нас очекују у јесен 2018. године, освојимо 100.000 гласова. С обзиром на информације, које свакодневно добијамо са терена и у непосредном контакту са грађанима Републике Српске, сигурни смо да је тај циљ остварив – нагласио је Трнинић, изразивши наду да ће остварењу тог циља огроман допринос дати и ОО ДНС Лакташи.

Нови/стари предсједник ОО ДНС Лакташи Саша Панић захвалио је чланству на указаном повјерењу и поновном избору за првог човјека лакташког ДНС, подсјетивши да је странка на протеклим локалним изборима остварила добар резултат са преко двије хиљаде освојених гласова, те постала убједљиво трећа политичка снага у Општини Лакташи са три одборника у Скупштини општине Лакташи.

-Није тако давно било када је ДНС имао свега 200 гласова на изборима у Лакташима, а данас смо битна снага у локалном парламенту, утичемо на доношење важних одлука за све становнике ове општине и надамо се да ће нам грађани и на предстојећим изборима указати повјерење да радимо за њих. ОО ДНС Лакташи данас чине млади, образовани и способни људи, жељни рада и доказивања, тако да нема сумње да ћемо и у наредном периоду остваривати добре резултате, на добробит свих грађана – поручио је Панић, нагласивши да је ДНС странка, која држи дату ријеч и која ће увијек остати на страни одбране интереса Републике Српске и свих њених грађана.

БАЊАЛУКА-ИЗБОРНА СКУПШТИНА: ПАВИЋ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА СТРАНКЕ

Марко Павић реизабран је данас (17.6.2017.) за предсједника Демократског народног савеза, на Осмој Изборној скупштини која је одржана у дворани „Борик“, у Бањалуци,на  17-ту годишњицу од оснивања странке.

На Изборној скупштини
, којој је присустовао 1251 делегат изабрани су и чланови Главног одбора ДНС-а. 

Предсједник ДНС-а Марко Павић истакао је данас да је циљ ДНС-а одбрана интереса и јачање Републике Српске, али и даљи напредак ове политичке партије.
Павић је у обраћању делегатима на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци рекао да ДНС подржава Дејтонски мировни споразум, те да са Републике Српске на ниво БиХ више не смије бити преношења надлежности. 

"ДНС подржава Дејтонски мировни споразум у пуном смислу и  никада није гласао за пренос овлаштења са Републике Српске на ниво БиХ", рекао је Павић. 

Стасали смо у озбиљну политичку странку која сада ради у цијелој Републици Српској и у дијелу Федерације БиХ. Поникли смо из народа. За ових 17 година постојања шест година смо били у опозицији а 11 у власти. Читаво вријеме радимо у интересу Републике Српске и њених грађана. Поштујемо прошлост а градимо бољу будућност“ рекао је предсједник ДНС-а, додајући да је ДНС постао препознатиљив по томе што  држи ријеч.

Пред странком су велики изазови и велики задаци, рекао је лидер ДНС-а.


"Опредјељење ДНС-а јесте да постанемо члан ЕУ, али не по сваку цијену. Уколико чланство у било којој организацији подразумијева да се морамо одрећи свог идентитета, онда такво чланство нећемо прихватити", додао је Павић. 

Он је нагласио да се ДНС залаже за спровођење значајних инфраструктурних пројеката, развој привреде
,  производње и запошљавања.

„Наш циљ на наредним изброима, 2018.године је освојити 100.000 гласова и ми то можемо. Са оволиким чланством, енергијом коју имамо, овај циљ је реалан“ поручио је Павић.


Такође је навео да је један од приоритета ДНС-а однос са Србијом, јер је ова земља матица српског народа. 

"Са Србијом желимо да имамо најбоље могуће односе, градимо мостове и спајамо људе", рекао је Павић. 

Изборној Скупштини ДНС-а присуствовали су бројни гости међу којима лидер  СНСД-а Милорад Додик, предсједник НДП-а Драган Чавић, министар иностраних послова БиХ Игор Црндак, потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац, потпреддсједник СДА Рамиз Салкић, предсједник странке „Нова Србија“ Велимир Илић и други.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас је рекао је да Република Српска заслужује стабилну политику и вођство, што се до сада огледало у коалицији СНСД-а, ДНС-а и Социјалистичке партије.

"Заједно смо расли и реализовали многе значајне пројекте. Постоје они који желе да то минимизирају али наши успјеси на изборима довољно говоре о свему", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци. 

Он сматра да је 2018. година кључна за Републику Српску у сваком смислу. 

"Вјерујем да ћемо заједно наставити и 2018. остварити велику побједу. Морамо креирати политике које ће бити корисне за све у Републици Српској чије очување нам мора бити једини приоритет и циљ", рекао је Додик. 

Потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац истакао да је циљ његове партије заједничка побједа са СНСД-ом и ДНС-ом на изборима 2018. године. 

Предсједник Главног одбора Српске демократске странке Милан Миличевић пожелио је да ДНС изабере најбоље кадрове који ће радити у интересу Републике Српске. 

Потпредсједник ПДП-а Игор Црнадак рекао је да ова партија жели да јача позиције Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом борећи се против криминала и корупције и пожелио је ДНС-у све најбоље у политичком животу. 

Предсједник НДП-а Драган Чавић пожелио је да ДНС настави континуитет политичког успјеха и да са осталим политичким партијама сачува Дејтонски мировни споразум и Републику Српску. 

Предсједник Нове Србије Велимир Илић рекао је да је сарадња његове партије са ДНС-ом одлична и пожелио да ДНС настави путем полтичког успјеха. 

Потпредсједник СДА Рамиз Салкић изразио је задовољство што присуствује Изборној скупштини ДНС, странком са којом добро сарађује и навео да се СДА залаже за европске интеграције и поштивање Устава БиХ. 

БАЊАЛУКА: У СУБОТУ (17.6.2017.) ЗАВРШНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС-а

На седамнаесту годишњицу оснивања странке, 17.јуна. 2017. године, Демократски народни савез организује завршну Изборну скупштину ДНС-а  на којој ће бити изабран предсједник партије и остали органи.

Ово је круна унутарстраначких избора који су проведени у свим општинским и градским одборима ДНС-а, на којима су изабрани нови органи и ново руководство. Организација младих ДНС-а и Организација жена ДНС Републике Српске су недавно добили нове предсједнике. Остало је још само да се изабере лидер партије.

Завршна Изборна скупштина ДНС-а биће одржана у суботу (17.6.2017.) у спортској дворани „Борик“, у Бањалуци, са почетком у 13.00 часова!

Очекује се долазак 1.329 делегата из свих општинских односно градских одбора ДНС-а са подручја Републике Српске и Федерације БиХ као и великог броја гостију.

ДОБРО ДОШЛИ НА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ДНС РС, НА ГОДИШЊИЦУ ОСНИВАЊА СТРАНКЕ!