Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дa je jaснo дa приjeдлoг oпoзициje зa изглaсaвaњe нeпoвjeрeњa Влaди Српскe ниje дoбиo пoдршку вeћинe, a дa ћe свe oстaлo штo будe упућeнo Пaрлaмeнту пo Пoслoвнику бити рaзмaтрaнo.

"Скупштинскa вeћинa oдлучуje o свим питaњимa кoja сe пojaвe. Свa питaњa кoja буду упућeнa и будe имaлa пoдршку рaзмaтрaћe сe пo Пoслoвнику", рeкao je Чубрилoвић нoвинaримa у Дoму Нaрoднe скупштинe Србиje у Бeoгрaду.

Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe ниje дaнaс
(31.5.2017.) рaзмaтрaлa Приjeдлoг зa изглaсaвaњe нeпoвjeрeњa Влaди Рeпубликe Српскe jeр вeћинa пoслaникa ниje пoдржaлa прeдлoжeни днeвни рeд, чимe je сjeдницa oкoнчaнa.

Прeдстaвници oпoзициje нaкoн тoгa су нajaвили дa ћe oву инициjaтиву пoнoвo пoкрeнути, aли у фoрми интeрпeлaциje

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић, кojи присуствовао свeчaнoм пoлaгaњу зaклeтвe нoвoг прeдсjeдникa Србиje Aлeксaндрa Вучићa, рeкao je дa je нajвaжниja чињeницa дa нa чeлo Србиje дoлaзи пoлитички нajутицajниja личнoст.
"Mислим дa je тo ситуaциja у кojoj ћe Србиja дoдaтнo дa сe стaбилизуje и ojaчa свoj кaпaцитeт", изjaвиo je Чубрилoвић нoвинaримa у Дoму Нaрoднe скупштинe Србиje у Бeoгрaду
.

Oн je нaглaсиo дa je Србимa из Рeпубликe Српскe вaжнa Србиja сa тaквим кaпaцитeтимa.

"Српскa изрaжaвa пoдршку Србиjи дa дjeлуje нa прoстoру Бaлкaнa и ширe, кao и пoдршку нoвoм прeдсjeднику, рукoвoдству и Влaди кoja ћe ускoрo бити изaбрaнa", дoдao je Чубрилoвић.

Oн je пoручиo дa Рeпубликa Српскa oчeкуje сaрaдњу сa Србиjoм нa нивoу дoсaдaшњe, aкo нe и бoљу. 

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић и министар просвјете и културе Дане Малешевић посјетили су данас Градишку гдје су са начелником ове општине Зораном Аџићем разговарали о унапређење рада локалне управе, реконструкцији и адаптацији основних и средњих школа те реконструкцији старе зграде градске Вијећнице.

Решићева је изразила задовољство што се након три године у Градишци поново може говорити о раду, а не о блокадама.

"Данас нам је уручен нулти примјерак елабората о оправданости добијања статуса града и драго нам је што је општинска управа Градишка опредијељена да иде у правцу развоја", нагласила је Решићева.

Она је додала да је разговарано и о могућности аплицирања за различите пројекте, јер општина Градишка, како је навела, у посљедње четири године није била у току онога што је Република Српска отворила као могућност.

"Информисали смо начелника Аџића о могућим аплицирањима у фондовима такозваног финансијског механизма, који Влада Српске успјешно спроводи са Швајцарском агенцијом за развој и УНДП-ом", рекла је Решићева.

Малешевић је навео да је у разговору са начелником Аџићем анализирано све што је учињено у претходном периоду у вези са рекострукцијом објеката основних школа на подручју општине Градишка као и о плановима за реконструкцију основних школа у Дубравама и Новој Тополи.

 "Сигуран сам да ћемо све што смо данас анализирали као могућност, у наредном периоду и реализовати. Дјеца у градишкој општини као и у свим мјестима у Републици Српској заслужују боље услове за учење и рад", рекао је Малешевић.

Он је додао да је Вијећница у Градишци једина нереновирана вијећница у Републици Српској, те да тај пројекат неће бити стављен на страну иако је за његову реализацију потребно издвојити око 800.000 КМ.

Аџић је истакао да ће општина Градишка у заједничком раду са Министарством управе и локалне самоуправе потрудити да Градишка у што краћем року након Полицијске управе добије и палату правде чиме ће прије добити и статус града.

"У току је процедура рјешавања статуса Основног суда Градишка. Постоји проблем у вези са локацијом суда, односно да ли да се адаптација суда ради на постојећем локалитету или да се на новој локацији, коју је општина Градишка додијелила Министарству правде Републике Српске, изгради нова палата правде", рекао је Аџић.

Он је додао да је са министром Малешевићем разговарао и о стању школских и културних објеката на простору општине Градишка.

"Осим реконструкције основних школа разговарали смо и о опремању кабинета у Техничкој школи. Било је ријечи и о томе како да Средњој стручној и техничкој школи у Градишци додијелимо локације за обављање стручне праксе и организовања пољопривредне производње, коју ће моћи да искористе ђаци који похађају ову школу", појаснио је он.

Разговарали смо, додао је Аџић, и о реновирању школског ресторан уз помоћ донаторских средстава путем програма "Прилика плус".

Аџић је нагласио да је са Малешевићем разговарао и о могућем заједничком наступу према Амбасади Аустрије, како би била обезбијеђена средства за завршетак реконструкције зграде Вијећнице, у којој би била смјештени Народна библиотека, Завичајни музеј, Ликовна галерија и Радио Градишка.

Он је истакао да општина Градишка на свом путу унапређења има подршку предсједника Републике Српске као и Владе Српске и ресорних министарстава.

Министар управе и локалне самоуправе РС, Лејла Решић, са сарадницима разговарала је са Адисом Араповићем, пројект менаџером организације CCI о стању у области јавне управе.

На састанку је разговарано о различитостима система јавне управе Федерације БиХ и РС, што резултира ефектнијим законским рјешењима у Републици Српској, у односу на ФБиХ али и на Заједничке институције БиХ. Посебно је наглашен искорак у усаглашавању законских рјешења локалних заједница у РС са принципима Европске уније, у области транспарентности запошљавања и ограничавања броја запослених.

Министрица Решић нагласила је да ће министарство наставити даљи рад у овој области као и сарадњу са Европском комисијом тј. SIGMA-ом у области јавне управе.  

Изборна Скупштина ДНС-а успјешно је завршена и на подручју општине Грахово. Предсједник Општинског одбора је Драган Прпа, који је уједно и кандидат за Главни одбор ДНС-а.

„Изабрали смо Општински одбор који броји 15 чланова  као и делегате за Скупштину ДНС-а која ће бити оджана 17. јуна у Бањалуци“ рекао је Прпа.

Демократски народни савез Грахово сада има и своје нове просторије у овој општини, на подручју Федерације БиХ.

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рaзгoвaрao je дaнaс (26.5.2017.) сa дeлeгaциjoм Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje o питaњу рeституциje jeврejскe имoвинe у Рeпублици Српскoj и БиХ и нaглaсиo дa у Српскoj пoстojи пoлитичкa вoљa дa сe питaњe рeституциje риjeши нa прихвaтљив нaчин и дa сe oмoгући пoврaт имoвинe кoja je нaциoнaлизoвaнa у бившoj Jугoслaвиjи.

Чубрилoвић je пoдржao идejу дeлeгaциje Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje, кojу je прeдвoдиo Рoбeрт Блoх, дa je пoтрeбнo фoрмирaти зajeдничку кoмисиjу oвe oргaнизaциje, прeдстaвникa влaсти Рeпубликe Српскe, Jeврejскe зajeдницe у Рeпублици Српскoj и Meђурeлигиjскoг виjeћa БиХ кoja би пoчeлa систeмски дa сe бaви питaњeм рeституциje.

Oн je рeкao дa je риjeч o вeoмa слoжeнoм прoблeму кojи je нaстao усљeд нaциoнaлизaциje имoвинe у бившoj Jугoслaвиjи и истaкao дa ћe Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe дaти пуну пoдршку дa би сe дoшлo дo квaлитeтнoг и примjeњивoг зaкoнa o рeституциjи, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe.

Oн je пoзвao прeдстaвникe Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje дa сe укључe у прoцeс дoнoшeњa зaкoнa o рeституциjи у Рeпублици Српскoj кojи би трeбaлo крajeм oвe гoдинe дa будe нa днeвнoм рeду Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe.

Прeдстaвници Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje су пoдсjeтили дa je БиХ пoтписaлa Teрeзинску дeклaрaциjу кoja oбaвeзуje зeмљe пoтписницe дa нa aдeквaтaн нaчин риjeшe питaњe рeституциje имoвинe.

Сaстaнку су, oсим Блoхa, присуствoвaли прeдстaвници Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje Ивaн Чeрeшњeш и Дaвид Фajнмeн, кao и шeф бaњoлучкe кaнцeлaриje Aмбaсaдe Сjeдињeних Aмeричких Држaвa у БиХ Eдвaрд Гaлaгeр. 

Предсједник Демократског народног савеза  Марко Павић, изјавио је данас (25.5.2017.) да очекује да министар индсутрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић поднесе оставку.
"Умјесто да је министар размишљао о оставци, јер није добио подршку Народне скупштине Републике Српске, он непрестано критикује своје политичке или неке друге неистомишљенике. Сматрам да је то у овом моменту страшно", рекао је Павић на конференцији за новинаре у Приједору, додајући да Ђокић, назива „
Љубију“ мртвим предузећем, умјесто да је размишљао како и на који начин оживјети рудник и ријешити питање индустријске прозиводње.

Он је навео да је вјеровао да је, након одлуке Народне скупштине Републике Српске да се не да сагласност о продаји већинског пакета акција Рудника жељезне руде  "Љубија", то завршена ств
ар и да о томе нема шта дискутовати јер је највиши орган донио одлуку.

"Заиста се нисам оглашавао јер сам мислио да је сад на нама да се бринемо о тренутном стању, о будућности и слично. Међутим, неки министри из дана у дан понављају како су они били у праву, како скупштина није и слично. Значи, они које је бирала скупштина одједном су се дрзнули да кажу да та иста скупштина није у праву", додао је Павић.

И послије овога, рекао је Павић, ДНС има конкретне приједлоге, да се агнажује независна ревизорска кућа или адвокатска канцеларија која ће анализирати уговор о оснивању „Митала“ из 2004. године и на бази анализе и понудити одговор на питање ко може, сем“Митала“копати руду у „Љубији“. И то нас интересује. Ако може неко други, нека се иде јавну процедуру, оцјенио је предсједник ДНС-а.

На питање новинара како ДНС коментарише иницијатуву опозиције за смјену Владе Српске, Павић је одговорио да се за тако нешто морају наћи чврсти аргументи.

„Опозиција, од кад је настала ништа друго и не ради осим што смјењује Владу. Ми смо научили радити свој посао, ако неко мисли да нас треба смјенити нека то уради, не бјежимо од тога. Не сматрамо да смо богом дати на било којој функцији.Владу не чине само министри ДНС-а и треба смијети само некога ко није задовољио у свом раду и на тој функцији“ поручио је Павић на данашњој конференцији за новинаре у Приједору.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић и министар правде БиХ Јосип Грубеша, потписали су данас (24.5.2017.) у Сарајеву, Споразум о техничкој сарадњи на успостављању система размјене података који се уписују у регистре удружења и фондација.

Ријеч је о испуњавању и посљедње обавезе за скидање БиХ са сиве листе Манивала, а која се односи на удружења и фондације. 

Потписивањем овог споразума реализоваће се препоруке ФАФТ, које имају за циљ спречавање регистрације истих  удружења грађана код више регистарских органа. Република Српска, на овај начин је испунила све обавезе из ФАФТ програма, односно биће успостављена боља контрола регистрације удружења, која неће моћи бити регистрована у оба ентитета као и  „прањe“ новца“ рекла је министрица Решић, додајући да Српска има свој регистар удружења и фондација те да је корисницима  дозвољено само претраживање.

Делегација БиХ ће у понедјељак, 29. маја, на сједници Стручне службе за финансијско дјеловање /ФАТФ/ поднијети извјештај о спровођењу препорука па ће у овом сегменту БиХ добити позитивну оцјену.

У БиХ је омогућено да се поједина удружења и фондације уписују у 18 регистара удружења и фондација у БиХ под истим именом, чиме је било отежана контрола над њиховим дјеловањем, а с друге стране су омогућене разне злоупотребе. 

Све то остављало је негативне посљедице на законито дјеловање удружења и фондација, посебно када је ријеч о додијели и употреби буџетских и донаторских средстава којима се финансирају програми и пројекти ових организација, као и на перцепцију јавности о њиховом дјеловању. 

У Бањалуци је, данас (23.5.2017.) одржaнa сjeдницa унутaрстрaнaчкe кoмисиje Демократског народног савеза. Сумиране су проткле активности у вези унутарстраначких избора странке, како по регијама у Српској тако и на подручју Федерације БиХ.

Један од закључака је да су дoстaвљeни спискoви дeлeгaтa зa 8. Скупштину ДНС-а која ће бити одржана 17. јуна 2017. године у дворани „Борик“, у Бањалуци.

Скупштини ће присуствовати 1.329 делегата.

Вид Ивановић, једногласно је, синоћ (21.5.2017.) изабран за предсједника Општинског одбора ДНС Брод. Обраћајући се присутнима, Ивановић се захвалио на указаном повјерењу те позвао  чланове ДНС-а на заједнички рад, како су то радили и у протеклом периоду.

„Политичку снагу  ДНС црпи из јаке и сложне организације која ради за добробит и интересе свих грађана Брода, уз препознатљиву политичку културу, дијалог и афирмацију своје политике и идеја а не на блаћењу других“ рекао је Ивановић те изнио правце дјеловања и циљеве којима ће се посветити као челни човјек ОО ДНС Брод, који, након унутрастраначких избора има 40 чланова.

Скупштини се обратио  и Драгомир Јовичић, потпредсједник ДНС-а, који је подсјетио на протекли период, у коме је ДНС, на свим изборима растао и јачао, захваљујући препознатљивој политици и принципијелном дјеловању на свим нивоима. Са овога мјеста је позвао све чланове ДНС-а да дају свој допринос како би странка на наредним, општим изборима остварила свој зацртани циљ.

„Само на тај начин можемо дати већи допринос развоју и напретку свих локалних заједница и цијеле Српске, као и бољем представљању права и интереса Републике Српске на нивоу заједничких органа у БиХ“, поручио је Јовичић, нагласивши значај стабилног политичког  и безбједносног амбијента у Републици Српској и БиХ. Све је то, како је истакао, претпоставка укупном развоју економије, запошљавања и осталих области живота и просперитета Републике, а што је основни смисао и циљ дјеловања ДНС-а.

Говорио је и предсједник Регионалног одбора ДНС Модрича, Синиша Никић. Он је подсјетио на стални раст ДНС-а у овом дијелу Српске

Изборној скупштини ДНС Брод присуствовала  су 74 делегата те те  члан Главног одбора ДНС-а Горан Змијањац.

У Скупштини општини Брод  дјелују три одборника ДНС-а.

Популарни чланци

ДНС ЛОПАРЕ- ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ ПОНОВО ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА

Ђорђе Поповић поново је изабран за предсједника Општинског одбора /ОО/ Демократског народног савеза  Лопаре, о чему је вечерас (29.4.2017.) једногласно одлучило 120 делегата.
Предсједник ДНС-а Марко Павић, који је присуствовао Изборној скупштини у Лопарама, рекао је да је ДНС у овој општини остварио највећи раст у односу на друге одборе у Републици Српској. 

"Мој долазак је уједно и честитка за резултате које су постигли. ДНС у Лопарама постао је респектабилан фактор, али знам да се овдје могу постићи још бољи резултати", рекао је Павић новинарима. 

Лидер ДНС-а каже да је ДНС постао фактор стабилизације у раду локалне власти у Лопарама, као и да су дали велики допринос у развоју ове локалне заједнице. 

Павић је напоменуо да је циљ ДНС-а да тамо гдје учествује у локалној власти, ту локалну заједницу учини што привлачнијом за инвестиције како би се подстакло запошљавање. 

"У Лопарама нам је битно да оживимо неке старе производне погоне, те омогућимо људима да се запошљавају и да отварамо нова радна мјеста. Управо то ДНС почиње овдје радити и зато очекујем још већу подршку грађана на овом подручју", рекао је предсједник ДНС-а. 

Предсједник ОО ДНС Лопаре Ђорђе Поповић оцијенио је досадашњи рад странке веома добрим истакавши да резултати на претходним изборима то потврђују. 

"Овдје смо у континуитету расли као странка, од претходних општих па до локалних избора", рекао је Поповић новинарима. 

Он је најавио даље јачање странке, изградњу још јаче инфраструктуре Општинског одбора, као и настојање да у локалној власти заједничким снагама буду покренуте одређене привредне активности, те задржано становништво на овим просторима. 

ДНС у Лопарама чини локалну власт заједно са СДС-ом и ПДП-ом, и на претходним локалним изборима освојио је три одборничка мандата.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДНС ЛАКТАШИ: ПОВЈЕРЕЊЕ САШИ ПАНИЋУ

Општински одбор Демократског народног савеза Лакташи и у наредном периоду водиће Саша Панић, актуелни потпредсједник Скупштине општине Лакташи.

Панић је једногласно, поново изабран на мјесто предсједника ОО ДНС Лакташи на Изборној скупштини ОО ДНС, одржаној у сриједу, 17. маја 2017. године.

Изборној скупштини присустовали су и министар просвјете и културе Републике Српске, уједно и предсједник Регионалног одбора ДНС Дане Малешевић, министар саобраћаја и веза РС Неђо Трнинић, замјеник директора Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и високи функционер ДНС Срђан Радуљ, секретар Главног одбора ДНС Радомир Тривић, савјетник министра саобраћаја и веза РС Драгана Беслаћ и бројни други гости.

У поздравном говору, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић нагласио је важност ДНС на политичкој сцени Републике Српске, која је послије сваког изборног циклуса расте и по броју чланова, али и по броју освојених гласова, због чега је данас, по снази и значају, трећа странка у Српској.

- На прошлим изборима, освојили смо 85.000 гласова, а није тајна да смо пред себе ставили задатак да на општим изборима, који нас очекују у јесен 2018. године, освојимо 100.000 гласова. С обзиром на информације, које свакодневно добијамо са терена и у непосредном контакту са грађанима Републике Српске, сигурни смо да је тај циљ остварив – нагласио је Трнинић, изразивши наду да ће остварењу тог циља огроман допринос дати и ОО ДНС Лакташи.

Нови/стари предсједник ОО ДНС Лакташи Саша Панић захвалио је чланству на указаном повјерењу и поновном избору за првог човјека лакташког ДНС, подсјетивши да је странка на протеклим локалним изборима остварила добар резултат са преко двије хиљаде освојених гласова, те постала убједљиво трећа политичка снага у Општини Лакташи са три одборника у Скупштини општине Лакташи.

-Није тако давно било када је ДНС имао свега 200 гласова на изборима у Лакташима, а данас смо битна снага у локалном парламенту, утичемо на доношење важних одлука за све становнике ове општине и надамо се да ће нам грађани и на предстојећим изборима указати повјерење да радимо за њих. ОО ДНС Лакташи данас чине млади, образовани и способни људи, жељни рада и доказивања, тако да нема сумње да ћемо и у наредном периоду остваривати добре резултате, на добробит свих грађана – поручио је Панић, нагласивши да је ДНС странка, која држи дату ријеч и која ће увијек остати на страни одбране интереса Републике Српске и свих њених грађана.

БАЊАЛУКА-ИЗБОРНА СКУПШТИНА: ПАВИЋ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА СТРАНКЕ

Марко Павић реизабран је данас (17.6.2017.) за предсједника Демократског народног савеза, на Осмој Изборној скупштини која је одржана у дворани „Борик“, у Бањалуци,на  17-ту годишњицу од оснивања странке.

На Изборној скупштини
, којој је присустовао 1251 делегат изабрани су и чланови Главног одбора ДНС-а. 

Предсједник ДНС-а Марко Павић истакао је данас да је циљ ДНС-а одбрана интереса и јачање Републике Српске, али и даљи напредак ове политичке партије.
Павић је у обраћању делегатима на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци рекао да ДНС подржава Дејтонски мировни споразум, те да са Републике Српске на ниво БиХ више не смије бити преношења надлежности. 

"ДНС подржава Дејтонски мировни споразум у пуном смислу и  никада није гласао за пренос овлаштења са Републике Српске на ниво БиХ", рекао је Павић. 

Стасали смо у озбиљну политичку странку која сада ради у цијелој Републици Српској и у дијелу Федерације БиХ. Поникли смо из народа. За ових 17 година постојања шест година смо били у опозицији а 11 у власти. Читаво вријеме радимо у интересу Републике Српске и њених грађана. Поштујемо прошлост а градимо бољу будућност“ рекао је предсједник ДНС-а, додајући да је ДНС постао препознатиљив по томе што  држи ријеч.

Пред странком су велики изазови и велики задаци, рекао је лидер ДНС-а.


"Опредјељење ДНС-а јесте да постанемо члан ЕУ, али не по сваку цијену. Уколико чланство у било којој организацији подразумијева да се морамо одрећи свог идентитета, онда такво чланство нећемо прихватити", додао је Павић. 

Он је нагласио да се ДНС залаже за спровођење значајних инфраструктурних пројеката, развој привреде
,  производње и запошљавања.

„Наш циљ на наредним изброима, 2018.године је освојити 100.000 гласова и ми то можемо. Са оволиким чланством, енергијом коју имамо, овај циљ је реалан“ поручио је Павић.


Такође је навео да је један од приоритета ДНС-а однос са Србијом, јер је ова земља матица српског народа. 

"Са Србијом желимо да имамо најбоље могуће односе, градимо мостове и спајамо људе", рекао је Павић. 

Изборној Скупштини ДНС-а присуствовали су бројни гости међу којима лидер  СНСД-а Милорад Додик, предсједник НДП-а Драган Чавић, министар иностраних послова БиХ Игор Црндак, потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац, потпреддсједник СДА Рамиз Салкић, предсједник странке „Нова Србија“ Велимир Илић и други.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас је рекао је да Република Српска заслужује стабилну политику и вођство, што се до сада огледало у коалицији СНСД-а, ДНС-а и Социјалистичке партије.

"Заједно смо расли и реализовали многе значајне пројекте. Постоје они који желе да то минимизирају али наши успјеси на изборима довољно говоре о свему", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини ДНС-а у Бањалуци. 

Он сматра да је 2018. година кључна за Републику Српску у сваком смислу. 

"Вјерујем да ћемо заједно наставити и 2018. остварити велику побједу. Морамо креирати политике које ће бити корисне за све у Републици Српској чије очување нам мора бити једини приоритет и циљ", рекао је Додик. 

Потпредсједник Социјалистичке партије Живко Марјанац истакао да је циљ његове партије заједничка побједа са СНСД-ом и ДНС-ом на изборима 2018. године. 

Предсједник Главног одбора Српске демократске странке Милан Миличевић пожелио је да ДНС изабере најбоље кадрове који ће радити у интересу Републике Српске. 

Потпредсједник ПДП-а Игор Црнадак рекао је да ова партија жели да јача позиције Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом борећи се против криминала и корупције и пожелио је ДНС-у све најбоље у политичком животу. 

Предсједник НДП-а Драган Чавић пожелио је да ДНС настави континуитет политичког успјеха и да са осталим политичким партијама сачува Дејтонски мировни споразум и Републику Српску. 

Предсједник Нове Србије Велимир Илић рекао је да је сарадња његове партије са ДНС-ом одлична и пожелио да ДНС настави путем полтичког успјеха. 

Потпредсједник СДА Рамиз Салкић изразио је задовољство што присуствује Изборној скупштини ДНС, странком са којом добро сарађује и навео да се СДА залаже за европске интеграције и поштивање Устава БиХ.