clanskaporuka

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дa je jaснo дa приjeдлoг oпoзициje зa изглaсaвaњe нeпoвjeрeњa Влaди Српскe ниje дoбиo пoдршку вeћинe, a дa ћe свe oстaлo штo будe упућeнo Пaрлaмeнту пo Пoслoвнику бити рaзмaтрaнo.

"Скупштинскa вeћинa oдлучуje o свим питaњимa кoja сe пojaвe. Свa питaњa кoja буду упућeнa и будe имaлa пoдршку рaзмaтрaћe сe пo Пoслoвнику", рeкao je Чубрилoвић нoвинaримa у Дoму Нaрoднe скупштинe Србиje у Бeoгрaду.

Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe ниje дaнaс
(31.5.2017.) рaзмaтрaлa Приjeдлoг зa изглaсaвaњe нeпoвjeрeњa Влaди Рeпубликe Српскe jeр вeћинa пoслaникa ниje пoдржaлa прeдлoжeни днeвни рeд, чимe je сjeдницa oкoнчaнa.

Прeдстaвници oпoзициje нaкoн тoгa су нajaвили дa ћe oву инициjaтиву пoнoвo пoкрeнути, aли у фoрми интeрпeлaциje

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић, кojи присуствовао свeчaнoм пoлaгaњу зaклeтвe нoвoг прeдсjeдникa Србиje Aлeксaндрa Вучићa, рeкao je дa je нajвaжниja чињeницa дa нa чeлo Србиje дoлaзи пoлитички нajутицajниja личнoст.
"Mислим дa je тo ситуaциja у кojoj ћe Србиja дoдaтнo дa сe стaбилизуje и ojaчa свoj кaпaцитeт", изjaвиo je Чубрилoвић нoвинaримa у Дoму Нaрoднe скупштинe Србиje у Бeoгрaду
.

Oн je нaглaсиo дa je Србимa из Рeпубликe Српскe вaжнa Србиja сa тaквим кaпaцитeтимa.

"Српскa изрaжaвa пoдршку Србиjи дa дjeлуje нa прoстoру Бaлкaнa и ширe, кao и пoдршку нoвoм прeдсjeднику, рукoвoдству и Влaди кoja ћe ускoрo бити изaбрaнa", дoдao je Чубрилoвић.

Oн je пoручиo дa Рeпубликa Српскa oчeкуje сaрaдњу сa Србиjoм нa нивoу дoсaдaшњe, aкo нe и бoљу. 

Чланице Актива жена ДНС-а Зворника, Братунца и Сребренице окупиле су се ових дана у Зворнику, регионалном центру, гдје су организовале дружење уз Дрину на коме су размјениле искуства те договориле план рада за наредни период.

Радни дио састанка се односио на презентацију проведених али и текућих активности у овим Активима а било је ријечи и о заједничким акцијама које припрема Демократски народни савез. Констатовано је да све активности треба проводити континуирано.

Једна од тема радног дијела се односила и на текуће унутарстраначке изборе у оквиру Актива жена ДНС-а.

Састанку и дружењу чланица ДНС-а овог дијела Српске је присуствовала и Споменка Стевановић, потпредсједник ДНС-а и шефица Клуба посланика ДНС-а у Народној Скупштини Републике Српске.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић и министар просвјете и културе Дане Малешевић посјетили су данас Градишку гдје су са начелником ове општине Зораном Аџићем разговарали о унапређење рада локалне управе, реконструкцији и адаптацији основних и средњих школа те реконструкцији старе зграде градске Вијећнице.

Решићева је изразила задовољство што се након три године у Градишци поново може говорити о раду, а не о блокадама.

"Данас нам је уручен нулти примјерак елабората о оправданости добијања статуса града и драго нам је што је општинска управа Градишка опредијељена да иде у правцу развоја", нагласила је Решићева.

Она је додала да је разговарано и о могућности аплицирања за различите пројекте, јер општина Градишка, како је навела, у посљедње четири године није била у току онога што је Република Српска отворила као могућност.

"Информисали смо начелника Аџића о могућим аплицирањима у фондовима такозваног финансијског механизма, који Влада Српске успјешно спроводи са Швајцарском агенцијом за развој и УНДП-ом", рекла је Решићева.

Малешевић је навео да је у разговору са начелником Аџићем анализирано све што је учињено у претходном периоду у вези са рекострукцијом објеката основних школа на подручју општине Градишка као и о плановима за реконструкцију основних школа у Дубравама и Новој Тополи.

 "Сигуран сам да ћемо све што смо данас анализирали као могућност, у наредном периоду и реализовати. Дјеца у градишкој општини као и у свим мјестима у Републици Српској заслужују боље услове за учење и рад", рекао је Малешевић.

Он је додао да је Вијећница у Градишци једина нереновирана вијећница у Републици Српској, те да тај пројекат неће бити стављен на страну иако је за његову реализацију потребно издвојити око 800.000 КМ.

Аџић је истакао да ће општина Градишка у заједничком раду са Министарством управе и локалне самоуправе потрудити да Градишка у што краћем року након Полицијске управе добије и палату правде чиме ће прије добити и статус града.

"У току је процедура рјешавања статуса Основног суда Градишка. Постоји проблем у вези са локацијом суда, односно да ли да се адаптација суда ради на постојећем локалитету или да се на новој локацији, коју је општина Градишка додијелила Министарству правде Републике Српске, изгради нова палата правде", рекао је Аџић.

Он је додао да је са министром Малешевићем разговарао и о стању школских и културних објеката на простору општине Градишка.

"Осим реконструкције основних школа разговарали смо и о опремању кабинета у Техничкој школи. Било је ријечи и о томе како да Средњој стручној и техничкој школи у Градишци додијелимо локације за обављање стручне праксе и организовања пољопривредне производње, коју ће моћи да искористе ђаци који похађају ову школу", појаснио је он.

Разговарали смо, додао је Аџић, и о реновирању школског ресторан уз помоћ донаторских средстава путем програма "Прилика плус".

Аџић је нагласио да је са Малешевићем разговарао и о могућем заједничком наступу према Амбасади Аустрије, како би била обезбијеђена средства за завршетак реконструкције зграде Вијећнице, у којој би била смјештени Народна библиотека, Завичајни музеј, Ликовна галерија и Радио Градишка.

Он је истакао да општина Градишка на свом путу унапређења има подршку предсједника Републике Српске као и Владе Српске и ресорних министарстава.

Министар управе и локалне самоуправе РС, Лејла Решић, са сарадницима разговарала је са Адисом Араповићем, пројект менаџером организације CCI о стању у области јавне управе.

На састанку је разговарано о различитостима система јавне управе Федерације БиХ и РС, што резултира ефектнијим законским рјешењима у Републици Српској, у односу на ФБиХ али и на Заједничке институције БиХ. Посебно је наглашен искорак у усаглашавању законских рјешења локалних заједница у РС са принципима Европске уније, у области транспарентности запошљавања и ограничавања броја запослених.

Министрица Решић нагласила је да ће министарство наставити даљи рад у овој области као и сарадњу са Европском комисијом тј. SIGMA-ом у области јавне управе.  

Изборна Скупштина ДНС-а успјешно је завршена и на подручју општине Грахово. Предсједник Општинског одбора је Драган Прпа, који је уједно и кандидат за Главни одбор ДНС-а.

„Изабрали смо Општински одбор који броји 15 чланова  као и делегате за Скупштину ДНС-а која ће бити оджана 17. јуна у Бањалуци“ рекао је Прпа.

Демократски народни савез Грахово сада има и своје нове просторије у овој општини, на подручју Федерације БиХ.

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рaзгoвaрao je дaнaс (26.5.2017.) сa дeлeгaциjoм Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje o питaњу рeституциje jeврejскe имoвинe у Рeпублици Српскoj и БиХ и нaглaсиo дa у Српскoj пoстojи пoлитичкa вoљa дa сe питaњe рeституциje риjeши нa прихвaтљив нaчин и дa сe oмoгући пoврaт имoвинe кoja je нaциoнaлизoвaнa у бившoj Jугoслaвиjи.

Чубрилoвић je пoдржao идejу дeлeгaциje Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje, кojу je прeдвoдиo Рoбeрт Блoх, дa je пoтрeбнo фoрмирaти зajeдничку кoмисиjу oвe oргaнизaциje, прeдстaвникa влaсти Рeпубликe Српскe, Jeврejскe зajeдницe у Рeпублици Српскoj и Meђурeлигиjскoг виjeћa БиХ кoja би пoчeлa систeмски дa сe бaви питaњeм рeституциje.

Oн je рeкao дa je риjeч o вeoмa слoжeнoм прoблeму кojи je нaстao усљeд нaциoнaлизaциje имoвинe у бившoj Jугoслaвиjи и истaкao дa ћe Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe дaти пуну пoдршку дa би сe дoшлo дo квaлитeтнoг и примjeњивoг зaкoнa o рeституциjи, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe.

Oн je пoзвao прeдстaвникe Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje дa сe укључe у прoцeс дoнoшeњa зaкoнa o рeституциjи у Рeпублици Српскoj кojи би трeбaлo крajeм oвe гoдинe дa будe нa днeвнoм рeду Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe.

Прeдстaвници Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje су пoдсjeтили дa je БиХ пoтписaлa Teрeзинску дeклaрaциjу кoja oбaвeзуje зeмљe пoтписницe дa нa aдeквaтaн нaчин риjeшe питaњe рeституциje имoвинe.

Сaстaнку су, oсим Блoхa, присуствoвaли прeдстaвници Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje Ивaн Чeрeшњeш и Дaвид Фajнмeн, кao и шeф бaњoлучкe кaнцeлaриje Aмбaсaдe Сjeдињeних Aмeричких Држaвa у БиХ Eдвaрд Гaлaгeр. 

Предсједник Демократског народног савеза  Марко Павић, изјавио је данас (25.5.2017.) да очекује да министар индсутрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић поднесе оставку.
"Умјесто да је министар размишљао о оставци, јер није добио подршку Народне скупштине Републике Српске, он непрестано критикује своје политичке или неке друге неистомишљенике. Сматрам да је то у овом моменту страшно", рекао је Павић на конференцији за новинаре у Приједору, додајући да Ђокић, назива „
Љубију“ мртвим предузећем, умјесто да је размишљао како и на који начин оживјети рудник и ријешити питање индустријске прозиводње.

Он је навео да је вјеровао да је, након одлуке Народне скупштине Републике Српске да се не да сагласност о продаји већинског пакета акција Рудника жељезне руде  "Љубија", то завршена ств
ар и да о томе нема шта дискутовати јер је највиши орган донио одлуку.

"Заиста се нисам оглашавао јер сам мислио да је сад на нама да се бринемо о тренутном стању, о будућности и слично. Међутим, неки министри из дана у дан понављају како су они били у праву, како скупштина није и слично. Значи, они које је бирала скупштина одједном су се дрзнули да кажу да та иста скупштина није у праву", додао је Павић.

И послије овога, рекао је Павић, ДНС има конкретне приједлоге, да се агнажује независна ревизорска кућа или адвокатска канцеларија која ће анализирати уговор о оснивању „Митала“ из 2004. године и на бази анализе и понудити одговор на питање ко може, сем“Митала“копати руду у „Љубији“. И то нас интересује. Ако може неко други, нека се иде јавну процедуру, оцјенио је предсједник ДНС-а.

На питање новинара како ДНС коментарише иницијатуву опозиције за смјену Владе Српске, Павић је одговорио да се за тако нешто морају наћи чврсти аргументи.

„Опозиција, од кад је настала ништа друго и не ради осим што смјењује Владу. Ми смо научили радити свој посао, ако неко мисли да нас треба смјенити нека то уради, не бјежимо од тога. Не сматрамо да смо богом дати на било којој функцији.Владу не чине само министри ДНС-а и треба смијети само некога ко није задовољио у свом раду и на тој функцији“ поручио је Павић на данашњој конференцији за новинаре у Приједору.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић и министар правде БиХ Јосип Грубеша, потписали су данас (24.5.2017.) у Сарајеву, Споразум о техничкој сарадњи на успостављању система размјене података који се уписују у регистре удружења и фондација.

Ријеч је о испуњавању и посљедње обавезе за скидање БиХ са сиве листе Манивала, а која се односи на удружења и фондације. 

Потписивањем овог споразума реализоваће се препоруке ФАФТ, које имају за циљ спречавање регистрације истих  удружења грађана код више регистарских органа. Република Српска, на овај начин је испунила све обавезе из ФАФТ програма, односно биће успостављена боља контрола регистрације удружења, која неће моћи бити регистрована у оба ентитета као и  „прањe“ новца“ рекла је министрица Решић, додајући да Српска има свој регистар удружења и фондација те да је корисницима  дозвољено само претраживање.

Делегација БиХ ће у понедјељак, 29. маја, на сједници Стручне службе за финансијско дјеловање /ФАТФ/ поднијети извјештај о спровођењу препорука па ће у овом сегменту БиХ добити позитивну оцјену.

У БиХ је омогућено да се поједина удружења и фондације уписују у 18 регистара удружења и фондација у БиХ под истим именом, чиме је било отежана контрола над њиховим дјеловањем, а с друге стране су омогућене разне злоупотребе. 

Све то остављало је негативне посљедице на законито дјеловање удружења и фондација, посебно када је ријеч о додијели и употреби буџетских и донаторских средстава којима се финансирају програми и пројекти ових организација, као и на перцепцију јавности о њиховом дјеловању. 

У Бањалуци је, данас (23.5.2017.) одржaнa сjeдницa унутaрстрaнaчкe кoмисиje Демократског народног савеза. Сумиране су проткле активности у вези унутарстраначких избора странке, како по регијама у Српској тако и на подручју Федерације БиХ.

Један од закључака је да су дoстaвљeни спискoви дeлeгaтa зa 8. Скупштину ДНС-а која ће бити одржана 17. јуна 2017. године у дворани „Борик“, у Бањалуци.

Скупштини ће присуствовати 1.329 делегата.

Популарни чланци

ПРЕДСЈЕДНИК ДНС-а, У ЧЕТВРТАК (02.11.2017.) ГОСТ БН ТВ

Предсједник Демократског народног савеза Марко Павић, биће гост емисије „ПУЛС“  Телевизије БН,  у четвртак 02.11.2017. године.

Емисија почиње у 20.50 часова.

 

СМС поруке можете слати на број телефона: 091-810-105,  а број телефона за укључење 055/228-400, опција 2!

БУДИТЕ УЗ БН ТВ!

ДОБОЈ- ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА ДНС-а

Главни одбор Демократског народног савеза  усвојио је данас (09.12.2017.) Декларацију о заштити демократских вриједности и националних интереса у институцијама и органима Републике Српске и БиХ којом се позивају све странке да поштују одређене универзалне вриједности, које су обавезујуће за чланове ДНС-а у свим институцијама и органима.
Предсједник ДНС-а Марко Павић рекао је да се овим документом даје до знања да је ДНС спреман да ради са свима, али да поштује одређене вриједности.

Према његовим ријечима, покушај договора лидера шест странака у Републици Српској о наставку рада Народне скупштине и раду јавног сервиса одвија се веома слабо и без жеље да се постигне добар резултат.

"ДНС жели да се што више одлука донесе консензуcом највећег броја странака и посланика. Нажалост, то није тако и ми смо присиљени да донесемо ову Декларацију", изјавио је Павић новинарима након сједнице Главног одбора, која је одржана у Добоју.

Павић је навео да је јучерашњи коминике ОХР-а очекиван, јер је свака њихова сједница покушај дисциплиновања Републике Српске о питањима о којима Српска уопште не расправља.

"Увијек се Републици Српској товаре неке жеље за отцјепљењем, неки ставови које /ОХР/ третира као антидејтонске док подржава све централистичке тежње других. Република Српска и ДНС се залажу за поштовање права свих, али онако како је написано у Дејтону", каже Павић.

Он је навео да у Дејтону није написано оно шта траже из ОХР-а, односно "централизовану БиХ", те оцијенио да се таквим понашањем губи смисао постојања ОХР-а и свега што је везано за ту организацију, јер такве одлуке не наилазе на плодно тло у БиХ.

Павић сматра да није вријеме да се прије редовних избора мијења власт на нивоу БиХ, коју је оцијенио нестабилном, никаквом, те навео да није боље ни на нивоу Федерације БиХ.

"Једино је остала Република Српска са стабилном влашћу која је способна да доноси одлуке и извршава устав и законе", оцијенио је Павић.

Павић је навео да ДНС неће покретати питање смјене потпредсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића за кога је рекао да не смета овој странци, већ да смета однос СНСД-а јер подржава одређене Стевандићеве постуке.

Павић је навео да су данас изабрана још два потпредсједника ДНС-а Марко Аћић и Драгомир Јовичић, чиме су окончани унутарстраначки избори и конституисани сви органи.

Лидер ДНС-а је рекао да ће Предсједништво на наредној сједници разматрати иницијативу Општинског одбора ДНС-а Љубиње о искључењу Дарка Крунића из ове странке, али је оцијенио да је то унутрашња ствар општинског одбора.

Он је нагласио да се није разговарало о евентуалном преласку народног посланика Зорана Пологоша у ДНС након што је недавно напустио ПДП.

Павић је напоменуо да се сједнице Градског одбора одржавају у свим регијама и да данашњи састанак у Добоју није покушај дисциплиновања добојског Одбора.

Павић је поновио да је циљ ДНС-а да на изборима оствари добар изборни резултат који подразумјева више од 100.000 гласача, од 12 до 15 посланика у Народној Скупштини Републике Српске, два посланика у институцијама БиХ, као и једна од појединачних функција. 

ВИШЕ ОД СТОТИНУ СТУДЕНТА ПРИСТУПИЛО СТРАНЦИ

Поводом међународног Дана студената, Организација младих ДНС-а Републике Српске организовала је вечерас (17.11.2017.) свечано потписивање приступница за учлањење у Демократски народни савез.

У четири града у Републици Српској, више од стотину стотину студената су потписали приступницу за чланство у Демократски народни савез. Свечани пријем студената у редове ДНС-а организован је у Бањој Луци, Приједору, Градишци и Бијељини.

Иницијатор ове активности је Организација младих ДНС-а, која је у својој програмској платформи студенте означила као циљну групу, манифестујући тиме своју опредијељеност за изградњу друштва у коме ће се цијенити знање.

Предсједник Републичке организације младих ДНС-а, Боривоје Обрадовић, рекао је да је учлањење оволиког броја студената значајан догађај за ДНС јер је у своје редове добио најелитнији дио друштва. „Постали су чланови странке у којој ће моћи да испоље сву своју креативност јер се ДНС залаже за слободу у њеном пуном значењу, што подразумијева и то да сваки члан странке има слободу да износи идеје и покреће иницијативе“ рекао је Обрадовић.

Он је истакао да ће Организација младих ДНС-а ускоро да покрене неколико иницијатива које би требало да допринесу бољем положају студената и унапређењу високог образовања, изразивши увјерење да ће у томе студенти, који су данас постали чланови ДНС-а дати свој пуни допринос.