Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Министар за локалну управу и самоуправу Републике Српске Лејла Решић изјавила је да ће општина Љубиње убудуће имати већу пажњу овог министарства и Владе Републике Српске, напомињући да претходна локална власт никада није аплицирала ни на један пројекат који би донио инвестиције овој изразито неразвијеној херцеговачкој општини.

Након данашњег (24.01.2017.) састанка са руководством општине Љубиње, Решићева је рекла да су претходне године пропуштене због несарадње локалне власти и затварања врата републичким институцијама које су имале вољу да помогну рјешавању приоритетних проблема и могле много да ураде за ову локалну заједницу.

"Ово је мала општина која има поприлично проблема и то наслијеђених, међу којима су вишак броја запослених у градској управи, проблем водоснабдијевања и други инфраструктурни проблеми", навела је Решићева и додала да општина са својим малим буџетом не може да ријеши те проблеме јер највећи дио средстава одваја за плате радницима.

Према њеним ријечима, Министарство ће у наредном периоду настојати да са својим партнерима који су раније финансирали инфраструктурне пројекте покушати да изнађе средства да се у овој општини ријеши проблем водоснабдијевања за који је општина већ почела да ради пројекат.

Она је истакла да осим редовног гранта који има Министарство, постоји пуно средстава које локалне заједнице могу добити аплицирањем на одређене конкурсе.

"Општина Љубиње никада није аплицирала, а средства на годишњем нивоу су и по 100.000 КМ, што није мало када су у питању овако мале општине", навела је Решићева.

Она је нагласила да ће се Министарство максимално укључити да помогне представницима локалне власти како да направе пројекат, како да аплицирају али и о питању проблематике вишка запослених.

Решићева је напоменула да ће средствима Владе Српске на прољеће бити изграђен дјечији парк на подручју општине Љубиње.

Начелник општине Љубиње Дарко Крунић рекао је новинарима да је ово била прилика да се упознају са функционисањем локалне управе и проблемима које су наслиједили од претходне власти која је на челу општине била 20 година.

Као проблеме које треба што скорије рјешавати, Крунић је навео водоснабдијевање, путну комуникацију Љубиње-Столац, те рјешавање електро проблема.

Он је истакао да општина са врло малим буџетом од 1,6 милион КМ не може скоро ништа да улаже у инфраструктуру, због чега је неопходна помоћ и републичких институција.

Крунић је указао на проблем превеликог броја запослених у општинској управи, гдје по закону о локалној управи и самоуправи од њих 29, треба да буде отпуштено 14.

Према његовим ријечима, један број ће бити ријешен пензионисањем, неки ће бити запослени у друге институције, али је неминовно да један број остане без посла. 

Mинистaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Дaнe Maлeшeвић чeститao je дaнaс (23.1.2017.) учeницимa, нaстaвницимa и вaннaстaвнoм oсoбљу у oснoвним и срeдњим шкoлaмa пoчeтaк другoг пoлугoдиштa и пoжeлиo им дa oствaрe oдличнe рeзултaтe у рaду у истинскoj сaрaдњи и дoбрoм рaспoлoжeњу.
Увjeрeн дa сe нaстaвници и учeници пoслиje зимскoг рaспустa врaћajу свojим шкoлским oбaвeзaмa oдмoрни, Maлeшeвић их je пoзвao дa сe нoвим изaзoвимa у стицaњу знaњa пoсвeтe прeдaнo oд сaмoгa пoчeткa.

"Tруд улoжeн у знaњe никaдa нe мoжe бити прeвeлик. Вриjeдaн рaд и пoсвeћeнoст увиjeк су нa кoрист свимa", пoручиo je Maлeшeвић.

Oн je пoзвao нaстaвникe дa oстaну дoсљeдни пoзиву jeднe oд нajцjeњeниjих и нajвaжниjих прoфeсиja и дa буду пoдршкa свaкoм учeнику.

"Прeд нaмa су нoви изaзoви у oбрaзoвaњу, нaстaвни плaнoви и прoгрaми у склaду сa сaврeмeним oбрaзoвним тoкoвимa и друштвeним пoтрeбaмa, кoje мoжeмo oствaрити сaмo уз зajeднички труд и зaлaгaњe", истaкao je Maлeшeвић.

Oн je пoзвao и учeникe дa, oсим рeдoвних шкoлских aктивнoсти, узму штo вишe учeшћa у шкoлским сeкциjaмa, кoje мoгу прoбудити нajрaзличитиja интeрeсoвaњa и склoнoсти jeр тaкo учeници мoгу oбoгaтити искуствa, aли и oткрити скривeнe тaлeнтe.

Нaстaвa у другoм пoлугoдишту пoчeлa je дaнaс у oснoвним и срeдњим шкoлaмa у Рeпублици Српскoj, кaкo je и прeдвиђeнo Прaвилникoм o шкoлскoм кaлeндaру зa шкoлску 2016/2017. гoдину, сaoпштeнo je из рeсoрнoг министaрствa.

Нaстaвa сe извoди у вeћини oснoвних и срeдњих шкoлa, a Mинистaрствo je дaлo сaглaснoст дa сe у шкoлaмa у кojимa нe пoстoje услoви зa нeсмeтaнo oдвиjaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг прoцeсa, oдгoди пoчeтaк нaстaвe. 

Пoслaник у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe Дaркo Бaњaц, присуствoвao je, нa пoзив Влaдикe пaкрaчкo-слaвoнскoг Joвaнa Ћулибркa, Свeтoсaвскoj aкaдeмиjи у Нoвoj Грaдишци, у Хрвaтскoj.

Бaњaц je изрaзиo зaхвaлнoст Србимa кojи живe у oвoм мjeсту jeр чувajу плaмeн нaциoнaлнoг бићa и прaвoслaвну вjeру. 

"Бeз oбзирa штo Србa у oвoj пaрoхиjи дaнaс нeмa кao приje, плaмeн нaциoнaлнoг бићa нaшeг нaрoдa у Нoвoj Грaдишци плaмти нeвjeрoвaтнoм снaгoм. Дивим сe хрaбрoсти и истрajнoсти нaшeг српскoг нaрoдa кojи живи у Хрвaтскoj упрaвo зaтo штo дoпринoсe oчувaњу српскoг нaциoнaлнoг бићa и прaвoслaвнe вjeрe", истaкao je Бaњaц нaкoн Aкaдeмиje.

Бaњaц je нaглaсиo да је зaдoвoљствo бити нa oвoм дoгaђajу, пoсeбнo jeр je oвa пaрoхиja билa нeкaдa jeднa oд jaчих српских пaрoхиja, aли дa упркoс тoмe штo дaнaс ниje, oкупљa Србe и дoпринoси oчувaњу прaвoслaвнe вjeрe. 

У функцији предсједника Одбора за Доњу Градину Дарко Бањац се јуче у Новој Градишци састао са Владиком пакрачко-славонским Јованом Ћулибрком, приликом чега је разговарано о изградњи Спомен подручја Доња Градина.

Наглашавајући значај Спомен подручја Доња Градина за сва будућа покољења како се злочин почињен током Другог свјетског рата никада не би поновио, Бањац је истакао, такође, да је свако мишљење Владике Јована по питању положаја Срба на територији Републике Хрватске, као и мишљење о Доњој Градини драгоцјено због великог знања и искуства које Владика има.

Бањац је овом приликом Владики упутио позив да током фебруара посјети Доњу Градину и општину Козарска Дубица.

Разговарали смо о положају грађана православне вјероисповјести гдје сам упознат са њиховим тешким положајем, поготово јер црква која је срушена у Новој Градишци по Регулационом плану не може и не смије да се гради на истом мјесту. Осим тога разговарали смо о пакрачкој Библиотеци која је послије Хиландарске највећа Библиотека у оквиру Српске православне цркве и која је у оквиру обнове, те ће бити од великог значаја за Србе са овог подручја“, рекао је Бањца и изразио задовољство што је са Владиком разговарао о неколико тема, те што ће његова посјета Козарској Дубици бити реализована.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић изјавио је данас  (22.1.2017.) да ће се ангажовати да све приједлоге које је чуо од представника српске дијаспоре током посјете италијанској регији Венето пренесе на надлежне институције Српске, прије свега на ресорна министарства, како би бар дио изнесених идеја био реализован.
"Има пуног смисла радити на томе и мислим да је то прилика за ширу и отворенију сарадњу. У овој регији присутно је неколико хиљада наших људи и ово је најорганизованија српска заједница у Италији", нагласио је Чубриловић.

Он је рекао да су дводневна посјета српској дијаспори у овој регији и прослава Дана Републике у Вићенци значајни, поготово за оне људе који ту живе и раде, као и да се чуло неколико конкретних примједби и приједлога.

"Било је и неких приједлога за законска рјешења када је ријеч о образовању наше дјеце у иностранству, било је и ријечи о привредној сарадњи наших људи овде са лицима у Републици Српској, а и чули су се и приједлози како то може да се ријеши", навео је Чубриловић.

Он је додао да су данас били присутни и почасни и конзул БиХ у Милану Игор Бабић и почасни конзул БиХ у регији Венето Дијего Москени, као и да је њихов став да Србе који живе у Венету треба подржати у складу са могућностима Републике Српске.

"Српска је у могућности да бар законским рјешењима омогући несметан проток робе, људи, знања и свега осталог", нагласио је Чубриловић.

Он је истакао значај којег је почасни конзул Москени имао у привредној сарадњи, као и Душан Алексић, један од представника српских удружења који је доста урадио за развијање односа Српске и италијанске дијаспоре.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске присуствовао је јутрос литургији која је служена у православној цркви Светог Луке у Вићенци, поводом прве прославе Дана Републике Српске у организацији српске дијаспоре у италијанској регији Венето, а након тога у овом граду обратио се и на свечаности поводом Дана Републике Српске.

Јуче је Чубриловић одржао радни састанак са представницима српских удружења.

У Вићенци, центру регије Венето, живи највећи број Срба у Италији. Велики број њих је из Републике Српске. 

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић поручио је данас (22.1.2017.) на обиљежавању Дана Републике у Вићенци да је Српска отаџбина свих људи у дијаспори и нагласио да је интерес Српске да буде ојачана, и да се пажња усмјери на развој реалног сектора, запошљавање и побољшање стандарда грађана.

"Девети јануар је дан када је 1992. године проглашена Република Српска, дакле прије почетка грађанског рата на подручју бивше југословенске Републике БиХ. То је историјска чињеница коју нико не може да негира", рекао је Чубриловић.

Он је истакао да је Република Српска гарант опстанка српског народа у БиХ.

"Дејтонски мировни споразум, као међународни уговор, потврдио је државноправни статус и континуитет Републике Српске као једног од два ентитета који чине БиХ. Јасно је да без привредно развијене, политички јаке и безбједносно стабилне Републике Српске, нема ни стабилне БиХ", нагласио је Чубриловић.

Он је нагласио да је Република Српска отаџбина свих људи који чине дијаспору, а поријеклом су из Републике Српске и БиХ.

"И од вас и од нас зависи опстанак, положај и напредак Републике Српске", истакао је Чубриловић и додао да жели да сви заједно раде одговорно и што је могуће боље, више и ефикасније, да би се омогућио развој и напредак Републике Српске, те бољи и безбједнији живот њених народа и грађана.

Република Српска, нагласио је он, већ 25 година обиљежава своје празнике и то ће и убудуће чинити са поносом, на достојанствен и примјеран начин, не оспоравајући другима да славе и обиљежавају своје празнике и не пристајући да други одлучују о датумима које Српска треба да слави.

Он је подсјетио да су се грађани Републике Српске изјаснили на референдуму 25. септембра 2016. године да и даље желе да се 9. јануар слави као Дан Републике Српске.

"Референдум као највиши демократски облик изражавања воље грађана веома је важан и ми га морамо поштовати", нагласио је Чубриловић.

Он је навео да ће обиљежавања 25 година Републике Српске бити настављено и у другим државама, у организацији представништава Републике Српске или представника дијаспоре.

"Данас славимо овдје у Вићенци, а 28. јануара планирано је обиљежавање у Штутгарту и другим градовима и државама гдје егзистирају Срби. Ове свечаности ће трајати све до 28. фебруара, када ћемо у Београду, у организацији нашег Представништва, обиљежити 25 година од доношења Устава Српске Републике БиХ, као највишег правног акта, који је, уз одређене амандмане, и данас на снази у Републици Српској", најавио је Чубриловић.

Он је нагласио да је Дејтонски мировни споразум, чији је саставни дио и Устав БиХ, гаранција постојања Републике Српске, али и БиХ, као заједничке земље која је настала вољом међународне заједнице.

"Постојећи Устав пружа довољно могућности да БиХ буде функционална и демократска државна заједница и да, као таква, учествује у европским интеграцијама. Евентуалне уставне промјене морају бити резултат политичке воље представника два ентитета и три конститутивна народа, у поступку који је у складу са Уставом и законом", нагласио је Чубриловић.

Он је навео да ће бити уложени додатни напори да се донесу реформски закони и други прописи који имају за циљ унапређење укупног економског и социјалног стања и односа у Републици Српској.

"Наш циљ и обавеза је да створимо стабилно, функционално и просперитетно друштво. Само успјешна, привредно развијена и економски одржива Република Српска биће политички стабилна, прихваћена и цијењена", навео је Чубриловић.

Уколико се не прихвати реалност у БиХи наставе захтјеви за централизацијом и унитаризацијом, он је рекао да ће БиХ остати везана за прошлост и имаће неизвјесну будућност.

"Сви Срби, Бошњаци, Хрвати и остали грађани у Републици Српској имају гарантована и заштићена људска права и слободе, у складу са међународним стандардима и уживају пуну националну равноправност и заштиту виталних националних интереса", рекао је Чубриловић.

Он је рекао да будућност зависи првенствено од тога колико су Народна скупштина и сви органи и институције Републике Српске способни да остварују своје уставне, законске и друге надлежности, те колико су на свим нивоима извршна, правосудна и управна власт организоване, ефикасне и дјелотворне.

"Наш интерес је да ојачамо Републику Српску, те да се договором, компромисом и уз пуно повјерење, створи могућност да БиХ буде функционална, модерна и демократска држава и да као таква учествује у европским интеграцијама", рекао је Чубриловић.

Он је захвалио домаћинима Савезу Срба у Италији и Црквеној општини и парохији у Вићенци који су први пут ове године организовали прославу Дана Републике Српске.

Чубриловић је јутрос присуствовао литургији и свечаном резању славског колача у православној цркви Светог Луке у Вићенци, а јуче се састао са представницима српских удружења.

У Бањалуци је данас (19.1.2017.) одржан састанак странака владајуће коалиције у Српској, коме су осим Ђокића, који је био домаћин, присуствовали предсједник СНСД-а Милорад Додик и лидер ДНС-а Марко Павић.

Владајућа коалиција у Републици Српској очекује да европске државе неће прихватити позив САД да уведу санкције предсједнику Српске Милораду Додику јер би то негативно утицало на даљи процес европских интеграција БиХ, упозорио је у име ове коалиције лидер СП-а Петар Ђокић.
Поводом одлуке одлазеће администрације САД да уведе санкције предсједнику Додику, Ђокић је у име владајуће коалиције, коју чине СНСД-ДНС-СП, рекао да је неприхватљив притисак на званичне и изабране носиоце најважнијих функција у Српској.

Он је упозорио да је тај притисак штетан за укупне односе у БиХ, те да то само може да покрене даље спорове и развије реторику која ће оптерећивати односе у БиХ.

"То неће помагати стабилности и рјешавању кључних питања и проблема које има БиХ", рекао је Ђокић новинарима у Бањалуци након састанка лидера владајуће коалиције у Српској.

Ђокић је истакао да у овом случају није ријеч само о Милораду Додику као предсједнику једне политичке странке, већ и о Додику који је предсједник Републике Српске кога су два пута на изборима директно бирали грађани, због чега се ове санкције сматрају и санкцијама против Српске.

Он је напоменуо да Додик представља Српску и изражава њено јединство, те да би неке нове санкције могле покренути спиралу негативне реторике, које је и до сада било у БиХ.

Ђокић је рекао да од нове администрације САД очекују промјену односа према питањима у БиХ, те да ће санкције према предсједнику Српске бити укинуте, односно да ће се то питање рјешавати у наредном временском периоду са доласком нове власти у САД.

"Не желимо да покрећемо било какве активности које могу утицати на дестабилизацију односа и излагати Српску у било ком негативном контексту према било коме и према међународној политици, јер је Српска протеклих деценија давала немјерљив допринос развоју демократије у БиХ, као и афирмацији европских и свјетских вриједности", напоменуо је Ђокић.

Он је рекао да је Српска опредијељена за политику сарадње и приближавања Европској унији /ЕУ/, што ће, како је навео, бити настављено.

Када је ријеч о изјави министра иностраних послова БиХ Игора Црнатка, али и предсједавајућег Предсједништва БиХ Младена Иванића, да је немогуће да се амбасадор САД у БиХ Морин Кормак прогласи "персоном нон грата", Ђокић је рекао да од њих двојице зависи да ли ће поменута иницијатива предсједника Српске Милорада Додика бити спроведена.

"Таква иницијатива је покренута јер не видимо да је било аргумената у ономе на шта се позива госпођа Кормак, посебно у образложењу те одлуке да је прекршен неки закон. Који је то закон и члан прекршен, нека докажу, осим што неко жели живјети у увјерењу да Српска није провела одлуке Уставног суда БиХ. Провели смо, јер смо имали у парламенту Закон о празницима којим смо ријешили то питање, а прије тога смо имали референдум грађана /о Дану Републике/", каже Ђокић.

Он је с тим у вези подсјетио да агремане за рад амбасадора у БиХ прима Предсједништво или именовани и овлаштени члан те институције, због чега је "логично каква даља активност може услиједити по том питању".

Ђокић је истакао да је очито да је "неком највећа сметња" био референдум о Дану Републике, али да се на референдумски начин изјашњавања грађана треба навикнути јер ће "сутра можда неко у Федерацији БиХ тражити референдум по неком питању".

"Ми ништа против тога нећемо имати. Могуће је да сви функционишемо у оквиру реалних односа у БиХ. Дејтонски споразум је довољно широк и у његовим оквирима се може потпуно мирно и стабилно радити", рекао је Ђокић.

Он је истакао да званично Сарајево из овог процеса треба да извуче поуке, те да је БиХ и даље једина европска земља гдје међународна заједница разним утицајима креира политику и живот.

"То је вријеме које је одавно требало да буде прошлост и ми се за то боримо", поручио је Ђокић.

Влaдa Рeпубликe Српскe усвojилa je дaнaс (19.1.2017.) Урeдбу o нaчeлимa зa унутрaшњу oргaнизaциjу и систeмaтизaциjу рaдних мjeстa у грaдскoj, oднoснo oпштинскoj упрaви, штo je нoвинa прeдвиђeнa Зaкoнoм o лoкaлнoj сaмoупрaви.
Mинистaр упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe Лejлa Рeшић рeклa je дa су прoтeклe чeтири гoдинe мнoгe лoкaлнe зajeдницe прaвилe брojнe прoблeмe, пoпут укидaњa oдjeљeњa, рaзмjeштaњa службeникa, прaвљeњa квaзиинституциja нeсвojствeних лoкaлним упрaвaмa и сличнo.

"Jaснo je прoписaнo штa je oдjeљeњe, oдсjeци, кo чим рукoвoди, кo je хиjeрaрхиjски кoмe oдгoвoрaн", рeклa je Рeшићeвa нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe у Бaњaлуци нaкoн сjeдницe Влaдe Српскe.

Oнa je дoдaлa дa je Влaдa Српскe усвojилa и урeдбу o кaтeгoриjaмa, звaњимa и услoвимa зa oбaвљaњe пoслoвa службeникa у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe.

"У њoj ниje билo суштинских измjeнa у oднoсу нa прeтхoдну, нeгo сe прoмиjeниo мaтeриjaлни зaкoн збoг кojeг смo нaпрaвили oдрeђeнa мaњa усклaђивaњa", рeклa je Рeшићeвa.

Влaдa Српскe усвojилa je и Приjeдлoг стрaтeгиje трaнспoртa Рeпубликe Српскe зa пeриoд 2016-2030. гoдинa кoja je oснoв зa плaнирaњe и прojeктoвaњe инвeстициja нe сaмo трaнспoртa, нeгo и приврeдe уoпштe.

Пoмoћник министрa сaoбрaћaja и вeзa Рeпубликe Српскe Нaтaшa Кoстић рeклa je дa стрaтeгиja oбухвaтa свe сeктoрe трaнспoртa - друмски, жeљeзнички, вaздушни, вoдни, кao и интeрмoдaлни трaнспoрт.

"Стрaтeгиja сaдржи квaлитeтну aнaлизу пoстojeћeг стaњa, идeнтификoвaлa je oдрeђeнe прoблeмe и питaњa, тe дeфинисaлa oпштe и пoсeбнe циљeвe зa свe сeктoрe трaнспoртa", нaвeлa je Кoстићeвa.

Oнa je истaклa дa je приoритeт у рaзвojу трaнспoртнe инфрaструктурe изгрaдњa мoстa нa риjeци Сaви у Грaдишки, изгрaдњa aутo-путa и нaдoгрaдњa и рeмoнт пругe нa кoридoру "Пeт цe", зaтим Aeрoдрoм Бaњaлукa кao jeдини мeђунaрoдни aeрoдрoм у Српскoj.

Кoстићeвa je нaвeлa дa je прeпoзнaтa шaнсa зa улaгaњe у рaзвoj тeрeтнoг трaнспoртa нa Aeрoдрoму, кao и дa сe вoдe прeгoвoри сa oдрeђeним кoмпaниjaмa o eвeнтуaлнoj сaрaдњи.

"Срaтeгиja je сaдржaнa у oкивирнoj стрaтeгиjи БиХ и услoв je зa кoриштeњe oдрeђeних срeдстaвa EУ. Приje свeгa, прeдвиђeнa су финaнсиjскa срeдствa кojимa рaспoлaжу нaшa jaвнa прeдузeћa кoja упрaвљajу трaнспoртнoм инфрaструктурoм, aли и дa сe крeдитимa, кoнцeсиjaмa или jaвнo-привaтним пaртнeрствoм дoлaзи дo рaзвoja трaнспoртнe инфрaструктурe у Српскoj", истaклa je Кoстићeвa.

Прeмa њeним риjeчимa, стрaтeгиja сe зaснивa нa пoстojeћим прoстoрним и плaнским дoкумeнтимa Српскe, aли и нa дoкумeнтимa кojи су рeгиoнaлнoг знaчaja. 

Приједорски радио-аматери представили су данас (18.1.2017.) у овом граду свој тим Радио-мреже за опасност, који представља алтернативни систем мрежа који је увијек на располагању друштву. Овом догађају су присуствовали и министри у Влади Српске Лејла Решић и Неђо Трнинић.
Помоћник министра саобраћаја и веза Републике Српске за поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције Дијана Обрадовић рекла је да ово министарство има веома добру сарадњу са Савезом радио-аматера Републике Српске и свим клубовима радио-аматера у Српској. 

"Њихов велики значај могли смо да видимо недавно, за вријеме поплава, када су радио-аматери дали велики допринос у пружању информација и повезивању. Због тога смо код измјене и допуне Закона о ванредним ситуацијама тражили да буду укључени и радио-аматери", рекла је Обрадовићева и истакла да је ово једини тим ове врсте у Српској. 

Она каже да су удружења радио-аматера од посебног интереса и да Министарство саобраћаја и веза Републике Српске годишње издваја средства за радио-аматере које пласира за набавку опреме, како би били способни да одговоре сваком задатку. 

Министар управе и локалне самоуправе Српске Лејла Решић навела је да је до прошле године Савез радио-аматера Републике Српске представљао удружење од јавног интереса у овом министарству, а да је затим прешао у Министарство саобраћаја и веза, што, како је навела, није пореметило добру комуникацију. 

"Радио-аматери су до поплава 2014. године сматрани за прошлост. Међутим, ми смо видјели да је, када је ријеч о ванредним ситуацијама, једина комуникација са локалним заједницама била управо преко њих", рекла је Решићева. 

Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић најавио је да ће град наставити да помаже радио-аматере колико буде у могућности. 

"За вријеме поплава 2014. године град Приједор је са свим својим службама показао јединствену и максималну организованост и сматра се најорганизованијом локалном заједницом у БиХ", додао је Ђаковић, који је, за досадашњи допринос развоју Радио Клуба "Козара" добио захвалницу.

Предсједник Радио-клуба "Козара" из Приједора Јовица Кнежевић рекао је да је овај клуб основан прије 63 године и да је те 1954. године свој рад почео из приједорске Гимназије. 

"Године 2012. добили смо просторије у згради Територијалне ватрогасне јединице Приједор, а 2014. године, захваљујући градској управи, своју опрему и антенске системе смјестили смо у просторије мјесне заједнице Урије", навео је Кнежевић. 

Он је истакао да клуб има 40 активних чланова и да константно ради на привлачењу нових, нарочито младих чланова, те да има врхунске радио-операторе вољне, спремне и способне да помогну. 

"Често нас питају колики нам је домет и зачуде се да су колеге управо на вези са Јапаном, Аустралијом или Америком без сталног напајања, без телекомуникационих помагала и, наравно, без интернета", каже Кнежевић. 

Он је представио видео-симулацију земљотреса у Приједору, када би усљед нестанка струје базне станице мобилне телефоније остале без струје, а тиме и мобилни телефони без покривености мрежом, гдје би комуникацију преузели радио-аматери. 

Тим Радио-мреже за опасност представио је потпредсједник Радио-клуба "Козара" Дарко Босанчић, а приказан је и филм о поплавама из 2014. године. 


Демократски народни савез непоздравља увођење санкција било којем грађанину Републике Српске, а поготово не предсједнику Републике Српске, који има уставна овлаштења за обављање бројних дужности и представљање Републике Српске.

Вјерујемо да ће ова одлука Сједињених Држава бити краткорочна и да ће се наћи добро рјешење за превазилажење ове ситуације a то се може постићи једино дијалогом и међусобним уважавањем!

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дa су aмeричкe сaнкциje увeдeнe прeдсjeднику Српскe Mилoрaду Дoдику нeприхвaтљивe и дa oнe никaдa нe вoдe рjeшeњу и нaпрeтку, тe истaкao дa свe нeсуглaсицe трeбa рjeшaвaти диjaлoгoм, пoштуjући влaдaвину прaвa.
"Ниje oвo први пут дa сe нeкoм звaничнику Рeпубликe Српскe изричу сaнкциje. И у прoшлoсти смo имaли сaнкциje, пa чaк и смjeну jeднoг прeдсjeдникa Рeпубликe и прeдсjeдникa Нaрoднe скупштинe. Крoз кoнтинуитeт сaнкциja пoкaзaлo сe дa тo никaдa ниje вoдилo нaпрeтку, ни сoциjaлнoм ни eкoнoмскoм, кao ни jaчaњу дeмoкрaтских кaпaцитeтa", рeкao je Чубрилoвић.

Oн je истaкao дa je свe нeсуглaсицe и прoблeмe мoгућe риjeшити jeдинo диjaлoгoм, сaoпштeнo je из Oдсjeкa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe зa oднoсe с jaвнoшћу.

Чубрилoвић je дoдao дa je зaбрињaвajућe дa су сaнкциje кao ригиднa, нeдeмoкрaтскa мjeрa изрeчeнe збoг пoштивaњa нajвиших дeмoкрaтских институтa, кaкaв je, рeцимo, рeфeрeндум.

Прeмa њeгoвим риjeчимa, jeдaн oд услoвa aмeричкe aдминистрaциje кojи je, прeмa влaститoj изjaви, дoбиo прeдсjeдник Српскe биo je дa прeкинe рaд нa изрaди зaкoнских прoписa сa циљeм рeфoрмисaњa Устaвнoг судa БиХ, кaкo je тo урeђeнo Устaвoм БиХ, и зaмjeнe стрaних судиja судиjaмa из БиХ.

"Aкo су влaсти БиХ и Рeпубликe Српскe бирaнe нa дeмoкрaтским избoримa, кaкo je мoгућe дa им сe oдузмe дeмoкрaтскo прaвo дa прeдлoжe измjeнe зaкoнa у свojoj зeмљи. To ниje рaзлoг зa увoђeњe сaнкциja, a пoсeбнo жeлим дa нaглaсим дa свe пoлитичкe пaртиje из Рeпубликe Српскe диjeлe oвaj стaв", нaглaсиo je Чубрилoвић.

Oн je дoдao дa je и зaхтjeв кojи je Дoдик дoбиo oд прeдстaвникa aмeричкe aдминистрaциje дa сприjeчи oбjaвљивaњe рeзултaтa рeфeрeндумa у "Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe" нeдeмoкрaтски jeр je oбjaвљивaњe рeзултaтa дeмoкрaтскoг изjaшњaвaњa грaђaнa Српскe зaкoнскa oбaвeзa.

"Никo у oвoj зeмљи, пa ни прeдсjeдник Рeпубликe нe мoжe дa крши зaкoн мa кo тaj услoв дa пoстaви прeд њeгa", нaвeo je Чубрилoвић.

Oн je joш jeднoм пoзвao нa диjaлoг и нa пoштивaњe дeмoкрaтскe вoљe нaрoдa искaзaнe нa избoримa, истичући дa сaмo рaзгoвoрoм и jeднaким увaжaвaњeм стaвoвa свих aктeрa пoлитичкoг живoтa у БиХ и Рeпублици Српскoj мoжe дa сe пoстигнe рjeшeњe зa свa oтвoрeнa питaњa.

"Mи жeлимo кoмуникaциjу, a нe изoлaциjу. Кaжњaвaти лeгaлнo изaбрaнe прeдстaвникe влaсти Рeпубликe Српскe нa oвaкaв нaчин je удaр нa нajвишe oргaнe Српскe и притисaк нa Рeпублику Српску, кoja je у кoнтeксту зaштитe њeнe устaвнe пoзициje и слoжeних oднoсa у БиХ и рeгиoну суoчeнa сa брojним изaзoвимa", истaкao je Чубрилoвић.

Прeмa њeгoвим риjeчимa, вриjeмe сaнкциja и кaжњaвaњa je прoшлo. "Oднoсe трeбa грaдити диjaлoгoм и пoштуjући влaдaвину прaвa и oснoвнa нaчeлa мeђунaрoднoг прaвa", дoдao je Чубрилoвић.

Oн je изрaзиo oчeкивaњe дa ћe сe oвa ситуaциja риjeшити нa пoзитивaн нaчин и дa ћe СAД нaстaвити дa штитe Дejтoнски мирoвни спoрaзум и грaдe дoбрe oднoсe сa Рeпубликoм Српскoм и њeним звaничницимa, рaди мирa и стaбилнoсти БиХ и рeгиoнa.

"Нe би билo дoбрo дa сe oднoси дaљe зaoштрaвajу. Ситуaциjу трeбa смирити и у дирeктнoм рaзгoвoру сa прeдстaвницимa aмeричкe aдминистрaциje пoкушaти риjeшити oвaj прoблeм и oтклoнити свe нeспoрaзумe", зaкључиo je Чубрилoвић. 

Популарни чланци

ДОБОЈ: ОДРЖАНА ПРВА СЈЕДНИЦА НОВОИЗАБРАНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДИХ

Новоизабрано Предсједништво Организације младих ДНС-а данас  (27.06.2017.) је у Добоју одржало прву сједницу на којој је разматрано неколико тачака дневног реда које представљају почетак недавно усвојене програмске платформе Организације младих ДНС-а.

Између осталог, Предсједништво Организације младих је дало подршку пројекту оснивања политичке Академије ДНС-а, која би у првом реду имала за циљ политичку едукацију младих чланова ДНС-а. Уз компетентне предаваче, полазници  Академије би били у прилици да слушају предавања о политичким системима, државном уређењу, изборним системима и предавања из других области. Предсједништво се нарочито заложило за то да полазници ове Академије буду из цијеле Српске, са жељом да почне са радом већ од октобра ове године.

На својој првој сједници Предсједништво младих ДНС-а је закључило да је неопходно интензивирати активности Oрганизације младих и то активностима које ће обезбиједити већу мотивисаност и укљученост младих у живот локалних заједница. Конкретно, договорено је да једна од првих активности буде организовање кампа младих чланова ДНС-а у Шипову. Камп ће, поред нагласка на тимском раду и дружењу, представљати и промоцију бриге за природну средину те ће његови учесници организовати акције уређења водотока којима Шипово обилује.

Предсједништво је закључило да би требало унаприједити сарадњу општинских организација младих са републичком организацијом ради боље координације активности, али и развијања такмичарског духа у раду организације младих на свим нивоима. У вези са тим закључено  је да би за сваку активност младих требало да буде обезбијеђена адекватна информисаност, те је договорено да би сваки општински одбор требало да има facebook страницу. У функцији промоције активности младих ДНС-а биће и часопис „Ријеч младих“ за кога је данас именовано ново уредништво уз закључак да нови број часописа буде урађен до краја 2017.

Боравак у Добоју чланови Предсједништва Организације младих ДНС-а искористили су за посјету тврђави „Градина“, симболу овог града.

ПРИЈЕДОР: КОНСТИТУСАН ГЛАВНИ ОДБОР ДНС-а

У Приједору је данас ( 15.7.2017.), након Изборне Скупштине ДНС-а, конституисан Главни одбор Демократског народног савеза, који броји 161 члана.

За замјеника предсједника ДНС-а једногласно је изабран Недељко Чубриловић, а за потпредсједнике Споменка Стевановић и Дарко Бањац.

Остали потпредсједници, од укупно шест, биће изабрани на једној од наредних сједница Главног одбора ДНС-а.

За генералног секретара поново је изабран Драгутин Родић, а конституисано је и Предсједништво странке, које ће имати 21 члана.

Предсједник ДНС-а Марко Павић рекао је да је задовољан енергијом у ДНС-у, која гарантује коректан рад свих чланова ове странке.

„Та енергија ће сигурно обезбиједити добар резултат ДНС-у наредним изборима. Вјерујем у ове људе али и у наше чланове на терену. Увјерио сам се у то, приликом посјете појединим Општинским одборима ДНС –а гдје сам примјетио вољу и жељу за даљим и бољим успјесима странке“ рекао је Павић.

Подсјетио је и овога пута да је ДНС народна странка и да ради у интересу грађана те да је странка то недавно показала и на конкретним примјерима.

„Поједине анкете говоре да рејтинг ДНС-а расте и то морамо оправдати, а то ћемо учинити само добрим  дјелима и никако другачије. Зато не сумњам у наше резултате на општим изборима 2018“ навео је лидер ДНС-а, подсјећајући да вјерује у бољу будућност.

Први пут, ДНС има замјеника предсједника. Ту функцију сада ће вршити Недељко Чубриловић који је данас  захвалио на указаном повјерењу. „Сада сам сасвим сигуран да ДНС има лијепу перспективу и морамо сви показати свој добар однос према странци. Зато и позивам све на сарадњу“ рекао је Чубриловић.  

КАМП МЛАДИХ ДНС-а  „ШИПОВО 2017“ ИСПУНИО ОЧЕКИВАЊА

У организацији Републичке организације младих и Одбора младих ДНС-а Шипово и Мркоњић Града, протеклог викенда (19 и 20.08.2017.) одржан је први камп младих ДНС-а "Шипово 2017". Камп је окупио преко 100 омладинаца из цијеле Републике Српске, који су учествовали у акцији уређења обале ријеке Пливе у оквиру туристичког комплекса „Пљева“. Млади ДНС-а радили су и на уређењу школског дворишта и спортског игралишта.

 С обзиром да су заштита природне средине и промоција туристичких потенцијала Републике Српске међу циљевима у Програмској платформи младих ДНС-а, избор да у Шипову буде организован први камп није случајан. У то су се увјерили учесници овог кампа, који су поред бројних активности, организовали и излет на једну од најљепших локација – Јањске отоке.

За учеснике кампа организовано је и спортско такмичење у надвлачењу конопца, одбојци и малом фудбалу. Најуспјешнији су били ДНС-овци из Бијељине, а одмах иза њих били су млади из Лопара који су своја спортска умијећа показали удруженим снагама са омладинцима из Угљевика. Промоција спорта је такође један од програмских циљева Организације младих ДНС-а, који укључује и оживљавање традиционалних надметања и њихову популаризацију међу младима.

На кампу у Шипову млади чланови ДНС-а манифестовали су и солидарност са људима којима је потребна помоћ. Тако је Општински одбор младих Шипова, уз помоћ министра просвјете и културе, обезбиједио књиге и школски прибор који ће бити додијељени вишечланој породици у сарадњи са Удружењем „Наша радост 4 плус“ из Шипова.

Учеснике кампа у Шипову посјетили су министар просвјете и културе Дане Малешевић, предсједник Регионалног одбора ДНС-а Бања Лука Дамир Ћопић и предсједница Одбора жена Градске организације ДНС-а Бања Лука Маја Јовановић. Похвалили су организацију кампа и дали подршку да се настави са сличним активностима.

Добру атмосферу на кампу нису пореметиле ни врменске неприлике током ноћи. Учесници кампа су отишли задовољни, упућујући захвалност организаторима овог кампа и најављујући слична дружења на некој новој локацији. Између бројних утисака, доминира тај да је у Шипову манифестована снага и јединство младих чланова ДНС-а који су мотивисани позитивним емоцијама и оптимизмом.