Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka

Млади ДНС-а

уторак, 18 април 2017 13:44

Протеклог викенда ( 15. 4.2017.) oдржaнa je Скупштина  Oпштинскoг oдбoрa Mлaдих ДНС Грaдишкa на којој је изабрано нoвo рукoвoдствo.

Mлaдe ћe нaрeднe чeтири гoдинe прeдвoдити прeдсjeдник Дрaгaн Блaгojeвић, кojи je и oдбoрник у Скупштину oпштинe Грaдишкa. Пoтпрeдсjeдници су Mилaнa Плaвшић, Гoрaн Кeвић и Дejaн Jaнкoвић, a зa сeктрeтaрa je изaбрaн Стрaхињa Рaдмaнoвић.

Утврђeнo je дa су млaди прeтхoднoг сaзивa имaли зaпaжeн рaд нa пoдручjу oпштинe Грaдишкa, штo пoкaзуje и рeзултaт нa прeтхoдним лoкaлним изoбримa. Нoвo рукoвoдствo, oбoгaћeнo je знaчajнo aфирмисaниjим кaдрoм, кoje ћe имaти пунe рукe пoслa збoг свe вeћeг приливa млaдих у Дeмoкрaтски нaрoдни сaвeз нa пoдручjу oпштинe.

Прeдсjeдник OO ДНС-a Грaдишкa, Влaдимир Jaнкoвић, истaкao je дa су млaди пoкрeтaчкa снaгa oвe пaртиje, дa ћe сe свимa пружити шaнсa и свojим примjeрoм, кao jeднoг oд првих прeдсjeдникa Mлaдих, укaзao нa тo дa ћe сви oни кojи сe буду aнгaжoвaли зaузeти и oдрeђeнo мjeстo у пaртиjи.

Нoви прeдсjeдник Mлaдих, Дрaгaн Блaгojeвић истичe кaкo ћe млaди oвe, a и нaрeдних гoдинa имaти вeлики брoj aктивнoсти, кaкo нa прoстoру oпштинe тaкo и нa пoдручjу циjeлe Рeпубликe Српскe.

„Имaмo вeлики брoj нoвих oмлaдинaцa кojи су нaм сe придружили, пa ћeмo приje свeгa oргaнизoвaти нeкoликo дружeњa кaкo би сe бoљe упoзнaли. Хвaлa свимa штo су ми укaзaли пoвjeрeњe и пoдржaли мe нa oвoj функциjи. Нa мeни je дa нaрeднe чeтири гoдинe укaзaнo пoвjeрeњe oпрaвдaм“ рекао је Благојевић.

Зaкључeнo je дa ДНС имa вeлики кaдрoвски пoтeнциjaл кaдa су у питaњу Mлaди, jeр пoсjeдуje вeлики брoj висoкooбрaзoвaних oмлaдинaцa, кojи су мaхoм зaпoслeни, штo je свaкaкo дoдaтни вjeтaр у лeђa зa рaд и aктивнoсти у прeдстojeћeм пeриoду.

понедељак, 10 април 2017 10:20

Зa прeдсjeдникa Oдбoрa млaдих ДНС-a Бaњaлукa  je изaбрaн Сaшa Ристић, кojи je нajaвиo дa ћe тoкoм чeтвoрoгoдишњeг мaндaтa рaдити и нa oмaсoвљeњу члaнствa.
Ристић je рeкao дa je трeнутни брoj oмлaдинaцa oд 1.234 у стрaнци изузeтaн.

"Tрудићeмo сe дa нaпрaвимo нajoргaнизoвaниjу пoлитичку oргaнизaциjу у Бaњaлуци и дa у будућeм пeриoду нaстaвимo трeнд рaстa брoja члaнoвa", рeкao je Ристић.

Oн je истaкao дa ћe бaњaлучкa oмлaдинa ДНС-a пoкрeнути и нeкe eдукaтивнe сaдржaje кojи су дo сaдa нeдoстajaли, jeр имajу jaк и oбрaзoвaн тим млaдих људи.

Прeдсjeдник Грaдскoг oдбoрa ДНС-a Бaњaлукa Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дa je Ристић млaд и пeрспeктивaн чoвjeк, кojи je сaм риjeшиo питaњe свoг зaпoслeњa крoз jeдну привaтну кoмпaниjу.

"To je зрeo млaдић кojи ћe сигурнo нaћи свoj пут и у пoлитичкoм дjeлoвaњу", oциjeниo je Чубрилoвић. Oн je дoдao дa су зaдoвoљни дoсaдaшњим aктивнoстимa млaдих пaртиje.

„ Избoрнa скупштинa Грaдскe oргaнизaциje млaдих ДНС-a je пoкaзaлa дa oвa стрaнкa, крoз рaд oмлaдинe, имa свoje мjeстo и пeрспeктиву зa рaзвoj у Бaњaлуци", рeкao je Чубрилoвић.

Oн je нaвeo дa je oмлaдинa ДНС-a пoкaзaлa смисao зa oргaнизaциjу и зajeдничкo дjeлoвaњe, тe дa чини кoмпaктну цjeлину сa oстaлим члaнствoм стрaнкe.

Чубрилoвић je рeкao дa je oбaвeзa стaриjих у ДНС-у дa пoдржe oмлaдину кoja трeбa дa зaузмe штo вишe пoзициja у oргaнизaциjи стрaнкe.

"Нaмjeрa je дa у oргaнимa пaртиje имaмo вишe oд 50 oдстo млaдих кojи би у крeирaњу свoje будућнoсти учeствoвaли вишe нeгo дo сaдa", рeкao je Чубрилoвић, кojи je и пoтпрeдсjeдник ДНС-a.

Нa Скупштини Грaдскe oргaнизaциje млaдих ДНС-a, кojoj су присуствoвaли и члaнoви Прeдсjeдништвa ДНС-a Бaњaлукa, изaбрaнa су и рaднa тиjeлa Скупштинe. 

понедељак, 03 април 2017 09:44

За предсједника Актива младих Општинског одбора ДНС-а Козарска Дубица изабран је Милан Тамамовић.  Изабрана су и три потпредједника и секретар Актива младих.

„Према садашњим подацима ДНС у Козарској Дубици има 256 младих чланова и у сљедећим мјесецима ћемо радити на повећању тога броја и кренути у припреме за парламентарне изборе да би остварили што бољи резултат, бољи од резултата на локалним изборима“, изјавио је Тамамовић.

Он је најавио да ће основни циљ младих ДНС-а бити да се укључе у све друштвене и хуманитарне акције које се буду дешавале у Козарској Дубици и шире.

„Као предсједник Актива младих залагаћу се за очување јединства унутар саме организације младих ДНС-а, на начин да ће се одлуке већине поштовати али ће се истоворемено уважавати и мишљење мањине“, рекао је Тамамовић.

Предсједник Општинског одбора ДНС-а Козарска Дубица Дарко Бањац изјавио је да је веома задовољан што је завршена једна од изборних активности ДНС-а у Козарској Дубицi, односно фомиран Актив младих ДНС-а.

Остаје још да изаберемо Актив жена  и онда можемо ићи на изборну скупштину ДНС-а која ће се одржати крајем априла или средином мајам када ће ОО ДНС-а добити ново руководство“, најавио је Баањац.

Он је истакао да је посебно задовољан чињеницом да су млади чланови ДНС-а у Козарској Дубици сами припремили и организовали Конститутивну скупштину Одбора младих.

„Желим да нагласим да Актив младих ДНС-а у Козарској Дубици до сада није био формиран.  Када смо 3. октобра 2015. године преузели странку, она је имала око 500 гласова, а на задњим изборима добили смо 3.060 гласова. Велики дио тих гласова били су гласови младих људи који су дали провјерење ДНС-у и допринијели том резултату“, подсјетио је Бањац.

Он је најавио да ће у ДНС-у, органима странке, Предсједништу и Општинском одбору, у нареденом периоду млади људи бити заступљени у великом броју, а да се млади чланови ДНС-а већ налазе на неким вишим позицијама како у локалној, тако и републичкој власти.

Потпредсједница Актива младих ДНС-а у Козарској Дубици Милица Караћ изјавила је да ће формирање Актива младих у великој мјери допринијети развоју странке, члановима и свим суграђанима.

Активности на провођењу унутарстраначких избора у ОО ДНС-а у Козарској Дубици почеле су прије два мјесеца, а до сада су завршени избори у 27 од укупно 32 мјесна одбора те странке. 

уторак, 28 март 2017 14:53

У данашњој (28.3.2017.) акцији добровољног даривања крви у Козарској Дубици учествовали су у чланови актива младих Општинског одбора ДНС-а Козарска Дубица.

Предсједник Актива младих Општинског одбора Демократског народног савеза Козарска Дубица Милан Тамамовић, изјавио је да је крв данас даровало петнаестак чланова те странке.

"Данас нас овдје име петнаестак и сматрамо да људи који овдје помажу на директан или индиректан начин могу неком спасити живот", изјавио је Тамамовић.

Он је апеловао на све грађане Козарске Дубице, посебно младе људе да се у наредним акцијама добровољног давалаштва крви придруже у што већем броју и оцијенио да ће, с обзиром на данашњи одзив суграђана, акција бити успјешна.

"Ово је само једна од низа планираних акција који ће млади ДНС-а спровести у току ове године, а уједно и једна од најхуманијих", рекао је Тамамовић.

У данашњој акцији добровољног даривања крви, коју је у Козарској Дубици организовала општинска организација Црвеног крста, учествовало је 153 Дубичанина, који су даровали дозе од 450 милилитара крви, потврдио је секретар Црвеног крста Горан Гајић.

Он је додао да су Дубичани су још једном показали висок степен хуманости и да су се на прву овогодишњу акцију даривања крви одазвали  у великом броју.

четвртак, 27 октобар 2016 23:00

Анализа изборног резултата, учешће младих на листама и ангажман у изборној кампањи, биле су теме сједнице Предсједништва Организације младих која је прошлог викенда (22.10.2016.)  одржана у Дрнићу.

Чланови Предсједништва су изразили велико задовољство бројем мандата који су освојили млади у локалним парламентима те великим залагањем младих у изборној кампањи.

Наиме, 20% од укупног броја освојених мандата освојили су управо млади. Најмлађи одборник у Републици Српској је секретар Младих ДНС-а из Требиња, Бојан Шапурић анајвећи број личних гласова у Братунцу освојио је потпредсједник Организације младих ДНС-а РС Борис Трнинић.

Општина Дринић је од укупно шест одборника ДНС-а добила чак четири из реда младих. У Приједорској градској скупштини сједиће три одборника такодје из реда младих. Све ово показује, порука је са сједнице Предсједништва  да Демократски народни савез велико повјерење указује младима. На сједници је усвојен и план за неколико активности до краја године, прије свега издавање новог броја часописа, одржавање сједнице Главног одбора Младих и организовање Политичке академије.

среда, 07 септембар 2016 18:59

Млади ДНС-а угостили су, недавно делегацију младих из Аустријске народне странке. У току дводневног боравка у Бањој Луци, млади из Аустрије имали су прилику да се састану са Будимиром Балабаном, предсједником скупштине Града Бања Лука који их је упознао са историјом града, радом градских институција и политиком ДНС-а уопште.

Такође, млади Аустријске народне странке посјетили су Владу Републике Српске и разговарали са министром просвете и културе, Даном Малешевићем, као и Народну скупштину Републике Српске.

Поред званичних посјета, трочлана делегација се упознала са знаменитостима Бања Луке а уживали су у љепотама Врбаса.

Организација младих ДНС-а опредјељена је између осталог за сарадњу са подмладцима европских народњачких странака и у том смислу је и предузела кораке за развијање међународне сарадње.

На прошлој сједници Предсједништва Организације младих ДНС-а РС за секретара за међународну сарадњу именован је Боривоје Обрадовић из Бања Луке.

петак, 02 септембар 2016 15:03

Организација младих ДНС-а Фоча  организовала је традиционално дружење младих са кандидатима за одборнике испред ОО ДНС Фоча, у Рафтинг кампу "Три воденице". Дружењу је присуствовао предсједник младих ДНС-а, Момчило Жугић и начелник општине Фоча Радисав Машић.

„Очекујем да млади буду носиоци развоја и раста ДНС-а“, рекао је овом приликом Жугић, подсјећајући да ће млади и у овој предизборној кампањи дати свој максимални допринос, за што бољи резултат ДНС-а.

понедељак, 29 август 2016 10:50

У Братунцу, Зворнику и Милићима одржан је, прошле седмице (25.8.20176.) консултативни састанак руководства Организације младих ДНС-а Републике Српске са младима из ових општина.
Састанци представљају наставак активности коју Организација младих ДНС-а проводи у свим градовима и општинама у Републици Српској. Циљ ове активности је да се оснаже Организације младих ДНС-а у локалним заједницама.

Млади су у досадашњим састанцима са руководством младих ДНС-а показали велику заинтересованост за страначки активизам. Они изражавају посебно задовољство што се ове активности проводе  уочи локалних избора, као једна врста подршке младима који се налазе на изборним листама ДНС-а. 

Састанцима у Братунцу, Зворнику и Милићима присуствовали су Момчило Жугић, предсједник Организације младих ДНС-а и Борис Трнинић, потпредсједник Организације младих ДНС-а испред ове регије.

понедељак, 29 август 2016 09:51

Предсједник Младих ДНС-а Републике Српске и члан Предсједништва ДНС-а Момчило Жугић, посјетио је прошле седмице (26.8.2016.) Организацију младих ДНС-а у Требињу, гдје је одржао радно-консултативни састанак са члановима Градског одбора младих.

На састанку је било говора о активностима Организације младих ДНС-а Републике Српске, те активном учешћу младих као и о припремама за наступајуће локалне изборе. Жугић је изразио је задовољство досадашњим радом  младих ДНС-а Требиње, те великим растом у овоме граду и напоменуо да Требиње заузима значајну улогу у врху организације са генералним секретаром младих ДНС-а РС, Бојаном Шапурићем.

„Нарочито је похвално што је велики број младих на листи испред ДНС-а за одборнике у скупштини града Требиња. То показује квалитет у раду али и велики искорак напријед који је начинила ова Организација младих", рекао је  Жугић и истакао значај и потребу да се млади што више ангажују као кандидати на листама.

Предсједник Младих ДНС-а Требиње Бојан Шапурић, упознао је предсједника о активностима и циљевима младих  ДНС-а, овог дијела Српске.“ Чиста образа, некомпромитовани жељни напретка излазимо пред наше суграђане истакао је Шапурић.

четвртак, 25 август 2016 13:36

Предсједник Организације младих ДНС-а Републике Српске Момчило Жугић, посјетио је јуче (24.8.2016.) Организацију младих ДНС-а Угљевик у склопу обиласка локалних организација младих ДНС-а широм Српске.

На састанку су били присутни и кандидат ДНС-а за начелника општине Угљевик Дико Цвјетиновић, као и предсједник општинског одбора ДНС-а Угљевик Драгиша Викадовић.

Жугић је присутне упознао са активностима и радом Републичке организације младих, као и са потребом да се што већи број млади и Угљевика укључи у рад републичке организације. Нарочито је апострофирана потреба максималног ангажмана младих у предизборној кампањи, како младих кандидата тако и свих осталих.

Размјењена су искуства са претходних избора, истакнути најбитнији аспекти у раду током преизборне кампање. Жугић је исказао задовољство резултатима рада ове локалне организације младих, истакавши да се то јасно види по броју и одзиву младих на све активности ДНС-а у Угљевику.

 „Сигурно је да ће ДНС у Угљевику и даље расти, а оно што ме посебно радује је што ће један од главних ослонаца тог раста бити омладина ДНС-а у овој општини.“ - рекао је предсједник Организације младих ДНС-а РС Момчило Жугић.

Популарни чланци

ПАВИЋ: ПОБЈЕДА - ДНС ОСТВАРИО РАСТ ОД 30 ОДСТО

Предсједник ДНС-а Марко Павић изјавио је  да је изузетно задовољан изборним резултатом, јер је ДНС остварио раст од 30 одсто.
"Без обзира који коначни резултат буде, чињеница је да се десило оно што смо предвиђали, а то је да ДНС из избора у изборе добија све више гласова, јер је наша политика - политика толеранције, разговора и консензуса", рекао је Павић у сједишту Изборног штаба ДНС-а у Приједору. 

Он је додао да је ДНС, према досадашњим резултатима које има странка, добио четири начелничка мјеста и једно градоначелничко. 

"Задовољни смо јер смо остварили раст од 30 одсто. Нема већег признања од оног које је дошло од грађана давањем гласа на изборима", рекао је Павић. 

Он је изразио задовољство резултатима које је постигла коалиција СНСД-ДНС-СП и што су, како каже, остварене изборне побједе у још неким општинама. 

"То је показало да грађани хоће политику коју смо водили, не само на локалном, већ и на републичком нивоу. Захваљујући снази коју смо добили на овим изборима морамо кренути са извршавањем онога што смо чули од грађана и оно што смо грађанима обећали и предвидјели нашим програмима", рекао је Павић. 

Према подацима које има изборни штаб ДНС-а, кандидат за градоначелника испред ДНС-а Миленко Ђакoвић освојио је 20.039 гласова, а његов протикандидат из СДС-а Душан Берић 12.385 гласова. 

На прошлим локалним изборима 2012. године, у Приједору је убједљиву побједу освојио Марко Павић из ДНС-а са 50,28 одсто гласова, док су његови противкандидати Драго Тадић из СНСД-а и Борислав Бојић из СДС-а освојили 29,69 одсто, односно 20,03 одсто. 

БАЊА ЛУКА: Организована обука кандидата за одборнике ДНС-а за јавни наступ

ДНС је препознао важност организоване обуке кандидата за јавни наступ и тиме отишао корак даље у квалитету припреме за предстојеће изборе..

У периоду од 4. до 10. aвгуста 2016. године је обављена обука кандидата за одборнике ДНС-а Градског одбора Бања Лука у области јавног наступа, коју је, у договору са предсједником Комисије за рад са кандидатима Ранком Бабићем и шефом Изборног штаба Остојом Барашином, одржала доц. МА Данка Жугић, шеф кабинета министра саобраћаја и веза у Влади РС. Обуком је обухваћен наступ у медијима и наступ пред масом, што је допринијело да кандидати стекну вјештине у области сценског говора, дикције, политичког говора, невербалне комуникације, односа према саговорнику, камери и односа према публици, као и другим вјештинама које су потребне за квалитетно представљање у јавности и предстојећој кампањи.

Павић: ДНС чиста образа излази пред грађане!

Величанствен скуп ДНС-а у Обудовцу код Шамца

Синоћ је у препуној сали Дома културе у Обудовцу код Шамца одржана проширена сједница Регионалног одбора Демократског народог савеза Бијељина, којој је присуствовао и предсједник ДНС-а Марко Павић са најближим сарадницима, као и велики број чланова и симпатизера ДНС-а са подручја Посавине, Семберије и Мајевице.

Овом приликом, предсједник Павић је изразио задовољство због чињенице да ДНС биљежи велики раст у свим дијеловима Републике Српске, нагласивши да грађани вјерују у стабилну и одговорну политику коју води Демократски народни савез.

- Велика је разлика између ДНС-а и других странака у односу према вриједностима Републике Српске и њеног народа. И у рату када се стварала Република Српска, и данас у миру, људи у ДНС-у су сматрали и сматрају да треба дати све од себе за свој народ, и увијек смо одговорно радили и радимо за побољшање положаја Републике Српске и њених грађана. Због тога је ДНС у сталном порасту, јер смо принципијелни и увијек износимо јасне ставове – нагласио је предсједник Павић и додао:

- ДНС је у сталном контакту са народом, разговарамо са људима и тражимо и њихово мишљење. На основу тога градимо ставове које заступамо у институцијама гдје смо изабрани, од локалног до државног нивоа. Грађани знају да их ДНС никада није изневјерио, и да то никада неће учинити. Због тога ДНС чиста образа излази пред грађане и тражимо подршку за наставак политике у интересу РС и њених грађана. А, наша политика је да нема преношења надлежности са РС на БиХ, нема продаје јавних добара него на тим добрима треба да градимо прерађивачку индустрију која једина може запослити већи број радника – рекао је, између осталог, предсједник Павић.

Предсједник Централног изборног штаба ДНС-а Драгомир Јовичић, истакао је да ДНС спремно дочекује локалне изборе у октобру гдје је циљ освајање више од 100.000 гласова и више од 150 одборничких мандата.

- У остварњу тог циља, рачунамо и на велики број гласова у Посавини гдје је ДНС постао препознатљива политичка снага јер је у протеклом периоду као дио локалне власти у Шамцу урадио много на рјешавању реалних прблема грађана.

Предсједник ОО ДНС Шамац Крста Бајкановић упознао је руководство странке са стањем у шамачком ДНС-у истакавши да очекују историјски резултат на октобарским изборима.

- Очекујемо да ћемо освојити пет одборничких мјеста и да будемо друга странка по снази у локалном парламенту. Посавина је пољопривредни крај и ДНС се труди да изађе у сусрет потребама пољопривредника и настојимо да рјешавамо проблеме грађана у свим сегментима живота. У протеклих осам година имали смо доста успјеха у том послу, због чега очекујемо велику подршку народа и на предстојећим изборима – рекао је Бајкановић.

Скупу у Обудовцу присуствовао је и Живан Којић, заједнички кандидат за начелника општине Шамац, испред коалиције ДНС-СНСД-СП. У шамачком ДНС-у увејерени су у његову побједу, и велики успјех одборничке листе ДНС-а.